Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 113

Sarong Leksiyon Dapit sa Pagigin Mahigos—An mga Talento

Sarong Leksiyon Dapit sa Pagigin Mahigos—An mga Talento

MATEO 25:14-30

  • ITINAO NI JESUS AN ILUSTRASYON MANUNGOD SA MGA TALENTO

Kan kaibanan pa ni Jesus an mga apostol sa Bukid nin mga Olibo, nagsaysay siya nin saro pang ilustrasyon. Mga pirang aldaw bago kaini, kan nasa Jerico siya, itinao niya an ilustrasyon dapit sa mga mina para ipahiling na an Kahadian madatong sa harayo pang ngapit. An ilustrasyon na isinaysay niya ngunyan igwa nin nagkapirang pagkakaagid diyan. Kabtang iyan kan simbag niya sa hapot manungod sa saiyang presensiya asin sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay. Idinuduon kaiyan na an mga disipulo dapat na magin mahigos sa pag-asikaso sa ipinagkatiwala niya sa sainda.

Nagpuon si Jesus: “An Kahadian kaagid nanggad nin sarong tawo na madali nang magbiyahe pasiring sa ibang nasyon, asin ipinaapod niya an saiyang mga uripon saka ipinagkatiwala sa sainda an saiyang mga pagsadiri.” (Mateo 25:14) Huling iinagid na ni Jesus an sadiri sa sarong tawo na nagpasiring sa ibang nasyon “tanganing manombrahan bilang hadi,” madaling masabutan kan mga apostol na siya an “tawo” na pinapanungdan niya ngunyan sa ilustrasyon.—Lucas 19:12.

Bago magpasiring sa ibang nasyon, ipinagkatiwala kan tawong iyan sa mga uripon niya an mahahalagang pagsadiri niya. Durante kan tulo may kabangang taon na ministeryo ni Jesus, nagpokus siya sa paghuhulit kan maugmang bareta kan Kahadian nin Diyos, asin sinanay an mga disipulo sa gibuhon na ini. Ngunyan na mahali na siya asin nasanay na niya sinda, nagtitiwala siya na ipagpapadagos ninda iyan.—Mateo 10:7; Lucas 10:1, 8, 9; ikumparar an Juan 4:38; 14:12.

Paano idinistribwir kan tawo sa ilustrasyon an mga pagsadiri niya? Nagsaysay si Jesus: “An saro sa sainda tinawan niya nin limang talento, an saro man duwang talento, asin an saro pa sarong talento, depende sa kakayahan kan kada saro, dangan nagduman siya sa ibang nasyon.” (Mateo 25:15) Ano an gigibuhon kan mga uripon na ini sa mga ipinagkatiwala sa sainda? Mahigos daw nindang gagamiton iyan para sa kapakinabangan kan saindang kagurangnan? Sinabi ni Jesus sa mga apostol:

“An tinawan nin limang talento tulos na naghali asin ipinagnegosyo an mga iyan dangan nakaganar nin lima pa. Siring man, an tinawan nin duwa nakaganar nin duwa pa. Alagad an uripon na tinawan nin saro sanang talento naghali asin nagkalot sa daga saka itinago diyan an kuwarta kan saiyang kagurangnan.” (Mateo 25:16-18) Ano an mangyayari pag nagbalik an kagurangnan?

Nagpadagos si Jesus: “Pakalihis nin halawig na panahon, an kagurangnan kan mga uripon na idto nag-abot asin nakipagkuwenta sa sainda.” (Mateo 25:19) Ginibo kan inot na duwang uripon an gabos nindang makakaya, “depende sa kakayahan kan kada saro.” An kada saro sa duwang uripon na iyan nagin maigot, mahigos, asin mabunga sa ipinagkatiwala sa sainda. Nadoble kan uripon na tinawan nin limang talento an ipinagkatiwala sa saiya, asin siring man an nagibo kan uripon na tinawan nin duwang talento. (Kaidto, an sarong trabahador kaipuhan na magtrabaho nin mga 19 taon para makaganar nin sarong talento.) Parehong inumaw kan kagurangnan an duwang uripon: “Magayon an ginibo  mo, marahay asin maimbod na uripon! Nagin maaasahan ka sa dikit na bagay. Pagkakatiwalaan taka nin dakul na bagay. Makigaya-gaya ka sa saimong kagurangnan.”—Mateo 25:21.

Pero, iba nanggad an ginibo kan uripon na tinawan nin sarong talento. Nagsabi ini: “Kagurangnan, midbid taka na tawong istrikto, na nag-aani sa dai mo pinagsabwagan asin nagtitipon sa dai mo pinagtahupan. Kaya natakot ako asin naghali saka itinago ko sa daga an saimong talento. Uni, ibalik ko na sa saimo.” (Mateo 25:24, 25) Dai man lamang niya idineposito sa bangko an kuwarta para tumubo iyan maski paano para sa saiyang kagurangnan. Kaya masasabi na daing nakuang pakinabang an kagurangnan sa ginibo niya.

Angay sana na apudon siya kan kagurangnan na “maraot asin hugakon na uripon.” Kinua an yaon sa saiya asin itinao iyan sa uripon na andam na magin mahigos. Itinao kan kagurangnan an saiyang pamantayan: “An siisay man na igwa, tatawan nin mas dakul pa, asin magkakaigwa siya nin abundansiya. Alagad an saro na mayo, maski an yaon sa saiya kukuanon sa saiya.”—Mateo 25:26, 29.

Dakul na bagay an dapat pag-isipan kan mga disipulo ni Jesus, pati na an ilustrasyon na ini. Nasasabutan ninda na dakulaon an halaga kan ipinagkakatiwala sa sainda ni Jesus—an mahalagang marhay na pribilehiyong gumibo nin mga disipulo. Asin linalauman niyang magigin mahigos sinda sa paggibo kaini. Dai iniisip ni Jesus na parareho an dapat magibo kan gabos sa pag-utob kan gibuhon na paghuhulit na ipinagkatiwala sa sainda. Arog kan ipinahiling sa ilustrasyon, dapat na gibuhon kan kada saro an pinakamakakaya niya “depende sa kakayahan kan kada saro.” Dai buot sabihon kaini na mauugma si Jesus kun an saro “hugakon” asin dai ginigibo an saiyang pinakamakakaya sa pagpauswag kan mga pagsadiri kan Kagurangnan.

Pero siguradong naugma an mga apostol sa garantiyang ini: “An siisay man na igwa, tatawan nin mas dakul pa”!