Si Jesus—An Dalan, an Katotoohan, an Buhay

Mababasa sa librong ini an mga pangyayari sa buhay ni Jesus na nakasurat sa Bibliya.

INTRODUKSIYON

An Dalan, an Katotoohan, Asin an Buhay

Puwedeng magkaigwa nin pagbabago an buhay mo huli sa mga itinukdo asin ginibo ni Jesus na nasa mga Ebanghelyo.

KAPITULO 1

Duwang Mensahe Hali sa Diyos

Itinao kan anghel na si Gabriel an mga mensahe na masakit paniwalaan.

KAPITULO 2

Tinawan nin Onra si Jesus Bago Pa Siya Mamundag

Paano si Elizabeth asin an ipinagbabados niya parehong nagtao nin onra ki Jesus?

KAPITULO 3

Namundag an Saro na Maandam kan Dalan

Pagkatapos tulos na milagrosong makataram na giraray si Zacarias, nagtao siya nin mahalagang hula.

KAPITULO 4

Si Maria—Bados Pero Daing Agom

Naniwala daw si Jose ki Maria kan sabihon kaining bados siya, bako huli sa ibang lalaki, kundi paagi kan banal na espiritu?

KAPITULO 5

An Pagkamundag ni Jesus—Sain Asin Kasuarin?

Paano ta naaraman na dai namundag si Jesus nin Disyembre 25?

KAPITULO 6

An Ipinanugang Aki

Kan dinara ni Jose asin Maria an umboy na si Jesus sa templo, duwang gurang nang Israelita an naghula manungod sa kun magigin ano si Jesus.

KAPITULO 7

Dinalaw si Jesus nin mga Astrologo

Taano ta an bituon na nahiling ninda sa Sirangan giniyahan nguna sinda, bako pasiring ki Jesus, kundi pasiring ki Hading Herodes na gustong ipagadan si Jesus?

KAPITULO 8

Nakadulag Sinda sa Sarong Maraot na Hadi

Tulong hula sa Bibliya manungod sa Mesiyas an nautob kan aki pa si Jesus.

KAPITULO 9

An Buhay ni Jesus Mantang Nagdadakula sa Nazaret

Pira an mga tugang na lalaki asin babayi ni Jesus?

KAPITULO 10

Nagbaklay an Pamilya ni Jesus Pasiring sa Jerusalem

Nataranta si Jose asin Maria kan dai ninda manumpungan si Jesus, mantang nagngalas man si Jesus na dai tulos ninda naaraman kun sain siya hahanapon.

KAPITULO 11

Inandam ni Juan Bautista an Dalan

Kan magdulok ki Juan an nagkapirang Fariseo asin Saduceo, kinondenar niya sinda. Taano?

KAPITULO 12

Binawtismuhan si Jesus

Taano ta binawtismuhan si Jesus mantang dai man siya nagkasala?

KAPITULO 13

Makanuod sa Pag-atubang ni Jesus sa mga Sugot

An pagtentar ki Jesus patunay nin duwang panginot na katotoohan manungod sa Diyablo.

KAPITULO 14

Nagpuon si Jesus na Gumibo nin mga Disipulo

Ano an nakakumbinsir sa inot na anom na disipulo ni Jesus na nanumpungan na ninda an Mesiyas?

KAPITULO 15

An Inot na Milagrong Ginibo Niya

Ipinahiling ni Jesus sa saiyang ina na an nagbubuot sa saiya ngunyan bako na an saiyang ina, kundi an saiyang langitnon na Ama.

KAPITULO 16

An Kaigutan ni Jesus Para sa Tunay na Pagsamba

Itinutugot kan Katugunan nin Diyos sa mga tawo na bumakal nin mga hayop sa Jerusalem para iatang, kaya taano ta naanggot si Jesus sa mga negosyante sa templo?

KAPITULO 17

Tinukduan Niya si Nicodemo sa Banggi

Ano an buot sabihon kan “imundag giraray”?

KAPITULO 18

Nagdadakul si Jesus Mantang Nagdidikit si Juan

Nauri an mga disipulo ni Juan Bautista, pero siya dai.

KAPITULO 19

Tinukduan an Sarong Samaritana

May sinabi si Jesus sa saiya na minalataw na dai pa niya sinasabi sa kiisay man.

