Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 114

Huhukuman ni Cristo an mga Karnero Asin mga Kanding

Huhukuman ni Cristo an mga Karnero Asin mga Kanding

MATEO 25:31-46

  • ITINAO NI JESUS AN ILUSTRASYON MANUNGOD SA MGA KARNERO ASIN MGA KANDING

Sa Bukid nin mga Olibo, katatapos pa sanang isaysay ni Jesus an mga ilustrasyon dapit sa sampulong daraga asin mga talento. Paano niya tinapos an saiyang simbag sa hapot kan mga apostol dapit sa tanda kan saiyang presensiya asin kan pagtatapos kan sistema nin mga bagay? Nagtao siya nin ultimong ilustrasyon, an manungod sa mga karnero asin mga kanding.

Pinunan iyan ni Jesus paagi sa pagladawan sa sainda kan kamugtakan kaiyan: “Pag uminabot an Aki nin tawo na may kamurawayan, pati an gabos na anghel na kairiba niya, matukaw siya sa saiyang mamuraway na trono.” (Mateo 25:31) Lininaw ni Jesus na siya an panginot na karakter digdi. Parati niyang inaapod an sadiri bilang “an Aki nin tawo.”—Mateo 8:20; 9:6; 20:18, 28.

Nuarin mauutob an ilustrasyon na ini? “Pag uminabot [si Jesus] na may kamurawayan” kaiba an mga anghel asin tumukaw “sa saiyang mamuraway na trono.” Sinambit na niya an dapit sa “Aki nin tawo na minadatong na nasa mga panganuron nin langit asin may kapangyarihan saka dakulang kamurawayan” asin kaiba an saiyang mga anghel. Nuarin iyan mangyayari? “Pagkatapos tulos kan grabeng kasakitan.” (Mateo 24:29-31; Marcos 13:26, 27; Lucas 21:27) Kaya mauutob an ilustrasyon na ini sa pagdatong ni Jesus na may kamurawayan sa maabot na panahon. Ano an gigibuhon niya sa panahon na iyan?

Nagpaliwanag si Jesus: “Pag uminabot an Aki nin tawo . . . , an gabos na nasyon titiripunon sa atubangan niya, asin pagsusuwayon niya an mga tawo, kun paanong isinusuway nin pastor an mga karnero sa mga kanding. Asin ibubugtak niya sa saiyang tuo an mga karnero, alagad sa saiyang wala an mga kanding.”—Mateo 25:31-33.

Mapadapit sa mga karnerong isinuway na may pag-uyon, nagsabi si Jesus: “Dangan an Hadi masabi sa mga nasa tuo niya: ‘Madya, kamong mga binendisyunan kan sakuyang Ama, manahon nindo an Kahadian na inandam para sa saindo puon pa sa  pagkaestablisar kan kinaban.’” (Mateo 25:34) Taano ta inuyunan kan Hadi an mga karnero?

Nagpaliwanag an Hadi: “Nagutom ako asin tinawan nindo ako nin makakakan; napaha ako asin tinawan nindo ako nin maiinom. Nagin estranghero ako asin inistimar nindo; huba ako asin binaduan nindo. Nagkahilang ako asin inataman nindo. Nasa presuhan ako asin dinalaw nindo ako.” Kan an mga karnerong ini, “an mga matanos,” naghapot kun sa paanong paagi ninda ginibo an marahay na mga bagay na idto, nagsimbag an Hadi: “Kun paanong ginibo nindo iyan sa saro sa mga pinakahababa an kamugtakan sa mga tugang kong ini, ginibo nindo iyan sa sakuya.” (Mateo 25:35, 36, 40, 46) Dai ninda ini ginibo sa langit, huling dai man duman nin may hilang o nin nagugutom. Siguradong ginibo ninda ini sa mga tugang ni Cristo na yaon digdi sa daga.

Kumusta man an mga kanding na ibinugtak sa wala? Nagsabi si Jesus: “Dangan masabi [an Hadi] sa mga nasa wala niya: ‘Rumayo kamo sa sako, kamong mga isinumpa, duman kamo sa daing katapusan na kalayo na inandam para sa Diyablo asin sa saiyang mga anghel. Huli ta nagutom ako, pero dai nindo ako tinawan nin makakakan; asin napaha ako, pero dai nindo ako tinawan nin maiinom. Nagin estranghero ako, pero dai nindo ako inistimar; huba ako, pero dai nindo ako binaduan; may hilang ako asin nasa presuhan, pero dai nindo ako inataman.’” (Mateo 25:41-43) Tama sana an paghukom na ini huling dai nagin mabuot an mga kanding sa mga tugang ni Cristo digdi sa daga, na dapat kutanang ginibo ninda.

Naaraman kan mga apostol na an maabot na panahon na ini nin paghukom magkakaigwa nin permanente, o daing katapusan, na mga resulta. Sinabi ni Jesus sa sainda: “Dangan [masabi an Hadi]: ‘Sinisigurado ko sa saindo, kun paanong dai nindo iyan ginibo sa saro sa mga ini na pinakahababa an kamugtakan, dai nindo iyan ginibo sa sakuya.’ An mga ini paparaon nin daing sagkod, alagad an mga matanos mabubuhay nin daing katapusan.”—Mateo 25:45, 46.

An simbag ni Jesus sa hapot kan mga apostol nagtao sa saiyang mga parasunod nin dakul na bagay na kaipuhan na pag-isipan, na matabang sa sainda na siyasaton an saindang mga sabuot asin mga gibo.