Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

An Dalan, an Katotoohan, Asin an Buhay

An Dalan, an Katotoohan, Asin an Buhay

Posibleng marhay na gusto mo nin maugmang bareta. Siyertong may maugmahon na bareta para sa saimo asin sa mga mahal mo sa buhay.

An maugmang baretang ini nasa Bibliya, an librong ipinasurat kan Kaglalang kan uniberso, si Jehova Diyos, dakul na taon na an nakaagi. Sa publikasyon na ini, tatawan nin atensiyon an apat na libro sa Bibliya na may maugmahon na bareta para sa sato gabos. An mga librong iyan inaapod sa mga pangaran kan mga lalaking ginamit nin Diyos para isurat iyan—si Mateo, Marcos, Lucas, asin Juan.

Inaapod kan dakul an apat na salaysay na ini na apat na Ebanghelyo. Gabos ini nagsasaysay kan ebanghelyo, o maugmang bareta, dapit ki Jesus—na siya an paagi nin Diyos para sa kaligtasan asin na bilang Hadi kan Kahadian nin Diyos sa langit, siya an madara nin permanenteng mga bendisyon sa gabos na nagtutubod sa saiya.—Marcos 10:17, 30; 13:13.

TAANO TA APAT NA EBANGHELYO?

Tibaad iniisip-isip mo kun taano ta nagpasabong an Diyos nin apat na salaysay manungod sa buhay asin mga katukduan ni Jesus.

May mga pakinabang sa pagkaigwa kan magkakasuhay na salaysay na ini dapit sa mga sinabi asin ginibo ni Jesus. Bilang ilustrasyon, imahinarang may apat na lalaking nakatindog harani sa sarong bantog na paratukdo. An saro na nasa atubangan kan paratukdo igwa nin opisinang pigbabayadan nin buhis. An saro na man na nasa tuo sarong doktor. An saro pa, na nagdadangog sa may wala sarong parasira asin dayupot na marhay na amigo kan paratukdo. Asin an ikaapat, na nasa likod, sarong nagmamasid na mas hoben kisa sa tulo. Sindang apat onesto, asin an kada saro sa sainda may kanya-kanyang pinagkakainteresan o partikular na bagay na tinatawan nin atensiyon. Kun an kada saro masurat nin salaysay dapit sa mga sinabi asin ginibo kan paratukdo, posibleng marhay na an mga detalye o pangyayaring itatampok kan saro lain man sa itatampok kan iba. Baga man magkakalain an pagmansay o mga obheto kan apat na nagsalaysay, magkakaigwa kita nin malinaw na pakasabot sa mga sinabi asin ginibo kan paratukdo pag pinag-adalan ta an apat na salaysay. Malinaw na ipinapahiling kaini kun paano kita makikinabang sa pagkaigwa nin apat na  magkakasuhay na salaysay dapit sa buhay kan Dakulang Paratukdo, si Jesus.

Sa pagpapadagos kan ilustrasyon, gusto kan lalaking parasingil nin buhis na makua an interes kan mga Judio, kaya pinag-iriba niya an nagkapirang katukduan o mga pangyayari sa paagi na matatabangan an mga parabasang iyan. Itinampok kan doktor an pagpaumay sa mga may hilang o baldado, kaya dai niya iiniba an nagkapirang bagay na isinaysay kan parasingil nin buhis o isinaysay niya iyan sa lain na pagkasunod-sunod. An idinuon kan dayupot na amigo iyo an mga namamatian asin kuwalidad kan paratukdo. An salaysay kan mas hoben na lalaki mas halipot asin mas diretso sa punto. Pero, tama an salaysay kan kada saro sa sainda. Kaya, malinaw na an pagkaigwa nin apat na salaysay kan buhay ni Jesus makakapararom kan pakasabot ta dapit sa saiyang mga ginibo, mga katukduan, asin personalidad.