KAPITULO 20

An Ikaduwang Milagro Mantang Nasa Cana

Dawa mga 26 kilometros an rayo, pinaumayan ni Jesus an sarong aki.

KAPITULO 21

Sa Sinagoga sa Nazaret

Ano an sinabi ni Jesus kaya gusto siyang gadanon kan mga kahimanwa niya?

KAPITULO 22

Apat na Disipulo na Magigin mga Parasira nin Tawo

Inimbitaran niya sinda na bayaan an sarong klase nin pagsira para punan an ibang klase nin pagsira.

KAPITULO 23

Naggibo si Jesus nin mga Milagro sa Capernaum

Pag pinapalayas ni Jesus an mga demonyo sa pigsasaniban kan mga ini, pinupugulan niya an mga ini na sabihon sa mga tawo na siya an Aki nin Diyos. Taano?

KAPITULO 24

Pinahiwas Niya an Saiyang Ministeryo sa Galilea

Nagduman an mga tawo ki Jesus tanganing maumayan, pero ipinaliwanag niya na sa katunayan may mas urog na katuyuhan an saiyang ministeryo.

KAPITULO 25

May Pagkahirak na Pinaumayan an Sarong May Leproso

Paagi sa simple pero mapuwersang kapahayagan nin pagmakulog, pinatunayan ni Jesus na talagang nagmamalasakit siya sa mga pinapaumayan niya.

KAPITULO 26

“Pinatawad Na an mga Kasalan Mo”

Paano ipinahiling ni Jesus na magkakonektar an kasalan asin hilang?

KAPITULO 27

Inapod si Mateo

Taano ta nagkakan si Jesus kaiba kan midbid na mga parakasala?

KAPITULO 28

Taano ta Dai Nag-aayuno an mga Disipulo ni Jesus?

Ginamit ni Jesus an ilustrasyon manungod sa lalagan na anit para itao an simbag.

KAPITULO 29

Puwede Daw na Gumibo nin Marahay an Saro Kun Sabbath?

Taano ta pinersegir si Jesus kan mga Judio sa pagpaumay niya sa lalaki na 38 taon nang may hilang?

KAPITULO 30

Si Jesus Aki nin Diyos

Inisip kan mga Judio na ginigibo ni Jesus an saiyang sadiri na kapantay nin Diyos, pero lininaw ni Jesus na mas halangkaw sa saiya an Diyos.

KAPITULO 31

Pagrapgos nin Trigo kan Aldaw nin Sabbath

Taano ta inapod ni Jesus an saiyang sadiri na “Kagurangnan kan Sabbath”?

KAPITULO 32

Ano an Suno sa Katugunan na Gibuhon Pag Sabbath?

An mga Saduceo asin mga Fariseo na parating magkakontra nagkasararo sa sarong katuyuhan.

KAPITULO 33

Inutob Niya an Hula ni Isaias

Taano ta pinagbutan ni Jesus an mga pinaumayan niya na dai pagsabihon sa iba kun siisay siya o kun ano an ginibo niya?

KAPITULO 34

Nagpili si Jesus nin Doseng Apostol

Ano an pagkakaiba nin sarong apostol asin nin sarong disipulo?

KAPITULO 35

An Bantog na Sermon sa Bukid

Aramon an paliwanag dapit sa panginot na mga punto sa sermon ni Jesus.

KAPITULO 36

An Dakulang Pagtubod kan Senturyon

Ano an ginibo kan opisyal na ini nin hukbo na nakapangalas ki Jesus?

KAPITULO 37

Binuhay Liwat ni Jesus an Aki nin Babaying Balo

An mga nakahiling kan milagrong ini nasabutan an tunay na kahulugan kaiyan.

KAPITULO 38

May Gustong Maaraman si Juan Manungod ki Jesus

Taano ta naghapot si Juan Bautista kun baga si Jesus an Mesiyas? Nagdududa daw si Juan?

KAPITULO 39

Hirak Man sa Henerasyon na Habong Maghimati

Sinabi ni Jesus na sa Aldaw nin Paghukom, mas kahihirakan pa an Sodoma kisa sa Capernaum, an siyudad na nagin sentro kan saiyang gibuhon.

