Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 SEKSIYON 1

Bago an Ministeryo ni Jesus

“An sarong ini ibibilang na importanteng marhay.”—Lucas 1:32

Bago an Ministeryo ni Jesus

SA SEKSIYON NA INI

KAPITULO 1

Duwang Mensahe Hali sa Diyos

Itinao kan anghel na si Gabriel an mga mensahe na masakit paniwalaan.

KAPITULO 2

Tinawan nin Onra si Jesus Bago Pa Siya Mamundag

Paano si Elizabeth asin an ipinagbabados niya parehong nagtao nin onra ki Jesus?

KAPITULO 3

Namundag an Saro na Maandam kan Dalan

Pagkatapos tulos na milagrosong makataram na giraray si Zacarias, nagtao siya nin mahalagang hula.

KAPITULO 4

Si Maria—Bados Pero Daing Agom

Naniwala daw si Jose ki Maria kan sabihon kaining bados siya, bako huli sa ibang lalaki, kundi paagi kan banal na espiritu?

KAPITULO 5

An Pagkamundag ni Jesus—Sain Asin Kasuarin?

Paano ta naaraman na dai namundag si Jesus nin Disyembre 25?

KAPITULO 6

An Ipinanugang Aki

Kan dinara ni Jose asin Maria an umboy na si Jesus sa templo, duwang gurang nang Israelita an naghula manungod sa kun magigin ano si Jesus.

KAPITULO 7

Dinalaw si Jesus nin mga Astrologo

Taano ta an bituon na nahiling ninda sa Sirangan giniyahan nguna sinda, bako pasiring ki Jesus, kundi pasiring ki Hading Herodes na gustong ipagadan si Jesus?

KAPITULO 8

Nakadulag Sinda sa Sarong Maraot na Hadi

Tulong hula sa Bibliya manungod sa Mesiyas an nautob kan aki pa si Jesus.

KAPITULO 9

An Buhay ni Jesus Mantang Nagdadakula sa Nazaret

Pira an mga tugang na lalaki asin babayi ni Jesus?

KAPITULO 10

Nagbaklay an Pamilya ni Jesus Pasiring sa Jerusalem

Nataranta si Jose asin Maria kan dai ninda manumpungan si Jesus, mantang nagngalas man si Jesus na dai tulos ninda naaraman kun sain siya hahanapon.

KAPITULO 11

Inandam ni Juan Bautista an Dalan

Kan magdulok ki Juan an nagkapirang Fariseo asin Saduceo, kinondenar niya sinda. Taano?