Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 135

An Binuhay Liwat na si Jesus Nagpahiling sa Dakul na Tawo

An Binuhay Liwat na si Jesus Nagpahiling sa Dakul na Tawo

LUCAS 24:13-49 JUAN 20:19-29

  • NAGPAHILING SI JESUS SA DALAN PASIRING SA EMAUS

  • PAURUUTRO NIYANG IPINALIWANAG SA SAIYANG MGA DISIPULO AN KASURATAN

  • DAI NA NAGDUDA SI TOMAS

Kan Domingo, Nisan 16, pinangluluyahan nin buot an mga disipulo. Dai ninda nasasabutan an kahulugan kan daing laog na lulubngan. (Mateo 28:9, 10; Lucas 24:11) Paghaloy-haloy kan aldaw na iyan, si Cleopas asin an saro pang disipulo naghali sa Jerusalem para magpa-Emaus, na mga 11 kilometros an rayo.

Kan naglalakaw sinda, pinag-uulayan ninda an mga nangyari. Dangan may estrangherong nagsabay sa sainda. Naghapot ini: “Ano ining mga bagay na pinagdidiskusyunan nindo mantang naglalakaw?” Nagsimbag si Cleopas: “Ano dayo kang nag-iistar nin solo sa Jerusalem kaya dai ka nakakaisi kan mga bagay na nangyari duman kaining nag-aging mga aldaw?” Naghapot an estranghero: “Anong mga bagay?”—Lucas 24:17-19.

“An mga bagay mapadapit ki Jesus na Nazareno,” an sabi ninda. “Naglalaom kami na an tawong ini an magliligtas sa Israel.”—Lucas 24:19-21.

Dangan isinaysay man ni Cleopas asin kan kaibanan niya an mga bagay na nangyari kan mismong aldaw na ini. Sinabi ninda na nahiling kan nagkapirang babayi na nagduman sa lulubngan ni Jesus na dai na idtong laog asin na an mga babaying ini may nahiling na pambihira—mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Sinabi ninda na may iba pang nagduman sa lulubngan asin “naabutan ninda iyan nin siring sa sinabi kan mga babayi.”—Lucas 24:24.

Malinaw nanggad na dai masabutan kan duwang disipulo kun ano an kahulugan kan mga nangyari. Nagsimbag na may awtoridad an estranghero para itanos an saindang salang kaisipan, na nakakaapektar sa saindang puso: “Kamong mga dai naggagamit nin isip asin may mga pusong atrasadong marhay sa pag-ako kan gabos na bagay na itinaram kan mga propeta! Bako daw na kaipuhan na agihan kan Cristo an mga bagay na ini asin na maglaog siya sa saiyang kamurawayan?” (Lucas 24:25, 26) Dangan ipinaliwanag niya sa sainda an kahulugan kan dakul na bagay na sinambit sa Kasuratan dapit sa Cristo.

Sa katapos-tapusi, uminabot an tulo harani sa may Emaus. Gusto kan duwang disipulo na magdangog pa, kaya inagda ninda an estranghero: “Mag-iba ka na lang sa samo, ta pabanggi na asin nagdidiklom na.” Nag-uyon siyang mag-iba sa sainda, asin dai nahaloy mapamanggi na sinda. Pakapamibi kan estranghero, binaranga niya an tinapay asin itinao iyan sa sainda, dangan namidbidan ninda siya, alagad nawara siya sa paghiling ninda. (Lucas 24:29-31) Ngunyan sigurado na sindang buhay si Jesus!

Huli kaini, ugmahon na nagsabi sa kada saro an duwang disipulo: “Bakong naglalaad an satuyang mga puso kan kaulay niya kita sa dalan, mantang ipinapaliwanag niya sa sato nin malinaw an Kasuratan?” (Lucas 24:32) Nagdali-dali sinda pabalik sa Jerusalem, kun sain naabutan ninda an mga apostol asin an iba pang kairiba kan mga ini. Bago pa masabi ni Cleopas asin kan kaibanan niya an bareta, nadangog nindang nagsarabi an iba: “Talagang ibinangon an Kagurangnan, asin nagpahiling siya ki Simon!” (Lucas 24:34) Dangan isinaysay kan duwa kun paano nagpahiling si Jesus sa sainda. Iyo, sinda man nakahiling mismo sa binuhay liwat na si Jesus.