KAPITULO 40

Sarong Leksiyon Manungod sa Pagpapatawad

Kan sabihon ni Jesus sa sarong babayi, na posibleng sarong hostes, na pinatawad na an saiyang mga kasalan, sinasabi daw ni Jesus na mayo man nin maraot kun babalgahon nin saro an katugunan nin Diyos?

KAPITULO 41

Mga Milagro—Paagi sa Kapangyarihan Niisay?

Paghuna kan mga tugang ni Jesus nararaot na an saiyang isip.

KAPITULO 42

Tinuyaw ni Jesus an mga Fariseo

Ano an “tanda ni Jonas na propeta”?

KAPITULO 43

Mga Ilustrasyon Manungod sa Kahadian

Nagtao si Jesus nin walong ilustrasyon para ipaliwanag an mga aspekto kan Kahadian kan Kalangitan.

KAPITULO 44

Pinakalma ni Jesus an Subasko sa Dagat

Kan pakalmahon ni Jesus an duros saka an dagat, itinukdo niya an sarong mahalagang leksiyon manungod sa magigin buhay sa irarom kan saiyang pamamahala sa Kahadian.

KAPITULO 45

Mas Makapangyarihan Kisa sa Dakul na Demonyo

Puwede daw na bako sanang sarong demonyo an magsanib sa sarong tawo?

KAPITULO 46

Naumayan kan Dutan an Bado ni Jesus

Ipinahiling ni Jesus an saiyang kapangyarihan asin pagkahirak sa nakakapukaw sa buot na pangyayaring ini.

KAPITULO 47

Nabuhay Liwat an Sarong Daragita!

Pigngirisihan si Jesus kan mga tawo kan sabihon niyang nagtuturog sana an gadan na aking babayi. Ano an aram niya na dai ninda aram?

KAPITULO 48

Pati sa Nazaret Isinikwal

Isinikwal si Jesus kan mga tawo sa Nazaret, bako huli sa mga itinukdo o mga milagro niya kundi sa ibang dahilan.

KAPITULO 49

Naghulit sa Galilea, Sinanay an mga Apostol

Ano talaga an buot sabihon kan mga tataramon na “an Kahadian kan kalangitan harani na”?

KAPITULO 50

Inandam na Maghulit Dawa May Persekusyon

Taano ta sinabihan ni Jesus an mga apostol na dumulag pag pinepersegir sinda kun dai man sinda dapat matakot sa kagadanan?

KAPITULO 51

May Ginadan sa Selebrasyon kan Pagkamundag

Nakapaugmang marhay ki Herodes an pagbayle ni Salome kaya nangako siya na itatao niya digdi an ano man na hagadon kaini. Anong nakakapanggirabong bagay an hinagad ni Salome?

KAPITULO 52

Milagrosong Pinakakan an Rinibong Tawo

Mahalagang marhay an milagro ni Jesus kun kaya isinaysay iyan kan apat na Ebanghelyo.

KAPITULO 53

Kaya Niyang Kontrulon an Dagat Asin Duros

Anong mga leksiyon an nanudan kan mga apostol kan maglakaw si Jesus sa ibabaw nin tubig asin pakalmahon an duros?

KAPITULO 54

Si Jesus—“An Tinapay nin Buhay”

Taano ta sinadol ni Jesus an mga tawo dawa ngani nagsakripisyo sinda para magduman sa saiya?

KAPITULO 55

Dakul an Nanggirirabo sa Sinabi ni Jesus

May itinukdo si Jesus na nakakapanggirabong marhay kaya dakul sa saiyang mga disipulo an nagbaya sa saiya.

KAPITULO 56

Ano Talaga an Nagpapaati sa Sarong Tawo?

Iyan daw an minalaog sa saiyang nguso, o an minaluwas diyan?

KAPITULO 57

Pinaumayan an Aking Babayi Asin an Bungog

Taano ta dai nakulgan an buot nin sarong babayi kan iagid ni Jesus sa sadit na mga ido an mga kahimanwa kaini?

KAPITULO 58

Pinadakul an Tinapay, Nagpatanid sa Lebadura

Naintindihan man giraray kan mga disipulo ni Jesus kun anong lebadura an sinasabi niya.

KAPITULO 59

Siisay an Aki nin Tawo?

