Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 63

Sadol sa Pagkawara nin Pagtubod Asin Kasalan

Sadol sa Pagkawara nin Pagtubod Asin Kasalan

MATEO 18:6-20 MARCOS 9:38-50 LUCAS 9:49, 50

  • SADOL MANUNGOD SA PAGKAWARA NIN PAGTUBOD

  • KUN MAKAGIBO NIN KASALAN AN SARONG TUGANG

Katatapos pa sanang ipaliwanag ni Jesus sa mga parasunod niya an dapat nindang magin kaisipan. Dapat nindang mansayon an sadiri nin siring sa mga aki, na hababa asin daing posisyon. Dapat na ‘akuon kan mga disipulo an siring na saradit na aki sa ngaran niya para maako man ninda si Jesus.’—Mateo 18:5.

Kasuarin pa sana, nagdiriskusyon an mga apostol kun siisay sa sainda an pinakaurog, kaya puwede nindang ibilang na pagtatanos an sinabi ni Jesus. Ngunyan may ibinareta si apostol Juan na nangyari pa sana: “May nahiling kaming sarong tawo na nagpapalayas nin mga demonyo paagi sa paggamit kan ngaran mo, asin pinurbaran ming pugulan siya, dahil bako ta siyang kaiba.”—Lucas 9:49.

Iniisip daw ni Juan na an mga apostol sana an tinawan nin awtoridad na magpaumay nin mga tawo o magpalayas nin mga demonyo? Kun iyo, taano ta nagigibo kan Judiong lalaking ini na magpalayas nin maraot na mga espiritu? Garo baga para ki Juan, an tawong iyan dai dapat naggigibo nin mga milagro huling dai man ini kaiba ni Jesus asin kan mga apostol.

Nagngalas si Juan kan sabihon ni Jesus: “Dai nindo pagpurbaran na pugulan siya, huli ta mayo nin siisay man na magibo nin milagro sa ngaran ko an tulos-tulos na makakataram nin ano man na maraot manungod sa sako. Huli ta an siisay man na bakong tumang sa sato kampi sa sato. Asin an siisay man na magtao sa saindo nin sarong baso nin tubig na maiinom huli ta kasaro kamo ni Cristo, sinisigurado ko sa saindo, dai niya nanggad maiwawara an saiyang balos.”—Marcos 9:39-41.

Sa panahon na ini dai man kaipuhan kan lalaki na umiba ki Cristo para magin kampi sa saiya. Eestablisaron pa sana an Kristiyanong kongregasyon, kaya maski dai kaibanan ni Jesus an lalaki, dai man nangangahulugan na paratumang ini o parasuportar nin palsong relihiyon. Malinaw na an lalaki may pagtubod sa ngaran ni Jesus, asin base sa sinabi ni Jesus, dai maiwawara kan lalaki an saiyang balos.

Sa ibong na lado, sarong magabat na bagay kun an tawong iyan mawaran nin pagtubod huli sa mga tataramon asin paggawi kan mga apostol. Nagsabi si Jesus: “An siisay man na nagigin dahilan na an saro sa mga tawong arog nin sadit na mga aki mawaran nin pagtubod, mas marahay pang sabitan sa saiyang liog nin gapong gilingan na pig-iitok nin sarong asno asin iapon siya sa katahawan nin dagat.” (Marcos 9:42) Dangan sinabi ni Jesus na dapat halion kan mga parasunod niya dawa an sarong bagay na mahalagang marhay arog nin kamot, bitis, o mata kun iyan nagigin dahilan na magkasala sinda. Mas marahay na mayo kan siring na mga bagay asin makalaog sa Kahadian nin Diyos kisa sa papagdanayon iyan pero mapaduman sa Gehena (Kababan nin Hinom). Posibleng marhay na nahiling kan mga apostol an kababan na ini harani sa Jerusalem kun sain sinusulo an basura, kaya masasabutan ninda na nangangahulugan iyan nin permanenteng kalaglagan.

Nagpatanid man si Jesus: “Siyertuhon nindo na dai nindo paghamakon an saro sa mga tawong arog nin sadit na mga aki, huli ta sinasabi ko sa saindo na an saindang mga anghel sa langit pirming yaon sa atubangan kan sakuyang Ama.” Gurano kahalaga sa saiyang Ama an siring na mga tawo na “arog nin  sadit na mga aki”? Isinaysay ni Jesus an dapit sa sarong tawo na may 100 na karnero pero nawara an saro. Binayaan niya an 99 para hanapon an saro na nawawara, asin kan manumpungan niya ini mas naugma siya digdi kisa sa 99. Sinabi pa ni Jesus: “Dai nakakaugma sa sakuyang Ama na nasa langit na mapahamak an maski saro sa mga tawong arog nin sadit na mga aki.”—Mateo 18:10, 14.

Posibleng iniisip ni Jesus an pinagdiriskusyunan kan mga apostol dapit sa kun siisay an pinakaurog, kaya nagsadol siya: “Magkaigwa kamo nin asin sa saindong sadiri, saka pagdanayon nindo an pakipagkatuninungan sa lambang saro.” (Marcos 9:50) Mas minasiram an kakanon pag may timplang asin. Pag an sinasabi nin saro may timplang asin, sabi ngani, mas madali iyan akuon kaya nakakatabang iyan na mapagdanay an katuninungan. Dai ini nagigibo kan pakikidiskusyunan.—Colosas 4:6.

Puwedeng magkaproblema sa tahaw nin magkakapagtubod, kaya sinabi ni Jesus kun paano iyan aatubangon. “Kun makagibo nin kasalan an saimong tugang,” an sabi ni Jesus, “magduman ka asin ihayag mo an sála niya na kamo sana. Kun magdangog siya sa saimo, nabawi mo an saimong tugang.” Pero paano kun dai siya magdangog? “Mag-iba ka nin saro o duwa pa,” an sadol ni Jesus, “tanganing sa patotoo nin duwa o tulong testigo mapatunayan an gabos na bagay.” Kun dai pa maresolberan, kaipuhan nindang sabihon “sa kongregasyon,” an buot sabihon, sa mga elder na makakapagtao nin desisyon. Paano kun an nagkasala dai pa man giraray magdangog? “Ibilang mo siya na siring sa tawo kan mga nasyon asin siring sa parasingil nin buhis,” an mga tawo na habong makaibanan kan mga Judio.—Mateo 18:15-17.

Kaipuhan sunudon kan mga elder sa kongregasyon an Tataramon nin Diyos. Kun maaraman ninda na an saro nagkasala asin kaipuhan nin disiplina, an paghatol ninda “nainot nang iginapos sa langit.” Pero kun maaraman nindang inosente an saro, iyan nainot nang “hinubadan sa langit.” Makakatabang an giyang ini pag naestablisar na an Kristiyanong kongregasyon. Dapit sa siring na seryosong pag-urulay, sinabi ni Jesus: “Kun sain may duwa o tulo na nagkakatiripon sa ngaran ko, yaon ako sa tahaw ninda.”—Mateo 18:18-20.