Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 4

Si Maria—Bados Pero Daing Agom

Si Maria—Bados Pero Daing Agom

MATEO 1:18-25 LUCAS 1:56

  • NAARAMAN NI JOSE NA BADOS SI MARIA

  • SI MARIA NAGIN AGOM NI JOSE

Ikaapat na bulan na kan pagbabados ni Maria. Tandaan na kan inot na mga bulan kan saiyang pagbabados, nag-istar siya sa paryente niyang si Elizabeth sa mabulod na lugar kan Judea sa timog. Pero ngunyan nakapuli na siya sa Nazaret. Digdi, maaaraman na kan gabos na bados siya. Isip-isipa na sana kun gurano kasakit kan sitwasyon niya!

An nakapagrabe pa kan sitwasyon iyo na ikakasal na si Maria sa saiyang katratong si Jose, na sarong karpintero sa Nazaret. Asin aram niya na sigun sa Katugunan nin Diyos sa Israel, an sarong babayi na nakatrato nang magpakasal sa sarong lalaki pero ginustong makidurog sa ibang lalaki dapat na gapuon sagkod na magadan. (Deuteronomio 22:23, 24) Huli kaini, dawa ngani dai man nagin imoral si Maria, posibleng iniisip niya kun paano niya maipapaliwanag ki Jose an pagbabados niya saka kun ano an mangyayari.

Tulong bulan na naparayo si Maria, kaya siguradong gustong-gusto na siyang mahiling ni Jose. Kan magkahilingan sinda, posibleng marhay na sinabi niya ki Jose an kamugtakan niya asin ginibo an gabos para maipaliwanag na nagbados siya paagi sa banal na espiritu nin Diyos. Pero, arog kan maiimahinar mo, dipisilon ining sabuton asin paniwalaan para ki Jose.

Aram ni Jose na sarong marahay na babayi si Maria asin igwa ini nin magayon na reputasyon. Asin namumutan niya ining marhay. Pero sa ibong kan pagpapaliwanag kaini, garo baga iniisip ni Jose na nabadusan si Maria nin ibang lalaki. Habo niyang gapuon si Maria sagkod na magadan o ipasupog sa publiko; kaya plinano niyang idiborsiyo ini nin sekreto. Kan mga panahon na idto, ibinibilang nang mag-agom an mga magkatrato, asin kaipuhan an diborsiyo para tapuson an pagigin magkatrato.

 Pagkatapos kaiyan, mantang tinuturutimbang ni Jose an mga bagay na ini, nagturog siya. An anghel ni Jehova nagpahiling sa saiya sa pangaturugan asin nagsabi: “Dai ka matakot na ipuli sa saimong harong si Maria bilang saimong agom, huli ta paagi sa banal na espiritu an ipinapangidam niya. Mangangaki si Maria nin sarong aking lalaki, asin papangaranan mo siyang Jesus, huli ta ililigtas niya an saiyang banwaan sa saindang mga kasalan.”—Mateo 1:20, 21.

Kan magmata si Jose, nagpasalamat nanggad siya na nagin mas malinaw na an mga bagay-bagay! Ginibo niya tulos kun ano an sinabi kan anghel. Dinara niya sa saiyang harong si Maria. Saro ining hayagan na aksiyon na nagseserbing garo man sana seremonya sa kasal, na nagpapaisi na mag-agom na si Jose asin Maria. Minsan siring, dai nakidurog si Jose ki Maria mantang ipinagbabados kaini si Jesus.

Pakalihis nin mga bulan, si Jose asin si Maria, na bados-bados na, kaipuhan na mag-andam para magbaklay nin harayo hali sa saindang harong sa Nazaret. Sain man sinda kaipuhan magduman sa panahon na madali nang mangaki si Maria?