Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 105

Ginamit an Puon nin Higera Para Magtukdo Dapit sa Pagtubod

Ginamit an Puon nin Higera Para Magtukdo Dapit sa Pagtubod

MATEO 21:19-27 MARCOS 11:19-33 LUCAS 20:1-8

  • AN NAALANG NA PUON NIN HIGERA—SARONG LEKSIYON MANUNGOD SA PAGTUBOD

  • KINUWESTIYON AN AWTORIDAD NI JESUS

Pagkahali ni Jesus sa Jerusalem kan Lunes na hapon, nagbalik siya sa Betania na nasa sirangan na bakilid kan Bukid nin mga Olibo. Posibleng marhay na nagpalihis siya nin banggi sa harong kan mga amigong si Lazaro, Maria, asin Marta.

Aga na ngunyan nin Nisan 11. Nagbaklay giraray si Jesus saka an mga disipulo pabalik sa Jerusalem, asin ini an huring pagkakataon na si Jesus malaog sa templo. Iyo man ini an huring aldaw kan ministeryo niya bago niya iselebrar an Paskuwa saka punan an Memoryal kan saiyang kagadanan, asin bago siya bistahon dangan gadanon.

Kan nag-aagi sinda sa Bukid nin mga Olibo, hali sa Betania pa-Jerusalem, nahiling ni Pedro an puon nin higera na isinumpa ni Jesus kan nakaaging aga. Sinabi kaini: “Rabbi, hilinga! naalang an puon nin higera na isinumpa mo.”—Marcos 11:21.

Pero taano ta pinangyari ni Jesus na maalang an higera? Tanganing ihayag an dahilan, sinabi niya: “Sinisigurado ko sa saindo, kun kamo igwa nin pagtubod asin dai nagduduwa-duwa, bako sanang magigibo nindo an ginibo ko sa puon nin higera, kundi dawa pa sabihan nindo an bukid na ini, ‘Mag-itaas ka asin makaapon sa dagat,’ mangyayari iyan. Asin an gabos na bagay na hagadon nindo sa pamibi, kun ini may kaibang pagtubod, makakamtan nindo.” (Mateo 21:21, 22) Sa siring, inutro niya an puntong sinabi niya kaidto na an pagtubod nakakapabalyo nin bukid.—Mateo 17:20.

Kan pangyarihon ni Jesus na maalang an higera, nagtao siya nin nahihiling na halimbawa kun taano ta kaipuhan na magkaigwa nin pagtubod sa Diyos. Sinabi niya: “An gabos na bagay na ipinapamibi asin hinahagad nindo, magtubod kamo na inako na nindo iyan, asin makakamtan nindo iyan.” (Marcos 11:24) Mahalagang leksiyon nanggad para sa gabos na parasunod ni Jesus! Angay nanggad iyan sa mga apostol huling dai mahahaloy maagi sinda nin mga kadipisilan. Pero may saro pang koneksiyon sa kuwalidad nin pagtubod an pagkaalang kan higera.

Arog kan puon na ini nin higera, mapandaya man an pangluwas na itsura kan nasyon nin Israel. An mga tawo sa nasyon na ini igwa nin pakipagtipan sa Diyos, asin kun hihilingon, garo baga sinusunod man ninda an saiyang Katugunan. Pero, sa kabilugan, an nasyon daing pagtubod asin dai man nin marahay na bunga. Isinikwal pa ngani ninda an Aki nin Diyos! Huli kaini, kan pangyarihon ni Jesus na maalang an dai namumungang puon nin higera, ipinahiling niya an kaaabtan kan dai namumunga asin daing pagtubod na nasyon na ini.

Dai nahaloy, nasa Jerusalem na si Jesus asin an mga disipulo. Arog kan nakaugalian na ni Jesus, naglaog siya sa templo asin nagpuon na magtukdo. Posibleng iniisip-isip pa kan mga panginot na saserdote asin kamagurangan na lalaki an ginibo ni Jesus sa mga pararibay nin kuwarta kan nakaaging aldaw, kaya kinuwestiyon ninda siya: “Sa anong awtoridad ginigibo mo an mga bagay na ini? O siisay an nagtao sa saimo kan awtoridad na ini na gibuhon an mga bagay na ini?”—Marcos 11:28.

Nagsimbag si Jesus: “May sarong hapot ako sa saindo. Simbagon nindo ako, asin sasabihon ko sa saindo kun sa anong awtoridad ginigibo ko an mga bagay na ini. An pagbawtismo daw ni Juan gikan sa langit o gikan sa mga tawo? Simbagon nindo ako.” Ngunyan, sinda naman na mga kaiwal ni Jesus an kinukuwestiyon. Nag-urulay-ulay an mga saserdote asin kamagurangan kun ano an isisimbag: “Kun sasabihon tang, ‘Sa langit,’ sasabihon niyang, ‘Kun siring, taano ta dai kamo nagturubod sa saiya?’ Pero mangangahas daw kitang magsabing, ‘Sa mga tawo’?” Arog kaini an nagin rason ninda sa saindang pag-urulay-ulay dahil natatakot sinda sa mga tawo, “huli ta an mga ini gabos naniniwala na si Juan talagang naglingkod bilang sarong propeta.”—Marcos 11:29-32.

Dai aram kan mga nagkukuwestiyon ki Jesus kun ano an angay na isimbag. Kaya sinda nagsabi: “Dai mi aram.” Sinabi man ni Jesus sa sainda: “Dai ko man sasabihon sa saindo kun sa anong awtoridad ginigibo ko an mga bagay na ini.”—Marcos 11:33.