Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 27

Inapod si Mateo

Inapod si Mateo

MATEO 9:9-13 MARCOS 2:13-17 LUCAS 5:27-32

  • INAPOD NI JESUS SI MATEO, AN PARASINGIL NIN BUHIS

  • NAKIIBA SI CRISTO SA MGA PARAKASALA TANGANING TABANGAN SINDA

Pakatapos na paumayan ni Jesus an paralitiko, nagdanay pa siya nin halipot na panahon sa Capernaum sa may Dagat kan Galilea. Nagduruman giraray sa saiya an kadaklan, asin tinukduan niya sinda. Kan naglalakaw siya, nahiling niya si Mateo, na inaapod man na Levi, na nakatukaw sa opisinang pigbabayadan nin buhis. Marahayon an imbitasyon sa saiya ni Jesus: “Magin parasunod taka.”—Mateo 9:9.

Posibleng marhay na arog ni Pedro, Andres, Santiago, asin Juan, pamilyar na si Mateo sa mga katukduan ni Jesus asin sa mga ginibo niya sa lugar na iyan. Arog ninda, nagsunod tulos si Mateo. Siring kaini an pagkaladawan ni Mateo sa saiyang Ebanghelyo, “Kaya nagtindog ini [si Mateo] asin nagsunod” ki Jesus. (Mateo 9:9) Kaya, binayaan ni Mateo an trabaho niya bilang parasingil nin buhis asin nagin disipulo ni Jesus.

Paghaloy-haloy, posibleng para magpasalamat sa espesyal na pag-apod na ini ni Jesus, naghanda si Mateo sa harong niya nin dakulang bangkete. Sairisay pa an imbitado apuwera ki Jesus asin sa mga disipulo? Yaon man an iba pang parasingil nin buhis na dating kairiba-iba ni Mateo. Sinda an ginagamit kan Romanong mga awtoridad na ikinakaungis kan mga tawo para mangulekta nin buhis, kaiba na an buhis sa minaduong na mga barko, buhis sa nagbibiyaheng mga negosyante sa mayor na mga tinampo, asin bayadan para sa mga produktong hali sa ibang nasyon. Ano an paghiling kan kadaklan na Judio sa mga parasingil na iyan nin buhis? Hinahamak sinda kan mga tawo huling parati sindang nandadaya paagi sa paghagad nin mas halangkaw na bayad kisa sa regular na buhis. May ‘mga parakasala’ man na yaon sa bangkete, na midbid na mga paragibo nin maraot.—Lucas 7:37-39.

Kan mahiling kan nagpapakangmatanos na mga Fariseo na kaiba ni Jesus sa bangkete an siring na mga tawo, naghapot sinda sa mga disipulo: “Ano ta an saindong paratukdo nagkakakan kaiba kan mga parasingil nin buhis asin mga parakasala?” (Mateo 9:11) Kan madangog sinda ni Jesus, nagsimbag siya: “An mga tawong marahay an salud dai nangangaipo nin doktor, pero an mga may hilang iyo. Kun siring, lakaw kamo asin aramon nindo an kahulugan kaini: ‘Pagkahirak an gusto ko, bakong atang.’ Huli ta nagdatong ako tanganing apudon, bako an mga tawong matanos, kundi an mga parakasala.” (Mateo 9:12, 13; Oseas 6:6) Bako man sinsero an mga Fariseo kan apudon ninda si Jesus na “paratukdo,” pero puwede sindang makanuod sa saiya manungod sa kun ano an tama.

Minalataw na inimbitaran ni Mateo an mga parasingil nin buhis asin mga parakasala tanganing madangog ninda si Jesus asin mag-ako nin espirituwal na pagpaumay. Gusto ni Jesus na tabangan sindang magkaigwa nin marahay na relasyon sa Diyos. Bakong arog kan nagpapakangmatanos na mga Fariseo, dai hinahamak ni Jesus an siring na mga indibidwal. Napahiro siya nin pagmalasakit asin pagkahirak; puwede siyang magserbing espirituwal na doktor sa gabos na may hilang sa espirituwal. Bilang resulta, “dakul sa sainda an nagin parasunod niya.”—Marcos 2:15.

Nagpahiling si Jesus nin pagkahirak sa mga parasingil nin buhis asin mga parakasala, bako para konsintihon an mga kasalan ninda, kundi para ipahiling an pagkahirak na kapareho kan ipinahiling niya sa mga naghihilang sa pisikal. Halimbawa, tandaan na may pagkahirak niyang dinutan an may leproso asin nagsabi: “Buot ko! Magin malinig ka.” (Mateo 8:3) Bako daw na dapat ta man na kahirakan an mga nangangaipo asin tabangan sinda, lalo na sa espirituwal na paagi?