Ano an mga liyabe kan Kahadian? Siisay an naggamit kaiyan, asin para sa ano?

KAPITULO 60

Naliwat an Itsura—Patanaw kan Kamurawayan Niya

Ano an kahulugan kan pagkaliwat kan itsura ni Cristo?

KAPITULO 61

Pinaumayan an Aking Sinasaniban nin Demonyo

Sinabi ni Jesus na an dahilan kun taano ta dai naumayan an sarong aking lalaki iyo an kakulangan nin pagtubod, pero niisay? Kan aki, kan saiyang ama, o kan mga disipulo ni Jesus?

KAPITULO 62

Sarong Mahalagang Leksiyon sa Kapakumbabaan

May nanudan na mahalagang bagay an adultong mga lalaki sa sarong sadit na aki.

KAPITULO 63

Sadol sa Pagkawara nin Pagtubod Asin Kasalan

Ipinaliwanag niya an tulong-lakdang na proseso sa pag-atubang nin mga problema sa pag-ultanan nin magturugang sa pagtubod.

KAPITULO 64

Kaipuhan na Magpatawad

Gamit an ilustrasyon manungod sa bakong mahihirakon na uripon, ipinahiling ni Jesus kun gurano kahalaga sa Diyos an satong pagigin andam na magpatawad sa iba.

KAPITULO 65

Nagtukdo Mantang Pasiring sa Jerusalem

Sa tulong halipot na pakikipag-ulay, sinabi ni Jesus an mga kaisipan na puwedeng makaulang sa sarong tawo sa pagsunod sa saiya.

KAPITULO 66

Sa Jerusalem sa Kapiyestahan nin Tabernakulo

Ano an dahilan ta naisip kan mga nagdadangog ki Jesus na sinasaniban siya nin demonyo?

KAPITULO 67

“Dai Pa nin Siisay Man na Tawong Nagtaram nin Arog Kaini”

Haros kontra ki Jesus an bilog na korte suprema kan mga Judio, pero sarong miyembro kaiyan an nagkusog nin buot na magtaram para sa saiya.

KAPITULO 68

“An Ilaw kan Kinaban”—An Aki nin Diyos

Sinabi ni Jesus na “an katotoohan mapatalingkas sa saindo.” Talingkas sa ano?

KAPITULO 69

An Saindang Ama—Si Abraham o an Diyablo?

Sinabi ni Jesus kun paano mamimidbid an mga aki ni Abraham, pati na kun siisay talaga an saiyang Ama.

KAPITULO 70

Pinaumayan ni Jesus an Sarong Lalaking Namundag na Buta

Naghapot an mga disipulo kun taano ta namundag na buta an sarong lalaki. Nagkasala daw ini? Nagkasala daw an mga magurang kaini? Iba-iba an reaksiyon kan mga tawo kan paumayan ni Jesus an lalaki.

KAPITULO 71

Kinumprontar kan mga Fariseo an Lalaki na Dating Buta

Naanggot an mga Fariseo sa mahusay na paliwanag kan lalaking dating buta. Arog kan ikinatakot kan mga magurang niya, itiniwalag siya kan mga Fariseo sa sinagoga.

KAPITULO 72

Nagsugo si Jesus nin 70 Disipulo Para Maghulit

Sa Judea, isinugo ni Jesus nin manduwa-duwa an 70 disipulo bilang mga parabalangibog kan Kahadian. Sain sinda mahanap nin mga tawo para hulitan—sa mga sinagoga o sa mga harong?

KAPITULO 73

Sarong Samaritano na Guminawi Bilang Totoong Kapwa

Paano ginamit ni Jesus an parabula manungod sa Samaritano na tataong makipagkapwa-tawo, o an “marahay na Samaritano,” tanganing magtukdo nin sarong mapuwersang leksiyon?

KAPITULO 74

Mga Leksiyon Manungod sa Pagkamapag-istimar Asin Pamibi

Binisita ni Jesus si Marta asin Maria sa saindang harong. Ano an itinukdo niya sa sainda manungod sa pagkamapag-istimar? Asin paano niya tinukduan an saiyang mga disipulo kun ano an ipapamibi?