May mga tawo na nagsasabi nin ‘Ebanghelyo ni Mateo’ o ‘Ebanghelyo ni Juan.’ Bako iyan sala, huling an kada saro igwa nin “maugmang bareta manungod ki Jesu-Cristo.” (Marcos 1:1) Pero, sa mas mahiwas na kahulugan, sa kabilugan may saro sanang ebanghelyo, o maugmang bareta, dapit ki Jesus—na mababasa ta sa apat na salaysay.

Pinagkurumparar asin pinagsararo nin dakul na nag-adal kan Tataramon nin Diyos an mga pangyayari asin detalye na nasa Mateo, Marcos, Lucas, asin Juan. Kan mga 170 C.E., hininguwa iyan na gibuhon kan Sirianong parasurat na si Tatian. Nagtutubod siyang tama saka ipinasabong nin Diyos an apat na librong ini, asin ginibo niya an Diatessaron, na pinagsararong salaysay kan buhay asin ministeryo ni Jesus.

Arog man kaiyan an librong Si Jesus—An Dalan, an Katotoohan, an Buhay, pero mas tama ini asin mas kumpleto. Nagin posible ini huling mas nasasabutan ta na ngunyan an kautuban kan dakul sa mga hula asin mga ilustrasyon ni Jesus. Huli sa pakasabot na ini, nagin mas malinaw sa sato an buot sabihon kan mga sinabi asin ginibo niya, pati na an pagkasunod-sunod kan mga pangyayari. An mga nadiskubre kan mga arkeologo nagtao man nin linaw sa nagkapirang detalye asin pagmansay kan mga kagsurat. Siyempre, mayo talagang makakasiyerto kan pagkasunod-sunod kan kada pangyayari. Pero sa librong ini, isinaysay an mga pangyayari sa rasonable asin makatanusan na paagi.

AN DALAN, AN KATOTOOHAN, ASIN AN BUHAY

Mantang binabasa saka hinuhurop-hurop an librong ini, hinguwahon na tandaan an panginot na mensahe para sa saimo asin sa mga mahal mo sa buhay. Girumdumon na sinabi mismo ni Jesu-Cristo ki apostol Tomas: “Ako an dalan asin an katotoohan asin an buhay. Mayo nin makakaduman sa Ama kun bakong paagi sa sako.”—Juan 14:6.

An librong Si JesusAn Dalan, an Katotoohan, an Buhay makakatabang sa saimo na masabutan kun paanong si Jesus iyo talaga “an dalan.” Solamenteng paagi sa saiya puwedeng makadulok ki Jehova Diyos sa pamibi. Saro pa, si Jesus an dalan para kita maipakipag-ulian sa Diyos. (Juan 16:23; Roma 5:8) Kaya, si Jesus sana an paagi para makamtan ta an pag-uyon nin Diyos.

Si Jesus “an katotoohan.” Nagtaram siya asin namuhay kauyon kan katotoohan; garo man sana uminabot an katotoohan bilang an tawong si Jesus. Inutob niya an dakul na hula, na nagin “‘iyo’ paagi sa saiya.” (2 Corinto 1:20; Juan 1:14) An mga hulang ini makakatabang sa sato na masabutan an panginot niyang papel sa pag-utob kan katuyuhan nin Diyos.—Kapahayagan 19:10.

Asin si Jesu-Cristo “an buhay.” Paagi sa pantubos, an pagtao niya kan saiyang perpektong buhay asin dugo, pinagin posible niya na makamtan ta an “tunay na buhay,” na iyo an “buhay na daing katapusan.” (1 Timoteo 6:12, 19; Efeso 1:7; 1 Juan 1:7) Siya man magigin “an buhay” para sa minilyon na nagadan na pero bubuhayon liwat na may paglaom na mabuhay nin daing sagkod sa Paraiso.—Juan 5:28, 29.

Kaipuhan ta gabos na masabutan saka mapahalagahan an papel ni Jesus sa katuyuhan nin Diyos. Lugod ikaugma mo na makanuod nin urog pa dapit ki Jesus—“an dalan, an katotoohan, asin an buhay.”