Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 21

Sa Sinagoga sa Nazaret

Sa Sinagoga sa Nazaret

LUCAS 4:16-31

  • NAGBASA SI JESUS SA ROLYO NI ISAIAS

  • PINURBARAN KAN MGA TAWO SA NAZARET NA GADANON SI JESUS

Siguradong gustuhon kan mga taga Nazaret na mahiling si Jesus. Bago siya maghali tanganing magpabawtismo ki Juan labi pa sanang sarong taon an nakaagi, saro siyang karpintero digdi. Pero ngunyan, midbid na siya bilang sarong tawo na nagmimilagro. Kaya gustong-gusto na kan mga residente digdi na mahiling siya na gumibo nin mga milagro.

Urog pa sindang nagin interesado kan si Jesus, siring sa kinatudan niya, naglaog sa sinagoga. Kaiba sa ginigibo duman an pagpamibi asin pagbasa kan mga libro ni Moises, arog kan ginigibo “sa mga sinagoga kada sabbath.” (Gibo 15:21) Binabasa man an mga kabtang kan mga libro nin hula. Kan tuminindog si Jesus para magbasa, posibleng marhay na namidbidan niya an dakul na dati niyang nahihiling kaidto kan nag-aatender siya sa sinagogang ini. Itinao sa saiya an nakarolyong kasuratan ni propeta Isaias. Hinanap niya an kabtang kaiyan na nagsasabi dapit sa Saro na linahidan kan espiritu ni Jehova, na sa ngunyan mababasa sa Isaias 61:1, 2.

Sigun sa binasa ni Jesus, ihuhulit kan Saro na ihinula na papatalingkason an mga bihag, ibabalik an paghiling kan mga buta, asin maabot an taon nin marahay na buot ni Jehova. Pakatapos, ibinalik ni Jesus an rolyo sa tagaingat asin nagtukaw. An mga mata kan gabos nakaturuhok sa saiya. Dangan nagpahayag siya, na posibleng huruhalawig, asin kaiba sa sinabi niya an mahahalagang tataramon na ini: “Ngunyan, nauutob na an mga tataramon na ini sa Kasuratan na nadangog pa sana nindo.”—Lucas 4:21.

Napangalas an mga tawo “sa kawili-wiling mga tataramon na nagluluwas sa saiyang nguso,” asin nag-urulay-ulay sinda: “Aki ini ni Jose, bako?” Pero huling naaraman niya na gusto ninda siyang mahiling na magmilagro arog kan mga nadangog ninda, sinabi pa niya: “Siguradong ipapanungod nindo sa sako an kasabihan na ini: ‘Doktor, bulunga an saimong sadiri. Gibuha man digdi sa sadiri mong lugar an mga bagay na nadangog ming ginibo sa Capernaum.’” (Lucas 4:22, 23) Posibleng inisip kan mga taga Nazaret na sa sadiring lugar nguna dapat gibuhon ni Jesus an pagbulong, para sa kapakinabangan nguna kan mga kahimanwa niya. Kaya posibleng inisip ninda na binaliwala niya sinda.

Huling aram ni Jesus an iniisip ninda, nagsambit siya nin nagkapirang pangyayari sa kasaysayan kan Israel. Dakul an babaying balo sa Israel kan panahon ni Elias, an sabi niya, pero dai isinugo si Elias sa kiisay man sa sainda. Imbes, nagduman siya sa sarong babaying balo na bakong Israelita duman sa Zarefta, sarong banwa na harani sa Sidon, kun sain siya naggibo nin nagliligtas-buhay na milagro. (1 Hadi 17:8-16) Asin kan panahon ni Eliseo, dakul an may leproso sa Israel, pero si Naaman sana na taga Siria an lininig kan propeta.—2 Hadi 5:1, 8-14.

Huling tibaad narisa kan mga kahimanwa ni Jesus na ikinukumparar niya sinda sa nagin maraot na kamugtakan kan Israel kaidtong nakaaging mga panahon, asin dahil diyan nahayag na sinda makasadiri asin daing pagtubod, ano an nagin reaksiyon ninda? An mga nasa sinagoga nagkaaranggot, nagtirindog, asin tulos na dinara si Jesus sa luwas kan siyudad. Dinara ninda siya sa may ampas kan bukid na namumugtakan kan Nazaret, asin pinurbaran nindang ihulog siya. Pero nakadulag si Jesus sa sainda asin ligtas na nakahali. Pasiring na ngunyan si Jesus sa Capernaum, sa norteng-sulnupan na baybayon kan Dagat kan Galilea.