KAPITULO 75

Ihinayag ni Jesus an Gikanan nin Kaugmahan

Sinimbag ni Jesus an mga nagkukuwestiyon sa saiya, na sinasabi sa sainda an manungod sa ‘kamot nin Diyos’ asin kun paano uminabot na an Kahadian nin Diyos na dai ninda namamangnuhan. Ihinayag man niya kun paano manunumpungan an tunay na kaugmahan.

KAPITULO 76

Nagkakan Kaiba nin Sarong Fariseo

Ibinuyagyag ni Jesus an pagsagin-sagin sa relihiyon kan mga eskriba asin mga Fariseo. Anong magabat na mga pasan an ipinipirit nindang pasanon kan mga tawo?

KAPITULO 77

Nagtao si Jesus nin Sadol Manungod sa Kayamanan

Nagtao si Jesus nin ilustrasyon manungod sa tawong mayaman na naggibo nin mas darakulang kamalig. Anong sadol an inutro niya manungod sa mga peligro nin paghanap nin kayamanan?

KAPITULO 78

Magdanay na Andam, Maimbod na Katiwala!

Ipinahiling ni Jesus na interesado siya sa espirituwalidad kan saiyang mga disipulo. Ano an magigin papel kan katiwala mapadapit sa saindang espirituwalidad? Taano ta mahalagang marhay an sadol na magdanay na andam?

KAPITULO 79

Kun Taano ta Maabot an Kalaglagan

Sinabi ni Jesus na kun dai magsusulsol an mga hinihinguwa niyang tabangan, nakatagama sinda sa kalaglagan. Manunudan daw ninda an mahalagang leksiyon na hinihinguwa ni Jesus na itukdo sa sainda manungod sa saindang relasyon sa Diyos?

KAPITULO 80

An Marahay na Pastor Asin an mga Turil

Malinaw na mahihiling sa pag-ataman nin pastor sa mga karnero an pagkamuot ni Jesus sa saiyang mga disipulo. Mamimidbid daw ninda an mga katukduan niya asin masunod sa saiyang paggiya?

KAPITULO 81

Kasaro kan Ama, Pero Bako Siya an Diyos

An nagkapira sa mga nagkokontra ki Jesus sinahutan siya na ginigibo niyang kapantay nin Diyos an saiyang sadiri. Paano niya may kahusayan na pinahimutikan an saindang salang mga sahot?

KAPITULO 82

An Ministeryo ni Jesus sa Perea

Ipinaliwanag ni Jesus sa mga nagdadangog sa saiya kun ano an kaipuhan para maligtas. Mahalaga an sadol na iyan kaidto. Kumusta man ngunyan?

KAPITULO 83

Pag-imbitar sa Sarong Bangkete

Mantang nagkakakan si Jesus sa harong nin sarong Fariseo, nagtao siya nin ilustrasyon manungod sa sarong bangkete. Nagtao siya nin sarong importanteng leksiyon para sa gabos na lingkod nin Diyos. Ano iyan?

KAPITULO 84

Pagigin Disipulo—Gurano Kaseryoso?

Sarong seryosong responsabilidad an pagigin disipulo ni Cristo. Lininaw ni Jesus kun ano an kalabot kaiyan. Puwedeng nabigla sa mga sinabi niya an mga gustong magin saiyang mga parasunod.

KAPITULO 85

Paggaya-gaya Huli sa Nagsusulsol na Parakasala

Tinatsaran si Jesus kan mga Fariseo asin mga eskriba huli sa pakikiiba niya sa ordinaryong mga tawo. Bilang simbag, naggamit si Jesus nin mga ilustrasyon para ipahiling kun ano an pagmansay nin Diyos sa mga parakasala.

CHAPTER 86

Buminalik an Nawarang Aki

Anong mga leksiyon an manunudan ta sa ilustrasyon ni Jesus dapit sa gastador na aki?

KAPITULO 87

Patiinot na Magplano—Gumamit nin Kadunungan

Ginamit ni Jesus an ilustrasyon manungod sa sarong tuso asin madayang katiwala tanganing itukdo an makangangalas na katotoohan

KAPITULO 88

An Pagbabago sa Kamugtakan kan Tawong Mayaman Asin ni Lazaro

Tanganing maintindihan an parabula ni Jesus, kaipuhan na aramon kun siisay an pinapanungdan kan duwang panginot na karakter diyan.

