Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 83

Pag-imbitar sa Sarong Bangkete

Pag-imbitar sa Sarong Bangkete

LUCAS 14:7-24

  • SARONG LEKSIYON SA KAPAKUMBABAAN

  • NAGHANAP NIN SARAHUTAN AN MGA INIMBITARAN

Pakatapos na paumayan ni Jesus an sarong lalaki na hubag an hawak dahil sa hilang, yaon pa siya sa harong kan Fariseo. Nariparo ni Jesus na pinipili kan ibang imbitado an pinakahalangkaw na mga puwesto sa handaan, kaya ginamit niya an pagkakataon na ini para magtukdo manungod sa kapakumbabaan.

“Pag may nag-imbitar sa saimo sa sarong bangkete sa kasal,” an sabi ni Jesus, “dai ka magtukaw sa pinakahalangkaw na puwesto. Tibaad igwa nin saro na mas respetado kisa saimo na naimbitaran man. Dangan an nag-imbitar sa saindong duwa madulok asin masabi sa saimo, ‘Itao mo sa saiya an puwesto mo.’ Sa siring mahali ka na nasusupog asin maduman sa pinakahababang puwesto.”—Lucas 14:8, 9.

Dangan sinabi ni Jesus: “Pag inimbitaran ka, duman ka magtukaw sa pinakahababang puwesto, tanganing pag duminulok an nag-imbitar sa saimo, sasabihon niya sa saimo, ‘Amigo, duman ka sa mas halangkaw.’ Sa siring magkakaigwa ka nin onra sa atubangan kan gabos na kapwa mo bisita.” An sinasabi niya urog pa nanggad sa basta pagpahiling nin marahay na ugali. Nagpaliwanag siya: “Huli ta an siisay man na naglalangkaw kan saiyang sadiri ibababa, asin an siisay man na nagpapakumbaba ilalangkaw.” (Lucas 14:10, 11) Iyo, dinadagka niya an mga nagdadangog na magin mapakumbaba.

Dangan nagtao si Jesus nin saro pang leksiyon para sa Fariseo na nag-imbitar sa saiya—kun paano maghahanda nin sarong bangkete na may tunay na halaga sa Diyos. “Pag naghahanda ka nin pangudtuhan o pamanggihan, dai mo pag-agdahon an saimong mga amigo o mga tugang o mga paryente o mayayaman na pagtaraid, ta kun gigibuhon mo iyan, tibaad imbitaran ka man ninda pag-abot nin panahon, asin magigin bayad ninda iyan sa saimo. Imbes, pag naghahanda ka nin bangkete, imbitaran mo an mga pobre, an mga kimay, an mga pilay, an mga buta; asin magigin maugma ka, huli ta dai sinda nin ano man na ikakabalos sa saimo.”—Lucas 14:12-14.

Natural sana na mag-imbitar nin mga amigo, paryente, o pagtaraid sa sarong bangkete, asin dai man sinasabi ni Jesus na sala ini. Pero, idinuon niya na an paghanda nin sarong bangkete para sa mga nangangaipo, siring kan mga pobre, mga kimay, o mga buta, puwedeng magtao nin nagsusupay na bendisyon. Ipinaliwanag ni Jesus sa nag-imbitar sa saiya: “Sa pagkabuhay liwat kan mga matanos, makakamtan mo an saimong balos.” Nag-uyon an saro sa mga bisitang kaibanan ni Jesus: “Maugma an nagkakakan sa Kahadian nin Diyos.” (Lucas 14:15) Nasasabutan niya kun gurano kadakula kan pribilehiyong ini. Pero bako gabos igwa kan siring na pagpapahalaga, arog kan sunod na ilustrasyon ni Jesus:

“May sarong tawo na naghanda nin bangkete, asin dakul siyang inimbitaran. . . . Isinugo niya an saiyang uripon tanganing sabihon sa mga imbitado, ‘Madya kamo, ta andam na an gabos.’ Alagad gabos sinda pararehong naghanap nin sarahutan. An inot nagsabi sa saiya, ‘May binakal akong uma. Kaipuhan kong maghali asin hilingon idto; pasensiya na tabi, dai ako makakaduman.’ Asin an saro man nagsabi, ‘May binakal akong limang padis nin baka asin iinspeksiyunon ko an mga iyan; pasensiya na tabi, dai ako makakaduman.’ Dangan an saro pa nagsabi, ‘Bago pa sana akong kasal, kaya dai ako makakaduman.’”—Luc. 14:16-20.

Mga hababaw na sarahutan nanggad! Sa parati, iniinspeksiyon na nguna nin saro an uma o mga hayop bago bakalon iyan, kaya dai na man kaipuhan na marhay na hilingon pa iyan pakatapos na bakalon. An ikatulong lalaki dai man nag-aandam para magpakasal. Kasal na siya, kaya dai iyan dapat makaulang sa saiya para akuon an sarong importanteng imbitasyon. Kan madangog kan kagurangnan an mga sarahutan na ini, anggot na sinabi niya sa saiyang uripon:

“Magduman ka tulos sa mayor na mga tinampo saka sa mga kalye kan siyudad, asin padigdihon mo an mga pobre asin kimay saka buta pati pilay.” Pakatapos na gibuhon iyan kan uripon, igwa pa man giraray nin bakante. Dangan sinabi kan kagurangnan sa uripon: “Magduman ka sa mga tinampo saka sa mga dalan asin piriton mo sindang magdigdi, tanganing mapano an sakong harong. Huli ta sinasabi  ko sa saindo, mayo nin siisay man sa mga inimbitaran na idto an makakanamit kan sakong ihinanda sa bangkete.”—Lucas 14:21-24.

An isinaysay na iyan ni Jesus malinaw na nagpapahiling kun paano ipinaabot nin Diyos na Jehova paagi ki Jesu-Cristo an imbitasyon sa mga tawo para magin kabtang kan Kahadian kan kalangitan. An mga Judio, lalo na an mga lider nin relihiyon, an inot na inimbitaran. An kadaklan sa sainda nagsayuma sa imbitasyon durante kan ministeryo ni Jesus. Pero bako sana sinda an iimbitaran. Malinaw na ipinaparisa ni Jesus na may ipapaabot pang ikaduwang imbitasyon, asin para ini sa mga hinahamak na mga Judio asin mga proselita. Pagkatapos kaiyan, magkakaigwa nin ikatulo saka huring imbitasyon, asin para ini sa mga ibinibilang kan mga Judio na bakong angay sa atubangan nin Diyos.—Gibo 10:28-48.

Iyo, an sinabi ni Jesus talagang nagpatunay na tama an sinabing ini kan saro sa mga kapwa niya bisita: “Maugma an nagkakakan sa Kahadian nin Diyos.”