Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 91

Binuhay Liwat si Lazaro

Binuhay Liwat si Lazaro

JUAN 11:38-54

  • AN PAGBUHAY LIWAT KI LAZARO

  • NAGPLANO AN SANHEDRIN NA GADANON SI JESUS

Pakatapos kan paghilingan ni Jesus asin ni Marta dangan kan paghilingan niya asin ni Maria harani sa Betania, nagduman sinda sa lulubngan ni Lazaro. Saro iyan na kuweba na may nakasarang gapo. “Halia nindo an gapo,” an sabi ni Jesus. Nahadit si Marta huling dai niya nasasabutan an gustong gibuhon ni Jesus. “Kagurangnan,” an sabi niya, “siguradong namamarong na siya, ta ikaapat na aldaw na.” Pero sinabihan siya ni Jesus: “Bakong sinabi ko sa saimo na kun matubod ka mahihiling mo an kamurawayan nin Diyos?”—Juan 11:39, 40.

Kaya hinali an gapo. Dangan nagtangad si Jesus sa langit asin namibi: “Ama, nagpapasalamat ako sa saimo na dinangog mo ako. Iyo, aram kong pirmi mo akong dinadangog; alagad para sa mga tawong nakatindog sa palibot kaya ako nagtaram, tanganing magturubod sinda na isinugo mo ako.” Ipinahiling kan pamibi ni Jesus sa publiko na an gigibuhon niya  paagi sa kapangyarihan na hali sa Diyos. Dangan nagkurahaw si Jesus: “Lazaro, lumuwas ka!” Asin luminuwas si Lazaro, na napupuruputan nin tela an mga bitis asin mga kamot, saka napapatos man nin tela an lalawgon. “Haralion nindo an nakapurupot sa saiya asin palakawon nindo siya,” an sabi ni Jesus.—Juan 11:41-44.

An dakul na Judiong nagduruman para rangahon si Maria asin Marta nahiling an milagrong ini asin nagturubod ki Jesus. Pero an iba naghali asin sinabi sa mga Fariseo an ginibo ni Jesus. Kaya an mga Fariseo asin an panginot na mga saserdote nagpaapod nin pagtiripon sa korte suprema nin mga Judio, an Sanhedrin. Kaiba sa Sanhedrin an halangkaw na saserdoteng si Caifas. An nagkapira sa sainda nahadit: “Ano an gigibuhon niyato, ta an tawong ini naggigibo nin dakul na tanda? Kun papabayaan ta siya sa ginigibo niyang ini, gabos sinda maturubod sa saiya, asin an mga Romano maarabot asin kukuanon ninda an satong lugar saka an satong nasyon.” (Juan 11:47, 48) Dawa ngani nadangog ninda sa mga nakahiling mismo na si Jesus “naggigibo nin dakul na tanda,” dai nauugma an mga lalaking ini sa ginigibo nin Diyos paagi ki Jesus. An panginot na ikinakahadit ninda iyo an saindang sadiring posisyon asin awtoridad.

An pagkabuhay liwat ni Lazaro garo sarong makusog na suntok sa mga Saduceo, ta dai sinda nagtutubod sa pagkabuhay liwat. Nagtaram ngunyan si Caifas, na sarong Saduceo: “Mayo lamang kamo nin aram, asin dai nindo naiisip na kamo an makikinabang kun magagadan an sarong tawo para sa banwaan imbes na an bilog na nasyon an malaglag.”—Juan 11:49, 50; Gibo 5:17; 23:8.

Huling si Caifas an halangkaw na saserdote, pinangyari nin Diyos na sabihon niya ini—“bako niyang sadiring ideya” an sinabi niya. An buot sabihon ni Caifas iyo na dapat gadanon si Jesus para dai na kaini urog pang paluyahon an awtoridad asin impluwensiya kan Judiong mga lider nin relihiyon. Pero, an propesiya ni Caifas nagduduon kan katunayan na paagi sa kagadanan ni Jesus, matao siya nin pantubos, bako sanang para sa mga Judio, kundi para sa gabos na “mga aki nin Diyos na nagkasuruway-suway.”—Juan 11:51, 52.

Nagin mapanggana si Caifas sa pang-iimpluwensiya sa Sanhedrin na magplanong gadanon si Jesus. Mantang si Nicodemo miyembro kan Sanhedrin pero mabuot ki Jesus, posible daw na ihayag niya an planong ini ki Jesus? Ano man an nangyari, ruminayo si Jesus sa mga lugar na harani sa Jerusalem, kaya nalikayan niyang magadan bago an itinalaan na panahon nin Diyos.