Ngunyan an gabos nagkabirigla—nagtunga si Jesus sa kuwartong pinagtitiripunan ninda! Garo baga masakit ining paniwalaan huling binaratan na ninda an mga pinto dahil sa takot sa mga Judio. Pero, nakatindog si Jesus sa tahaw mismo ninda. Mabuot siyang nagsabi: “Mapasaindo an katuninungan.” Pero nagkatarakot sinda. Arog kan nangyari sa sainda kaidto, “paghuna ninda sarong espiritu an nahihiling ninda.”—Lucas 24:36, 37; Mateo 14:25-27.

Para patunayan na totoo an nahihiling ninda o na bakong imahinasyon sana ini, kundi, na siya may pisikal na hawak, ipinahiling ni Jesus sa sainda an mga kamot niya saka mga bitis asin nagsabi: “Taano ta nariribaraw kamo, asin taano ta may mga pagduda sa puso nindo? Hilinga an sakuyang mga kamot asin mga bitis, ako mismo ini; dutan nindo ako asin masdan, huli ta an espiritu daing laman asin mga tulang na arog kan nahihiling nindo sa sako.” (Lucas 24:36-39) Grabe an saindang kaugmahan asin pagngalas pero medyo nagduduwa-duwa pa man giraray na maniwala.

 Tanganing urog pa sindang tabangan na marealisar na totoo an nahihiling ninda, naghapot siya: “Igwa kamong makakakan diyan?” Tinawan siya nin sarong inasal na sira asin kinakan iyan. Dangan sinabi niya: “Ini an mga tataramon na sinabi ko sa saindo kan kaibanan pa nindo ako [bago ako magadan], na an gabos na bagay manungod sa sako na nasusurat sa Katugunan ni Moises asin sa Mga Propeta saka Mga Salmo kaipuhan na mautob.”—Lucas 24:41-44.

Tinabangan na ni Jesus si Cleopas asin an kaibanan kaini na masabutan an Kasuratan, asin ginibo niya man iyan ngunyan para sa gabos na nagtitiripon duman: “Ini an nasusurat: na an Cristo magsasakit asin sa ikatulong aldaw mabangon hali sa mga gadan, asin base sa saiyang ngaran, an pagsulsol para sa kapatawadan nin mga kasalan ihuhulit sa gabos na nasyon—magpuon sa Jerusalem. Magpapatotoo kamo mapadapit sa mga bagay na ini.”—Lucas 24:46-48.

Nagkataon na mayo kaidto si apostol Tomas. Kan sunod na mga aldaw, ugmahon na nagsabi sa saiya an iba: “Nahiling mi an Kagurangnan!” Nagsimbag si Tomas: “Sagkod na dai ko mahiling an mga pinakuan sa saiyang mga kamot asin mailaog ko diyan an sakuyang muro saka maisuksok ko an kamot ko sa saiyang tagiliran, dai nanggad ako maniniwala.”—Juan 20:25.

Pakalihis nin walong aldaw, nagtiripon giraray an mga disipulo sa laog nin harong na nakabarat an mga pinto, pero sa pagkakataon na ini yaon si Tomas. Nagtunga si Jesus sa tahaw ninda na may pisikal na hawak asin nagsabi: “Mapasaindo an katuninungan.” Dangan sinabi ni Jesus ki Tomas: “Ilaag mo digdi an saimong muro, asin hilingon mo an sakong mga kamot, tapos isuksok mo an saimong kamot sa sakuyang tagiliran, asin dai ka na magparaduda kundi magtubod ka.” Napakurahaw si Tomas: “Kagurangnan ko asin Diyos ko!” (Juan 20:26-28) Iyo, dai na siyang duda ngunyan na buhay si Jesus bilang sarong makapangyarihan na espiritung persona na iyo an representante ni Jehova Diyos.

“Dahil nahiling mo ako kaya ka nagtubod?” an sabi ni Jesus. “Maugma an mga dai nakahiling alagad nagtutubod.”—Juan 20:29.