Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 72

Nagsugo si Jesus nin 70 Disipulo Para Maghulit

Nagsugo si Jesus nin 70 Disipulo Para Maghulit

LUCAS 10:1-24

  • NAGPILI SI JESUS NIN 70 DISIPULO ASIN ISINUGO SINDA PARA MAGHULIT

Patapos na an taon 32 C.E., mga tulong taon na puon kan bawtismuhan si Jesus. Kasuarin pa sana, siya asin an mga disipulo nasa Kapiyestahan nin mga Tabernakulo sa Jerusalem. Posibleng marhay na harani pa sinda duman. (Lucas 10:38; Juan 11:1) Sa katunayan, an kadaklan kan natatadang anom na bulan kan ministeryo ni Jesus ginamit niya sa Judea o sa ibong kan Salog nin Jordan sa distrito nin Perea. Kaipuhan man na mahulitan an mga lugar na ini.

Bago kaini, pagkatapos kan Paskuwa kan 30 C.E., mga pirang bulan na naghulit si Jesus sa Judea asin nag-agi sa Samaria pa-Galilea. Dangan kan panahon nin Paskuwa kan 31 C.E., pinurbaran siyang gadanon kan mga Judio sa Jerusalem. Sa suminunod na saro may kabangang taon, sa panginot nagtukdo si Jesus sa norte, sa Galilea. Kan panahon na iyan, dakul an nagin mga parasunod niya. Sa Galilea, sinanay ni Jesus an mga apostol dangan isinugo: “Maghulit kamo, na nagsasabi: ‘An Kahadian kan kalangitan harani na.’” (Mateo 10:5-7) Nag-organisar siya ngunyan nin gibuhon na pagpapatotoo sa Judea.

Para punan an gibuhon na ini, nagpili si Jesus nin 70 disipulo asin isinugo sinda nin manduwa-duwa. Kaya, igwa nin 35 padis na parahulit kan Kahadian sa teritoryo, kun sain “kadakul kan aanihon, pero kakadikit kan paraani.” (Lucas 10:2) Maiinot sindang magduman sa mga lugar na posibleng dumanan man ni Jesus. Magpapaumay sinda nin mga may hilang asin maghuhulit man kan mensaheng ibinabalangibog ni Jesus.

An mga disipulong ini dai mapokus sa pagtutukdo sa mga sinagoga. Sinabihan sinda ni Jesus na magduman sa mga harong. “Sain man na lugar na padaguson kamo sa harong,” an sabi niya, “sabihon nguna nindo: ‘Magkaigwa lugod nin katuninungan an harong na ini.’ Asin kun igwa diyan nin tawong nagmamawot nin katuninungan, mapapasaiya an saindong katuninungan.” Ano an ipapaabot nindang mensahe? Sinabi ni Jesus: “Sabihon sa sainda: ‘An Kahadian nin Diyos harani na sa saindo.’”—Lucas 10:5-9.

An mga instruksiyon na itinao ni Jesus sa 70 kapareho kan itinao niya sa 12 apostol kan isugo niya sinda mga sarong taon na an nakaagi. Pinatanidan niya sinda na bako gabos maako sa sainda. Pero, sa paghihinguwa ninda, maiaandam an mga naghihimati tanganing pag nag-abot si Jesus sa dai mahahaloy pagkatapos kaiyan, dakul an magigin gustong-gustong mamidbid siya bilang an Kagurangnan para makanuod sa saiya.

Dai nahaloy, nagbaralik ki Jesus an 35 padis na parahulit kan Kahadian. Magaya-gaya sindang nagsarabi: “Kagurangnan, maski an mga demonyo nagpapasakop sa samo paagi sa paggamit mi kan saimong ngaran.” Siguradong ugmahon si Jesus sa marahayon na baretang ini, huling sinabi niya: “Nahihiling ko si Satanas na nahulog na, na garo kikilat na buminagsak hali sa langit. Uya! Tinawan ko kamo nin awtoridad na timakan an mga halas saka eskorpiyon.”—Lucas 10:17-19.

 Sa siring sinigurado ni Jesus sa mga parasunod niya na madadaog ninda an mga bagay na nagkakawsa nin danyos, na sa simbolikong paagi titimaktimakan ninda an mga halas saka eskorpiyon. Saro pa, makakasiguro sinda na sa maabot na panahon ihuhulog si Satanas hali sa langit. Tinabangan man ni Jesus an 70 na masabutan kun ano talaga an mahalaga pag-abot nin panahon. Sinabi niya: “Dai nindo ipag-ugma an pagpapasakop sa saindo kan mga espiritu, kundi ipag-ugma nindo an bagay na nakasurat na sa langit an mga pangaran nindo.”—Lucas 10:20.

Ugmahon si Jesus asin hayagan na inumaw an saiyang Ama sa paggamit kan mapakumbabang mga lingkod niyang ini sa siring kamakangangalas na paagi. Uminatubang siya sa mga disipulo asin nagsabi: “Maugma an mga tawo na an mga mata nakakahiling kan mga bagay na saindong nahihiling. Huli ta sinasabi ko sa saindo, dakul na propeta asin hadi an nagmawot na mahiling an mga bagay na namamasdan nindo pero dai ninda iyan nahiling, saka nagmawot na madangog an mga bagay na nadadangog nindo pero dai ninda iyan nadangog.”—Lucas 10:23, 24.