KAPITULO 89

Nagtukdo sa Perea Mantang Pasiring sa Judea

Idinuon niya an kuwalidad na makakatabang sa sato na patawadon dawa an mga pauruutrong nagkakasala sa satuya.

KAPITULO 90

“An Pagkabuhay Liwat Asin an Buhay”

Ano an buot sabihon ni Jesus kan sabihon niyang an mga nagtutubod sa saiya “dai na nuarin man magagadan”?

KAPITULO 91

Binuhay Liwat si Lazaro

May duwang dahilan sa pangyayaring ini kaya an milagro dai maninigaran dawa kan mga nagkokontra ki Jesus.

KAPITULO 92

Sampulong May Leproso an Pinaumayan—Saro an Nagpasalamat

Bako sana ki Jesus nagpahiling nin pasasalamat an naumayan na lalaki kundi sa saro pa.

KAPITULO 93

Mahahayag an Aki nin Tawo

Paanong an presensiya ni Cristo magigin arog sa kikilat?

KAPITULO 94

Duwang Mahalagang Bagay—Pamibi Asin Kapakumbabaan

Sa ilustrasyon ni Jesus dapit sa sarong maraot na huwes asin babaying balo, idinuon niya an kahalagahan nin sarong kuwalidad

KAPITULO 95

Nagtukdo Manungod sa Diborsiyo Asin Pagkamuot sa mga Aki

Ibang-iba an pagmansay ni Jesus sa sadit na mga aki kisa sa pagmansay kan saiyang mga disipulo. Taano?

KAPITULO 96

Sinimbag an Hapot nin Mayaman na Hoben na Tagapamahala

Taano ta sinabi ni Jesus na mas pasil pa na makalusot an kamelyo sa labot nin dagom na pantahi kisa makalaog sa Kahadian nin Diyos an tawong mayaman?

KAPITULO 97

Ilustrasyon Manungod sa mga Trabahador sa Ubasan

Paanong an naiinot mahuhuri asin an nahuhuri maiinot?

KAPITULO 98

Nagmawot Giraray an mga Apostol na Magin Prominente

Gusto ni Santiago asin Juan na magkaigwa nin espesyal na posisyon sa Kahadian, pero bako lang sinda an may gusto kaiyan.

KAPITULO 99

Nagpaumay nin mga Lalaking Buta Asin Tinabangan si Zaqueo

Paano ta mapapatunayan na magkauyon talaga an garo baga magkakontrang salaysay kan Bibliya manungod sa pagpaumay ni Jesus nin sarong lalaking buta sa may Jerico?

KAPITULO 100

An Saiyang Ilustrasyon Manungod sa Sampulong Mina

Ano an buot sabihon ni Jesus kan sabihon niya: “An siisay man na igwa, tatawan nin mas dakul pa, alagad an saro na mayo, maski an yaon sa saiya kukuanon”?

KAPITULO 101

An Handaan sa Harong ni Simon sa Betania

Si Maria, na tugang na babayi ni Lazaro, naggibo nin sarong bagay na nagin dahilan nin diriskusyunan, pero sinurog siya ni Jesus.

KAPITULO 102

An Hadi Naglaog sa Jerusalem na Nakasakay sa Ugbon na Asno

Inutob niya an kinyentos na taon nang ihinula.

KAPITULO 103

Lininig Giraray an Templo

Garo lehitimo man an negosyo kan mga pararibay nin kuwarta saka mga nagtitinda sa Jerusalem, kaya taano ta inapod sinda ni Jesus na mga parahabon?

KAPITULO 104

Nadangog kan mga Judio an Boses nin Diyos

May pagkakaiba daw an pagtubod ki Jesus asin an pagpahiling kaiyan paagi sa mga gibo?

KAPITULO 105

Ginamit an Puon nin Higera Para Magtukdo Dapit sa Pagtubod

Itinukdo ni Jesus sa saiyang mga disipulo an kapangyarihan kan pagtubod asin ipinaliwanag niya kun taano ta isinikwal nin Diyos an nasyon nin Israel.

