Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 82

An Ministeryo ni Jesus sa Perea

An Ministeryo ni Jesus sa Perea

LUCAS 13:22–14:6

  • AN PAGHIHINGUWA NA MAKALAOG SA HAYAKPIT NA PINTUAN

  • SA JERUSALEM DAPAT MAGADAN SI JESUS

Padagos si Jesus sa pagtukdo asin pagpaumay nin mga tawo sa Judea asin sa Jerusalem. Dangan nagbalyo siya sa Salog nin Jordan para magtukdo sa mga siyudad sa distrito nin Perea. Pero dai mahahaloy, mabalik siya sa Jerusalem.

Kan nasa Perea si Jesus, may lalaking naghapot sa saiya: “Kagurangnan, dikit sana an makakaligtas?” Puwedeng may aram an tawong ini dapit sa pinagdederebatehan kan mga lider nin relihiyon dapit sa kun baga dakul o dikit sana an makakaligtas. Imbes na simbagon an hapot na iyan, an idinuon ni Jesus iyo na kun ano an dapat gibuhon para makaligtas. “Maghinguwa nanggad kamo nin maigot na makalaog sa hayakpit na pintuan,” an sabi niya. Iyo, nangangaipo ini nin pakikipaglaban. Taano man? Nagpaliwanag siya: “Sinasabi ko sa saindo, dakul an mapurbar na makalaog pero dai ninda magigibo.”—Lucas 13:23, 24.

Para ipahiling na kaipuhan an maigot na paghihinguwa, si Jesus nagsabi: “Pag buminuhat an kagharong asin baratan niya an pinto, matirindog kamo sa luwas na nagtutuktok sa pinto, na sinasabi, ‘Kagurangnan, bukasi kami.’ . . . Alagad sasabihon niya sa saindo, ‘Dai ko aram kun mga taga sain kamo. Rumayo kamo sa sako, kamo gabos na mga paragibo nin karatan!’”—Lucas 13:25-27.

Arog kaini an mangyayari sa tawong minaabot nin huri—na minalataw na kun nuarin sana pasil sa saiya—asin naabutan niyang sarado na saka nakabarat na an pinto. Dapat kutana amay siyang nag-abot, dawa pa dipisil. Arog man kaiyan an kamugtakan kan dakul na nakinabang kutana sa pagtutukdo ni Jesus miyentras na yaon siya. Dai ninda inaprobetsaran an pagkakataon na inuton sa buhay ninda an tunay na pagsamba. An kadaklan sa mga tawong pinagsuguan ki Jesus dai inako an paagi nin kaligtasan na hali sa Diyos. Sinabi ni Jesus na sinda ‘matarangis asin maragot an mga ngipon’ pag sinda iinapon sa luwas. Pero may mga tawo “hali sa sirangan asin sulnupan saka hali sa norte asin timog,” iyo, hali sa gabos na nasyon, na “maturukaw tanganing magkakan sa lamesa sa Kahadian nin Diyos.”—Lucas 13:28, 29.

Nagpaliwanag si Jesus: “Igwa nin mga nahuhuri [arog kan bakong mga Judio asin inaaping mga Judio] na maiinot, asin igwa nin mga naiinot [an mga lider nin relihiyon na ipinag-oorgulyo an pagigin gikan ninda ki Abraham] na mahuhuri.” (Lucas 13:30) Dahil bakong mapagpasalamat, sinda “mahuhuri,” an buot sabihon, dai na talaga sinda makakaduman sa Kahadian nin Diyos.

May mga Fariseo na nag-abot asin inimpormaran siya: “Humali ka asin rumayo ka digdi, ta gusto kang gadanon ni Herodes [Antipas].” Posibleng si Hading Herodes mismo an nagpuon kan huringhuding na ini para maghali si Jesus sa lugar na iyan. Tibaad nahahadit si Herodes na masangkot giraray sa paggadan sa saro pang propeta, arog kan nangyari kaidto ki Juan Bautista. Alagad nagsabi si Jesus sa mga Fariseo: “Sabihon nindo sa tusong sora na iyan, ‘Mapalayas ako nin mga demonyo asin mapaumay nin mga tawo ngunyan na aldaw saka sa aga, asin sa ikatulong aldaw matatapos an gibo ko.’” (Lucas 13:31, 32) Inapod ni Jesus si Herodes na “tusong sora”  huling minalataw na arog kaiyan si Herodes. Minsan siring, si Jesus dai puwedeng kontrulon o apurahon ni Herodes o nin siisay man. Ipagpapadagos niya an gibuhon na itinao sa saiya kan saiyang Ama uyon sa iskedyul nin Diyos, bako sa iskedyul nin tawo.

Ipinagpadagos ni Jesus an pagbaklay pa-Jerusalem huling, arog kan sabi niya, “dai puwede na an sarong propeta gagadanon sa luwas kan Jerusalem.” (Lucas 13:33) Mayong hula sa Bibliya na nagsasabi na sa siyudad na iyan dapat magadan an Mesiyas, kaya taano ta sinabi ni Jesus na duman siya gagadanon? Huling an Jerusalem iyo an kabiserang siyudad, kun sain yaon an Sanhedrin, an korte suprema na may 71 miyembro asin kun sain binibista an mga inakusaran nin pagigin palsong propeta. Saro pa, duman idinudulot an mga atang na hayop. Kaya aram ni Jesus na dai siya puwedeng gadanon sa ibang lugar.

“Jerusalem, Jerusalem, an paragadan kan mga propeta asin paragapo kan mga isinusugo sa saiya!” an panambitan ni Jesus, “pauruutro ko nanggad na minawot na tiripunon an saimong mga aki kun paanong tinitipon nin sarong gunakan an saiyang mga siwo sa irarom kan mga pakpak kaiyan! Pero habo nindo. Uya! Papabayaan an harong nindo.” (Lucas 13:34, 35) Isinisikwal kan nasyon an Aki nin Diyos kaya dapat nanggad nindang atubangon an kaaabtan kaiyan!

Bago si Jesus makaabot sa Jerusalem, sarong namamayo kan mga Fariseo an nag-imbitar sa saiya na magkakan sa harong kaini sa aldaw nin Sabbath. Nakamasid na marhay an mga bisita kun ano an gigibuhon ni Jesus sa sarong lalaki na hubag an hawak dahil sa hilang (pagkatipon nin dakul na likido sa hawak, na sa parati sa mga tabay asin bitis). Hinapot ni Jesus an mga Fariseo asin an mga eksperto sa Katugunan: “Suno daw sa Katugunan na magpaumay pag Sabbath o bako?”—Lucas 14:3.

Mayo nin naggirong. Pinaumayan ni Jesus an lalaki dangan hinapot niya sinda: “Siisay sa saindo, kun mahulog sa bubon an saiyang aki o toro, an dai tulos ini hahawason sa aldaw nin Sabbath?” (Lucas 14:5) Sa giraray dai sinda nakasimbag sa makatanusan na rason ni Jesus.