KAPITULO 106

Duwang Ilustrasyon Manungod sa mga Ubasan

Aramon an kahulugan kan mga parabula manungod sa sarong tawo na sinabihan an saiyang mga aki na magtrabaho sa saiyang ubasan asin an manungod sa sarong tawo na ipinaasikaso an saiyang ubasan sa maraot na mga paratanom.

KAPITULO 107

Ipinaapod kan Hadi an mga Imbitado sa Bangkete sa Kasal

An parabula ni Jesus saro talagang hula.

KAPITULO 108

Inulang Niya an Pagpurbar na Dakupon Siya sa Itinataram Niya

Pinasilensiyo niya nguna an mga Fariseo, dangan an mga Saduceo, asin kan huri an nagkasararong mga kaiwal niya.

KAPITULO 109

Kinondenar an mga Kaiwal sa Relihiyon

Taano ta kinondenar ni Jesus an sadiring mga pagmansay kan ibang relihiyon?

KAPITULO 110

An Huring Aldaw ni Jesus sa Templo

Ginamit niya an halimbawa kan pobreng babaying balo para magtukdo nin sarong mahalagang leksiyon.

KAPITULO 111

Naghagad nin Tanda an mga Apostol

Igwa nin inot na kautuban an saiyang hula kaidtong inot na siglo. Igwa daw iyan nin maabot na mas dakulang kautuban?

KAPITULO 112

Sarong Leksiyon Dapit sa Pagigin Mapagbantay—An mga Daraga

Sinabi daw ni Jesus na an kabanga kan saiyang mga disipulo mangmang asin an kabanga mga mapagmansay?

KAPITULO 113

Sarong Leksiyon Dapit sa Pagigin Mahigos—An mga Talento

Ipinaliwanag kan parabula ni Jesus an sinabi niyang ini: “An siisay man na igwa, tatawan nin mas dakul pa.”

KAPITULO 114

Huhukuman ni Cristo an mga Karnero Asin mga Kanding

Paagi sa paggamit nin pambihirang ilustrasyon, ipinaliwanag ni Jesus an basehan para sa daing sagkod na paghukom.

KAPITULO 115

Harani Na an Ultimong Paskuwa ni Jesus

Taano ta makahulugan an pagkauruyon kan mga lider nin relihiyon na bayadan si Judas nin eksaktong 30 sinsilyong pirak para trayduron si Jesus?

KAPITULO 116

Nagtukdo Manungod sa Kapakumbabaan kan Ultimong Paskuwa

Nabigla sa saiya an mga apostol kan gibuhon niya an trabaho nin sarong uripon.

KAPITULO 117

An Pamanggihan kan Kagurangnan

Pinunan ni Jesus an sarong girumduman, o memoryal, na dapat iselebrar kan saiyang mga parasunod kada taon pag Nisan 14.

KAPITULO 118

Diriskusyunan Manungod sa Kun Siisay an Pinakaurog

Nalingawan na kan mga apostol an leksiyon na itinukdo pa sana ni Jesus kan bangging idto.

KAPITULO 119

Si Jesus—An Dalan, an Katotoohan, Asin an Buhay

Nagtukdo si Jesus nin sarong mapuwersang katotoohan manungod sa kun paano madulok sa Diyos.

KAPITULO 120

Namumunga Bilang mga Sanga Asin an Pagigin Amigo ni Jesus

Sa anong paagi “namumunga” an mga disipulo ni Jesus?

KAPITULO 121

“Kusugan Nindo an Saindong Buot! Dinaog Ko an Kinaban”

Sa paanong paagi dinaog ni Jesus an kinaban kun ginadan siya kaiyan?

KAPITULO 122

An Pantapos na Pamibi ni Jesus sa Kuwarto sa Itaas

Lininaw niya na may nagibo siyang mas importante pa kisa sa pagtao nin kaligtasan sa katawuhan.

KAPITULO 123

An Pamibi ni Jesus kan Siya Mamunduon

Taano ta namibi si Jesus: “Halia sa sako an kopang ini”? Habo na daw niya kan saiyang papel na magadan bilang pantubos?

KAPITULO 124

Trinaydor si Cristo Asin Inarestar

Nahanap ni Judas si Jesus dawa pa matangaon na.

KAPITULO 125

Dinara si Jesus ki Annas, Dangan ki Caifas

An pagbista ki Jesus sarong paghamak sa hustisya.

KAPITULO 126

Pirang Beses na Pagnigar sa Harong ni Caifas

Baga man makusog an pagtubod asin debosyon ni Pedro, paano niya nagibong talikdan tulos si Jesus?

KAPITULO 127

Binista kan Sanhedrin, Dangan sa Atubangan ni Pilato

Ihinayag kan mga Judiong lider nin relihiyon an saindang tunay na intensiyon.

KAPITULO 128

Nahiling ni Pilato Asin ni Herodes na Inosente si Jesus

Taano ta ipinadara ni Pilato si Jesus ki Herodes para husgaran? Mayo daw nin awtoridad si Pilato na husgaran si Jesus?

KAPITULO 129

Si Pilato Nagsabi: “Hilinga! Uya an Tawo!”

Dawa si Pilato napahanga sa pambihirang mga kuwalidad na ipinahiling ni Jesus.

KAPITULO 130

Itinao si Jesus Asin Dinara Tanganing Padusahan nin Kagadanan

Taano ta sinabihan ni Jesus an nagmumundong mga babayi na magtangis para sa saindang sadiri asin para sa mga aki ninda imbes na para sa saiya?

KAPITULO 131

An Inosenteng Hadi Nagdusa sa Harigi

Sa saro sa mga kriminal na sinentensiyahan nin kagadanan kaiba ni Jesus, nagtao siya nin sarong panuga na magkakaigwa nin epekto sa dakul.

KAPITULO 132

“Siguradong an Tawong ini an Aki nin Diyos”

An makangangalas na pagdiklom miyentras na aldaw, an linog, asin an pagkabanga kan kurtina sa templo gabos nagpapatunay nin sarong bagay.

KAPITULO 133

Inandam an Hawak ni Jesus Asin Ilinubong

Taano ta dali-daling ilinubong si Jesus bago magsulnop an saldang?

KAPITULO 134

Daing Laog an Lulubngan—Buhay si Jesus!

Pakabuhay liwat ki Jesus, nagpahiling nguna siya sa sarong babaying disipulo imbes na sa saiyang mga apostol.

KAPITULO 135

An Binuhay Liwat na si Jesus Nagpahiling sa Dakul na Tawo

Paano pinatunayan ni Jesus sa saiyang mga disipulo na binuhay na siya liwat?

KAPITULO 136

Sa May Baybayon kan Dagat kan Galilea

Tulong beses na pinagirumdom si Pedro kun paano niya mapapatunayan an saiyang pagkamuot ki Jesus.

KAPITULO 137

Ginatos na Tawo an Nakahiling sa Saiya Bago kan Pentecostes

Pagkatapos na buhayon liwat si Jesus asin bago siya magsakat sa langit, pauro-utro niyang idinuon sa saiyang mga disipulo kun ano an itatao sa sainda asin kun paano ninda iyan gagamiton.

KAPITULO 138

Si Cristo Nasa Tuo nin Diyos

Ano an gigibuhon ni Jesus mantang hinahalat niya an panahon na mandadaog siya tumang sa saiyang mga kaiwal?WEB:OnSiteAdTitleSi Cristo Nasa Tuo nin Diyos

KAPITULO 139

Papangyarihon an Paraiso Asin Tatapuson an Asignasyon Niya

Dakul pa siyang gigibuhon bago niya itao an Kahadian sa saiyang Diyos asin Ama.

Tanganing Maarog si Jesus, Magin . . .

Sa bilog na buhay ni Jesus, pauruutro niyang ipinahiling an walong kuwalidad.

Indise nin mga Teksto

Gamiton an indise na ini tanganing maaraman kun sain sa librong ini tinukar an kada bersikulo sa Ebanghelyo.

Indise nin mga Ilustrasyon (mga Parabula)

Aramon kun sain na kapitulo sa librong ini tinukar an kada ilustrasyon ni Jesus.

Nagkapirang Hula Manungod sa Mesiyas

Hanapon kun sain sa librong ini tinukar an mga hula asin an kautuban kan mga pangyayaring nagpapatunay na si Jesus an Mesiyas.

An mga Lugar Kun Sain si Jesus Nag-istar Asin Nagtukdo

Ipinapahiling sa mapang ini an mga lugar kun sain ginibo ni Jesus an saiyang ministeryo.