Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 85

Paggaya-gaya Huli sa Nagsusulsol na Parakasala

Paggaya-gaya Huli sa Nagsusulsol na Parakasala

LUCAS 15:1-10

  • MGA ILUSTRASYON MANUNGOD SA NAWARANG KARNERO ASIN SA NAWARANG SINSILYO

  • NAGGAYA-GAYA AN MGA ANGHEL SA LANGIT

Sa manlain-lain na pagkakataon durante kan ministeryo ni Jesus, idinuon niya an kahalagahan nin kapakumbabaan. (Lucas 14:8-11) Interesado siyang hanapon an mga lalaki saka babayi na gustong maglingkod sa Diyos nin may kapakumbabaan. Sagkod ngunyan, an nagkapira sa sainda tibaad midbid pang mga parakasala.

Narisa kan mga Fariseo asin mga eskriba na an siring na mga indibidwal—na ibinibilang nindang bakong maninigo—nadadagkang rumani ki Jesus asin naaakit sa mensahe niya. Naggurumod-gumod sinda: “Makiamigong inaako kan tawong ini an mga parakasala asin nagkakakan siya kaiba ninda.” (Lucas 15:2) Para sa mga Fariseo asin mga eskriba, mas nakakalabi sinda kaya tinatrato ninda an ordinaryong mga tawo na garo ati sa irarom kan saindang mga bitis. An paghamak ninda sa siring na mga tawo mahihiling sa ginagamit nindang termino sa Hebreo na ‛am ha·’aʹrets,’ o “mga tawo kan daga,” para ipanungod sa mga ini.

Sa kabaliktaran, an gabos tinatrato ni Jesus na may dignidad, kabuutan, asin pagmalasakit. Dakul sa mga hamak na tawong ini, pati na an mga midbid na parakasala, an gustong-gustong magdangog ki Jesus. Pero, paano minansay asin sinimbag ni Jesus an pagtatsar sa saiya huli sa pagtabang niya sa siring na mga tawo?

Nagin malinaw an simbag kan isaysay niya an sarong nakakapukaw sa buot na ilustrasyon, kaagid kan isinaysay niya kaidto sa Capernaum. (Mateo 18:12-14) Sa ilustrasyon ni Jesus, an mga Fariseo an garo baga matanos asin ligtas sa turil nin Diyos. Sa kabaliktaran, an hamak na mga tawo an garo naIalagalag asin nawawara. Nagsabi si Jesus:

“Siisay sa saindo, kun igwa siya nin 100 na karnero asin an saro sa mga iyan mawara, an dai mabaya kan 99 sa kaawagan dangan mahanap kan nawarang saro sagkod na makua niya iyan? Asin pag nanumpungan na niya iyan, papasanon niya iyan sa saiyang abaga asin mag-uugma siya. Pagpuli niya, aapudon niya an saiyang mga amigo saka mga pagtaraid, na sinasabi sa sainda, ‘Makipag-ugma kamo sa sako, ta nakua ko na an sakuyang karnerong nawara.’”—Lucas 15:4-6.

Ano an punto ni Jesus? Nagpaliwanag siya: “Sinasabi ko sa saindo na sa kaparehong paagi, magkakaigwa nin urog na kagaya-gayahan sa langit dahil sa sarong parakasala na nagsusulsol kisa sa 99 na matanos na dai kaipuhan magsulsol.”—Lucas 15:7.

Siguradong napaisip an mga Fariseo kan sambiton ni Jesus an manungod sa pagsulsol. Para sa sainda, matanos sinda kaya iniisip ninda na dai ninda kaipuhan na magsulsol. Mga duwang taon bago kaini, kan tatsaran kan nagkapira sa sainda si Jesus huling nagkakakan siya kaiba kan mga parasingil nin buhis asin mga parakasala, nagsimbag siya: “Nagdatong ako tanganing apudon, bako an mga  tawong matanos, kundi an mga parakasala.” (Marcos 2:15-17) Dai nasabutan kan mapagpakangmatanos na mga Fariseo na kaipuhan nindang magsulsol, kaya dai sinda nagtatao nin kagaya-gayahan sa langit. An mismong kabaliktaran kaiyan an nangyayari pag an mga parakasala tunay na magsulsol.

Para iduon pa an punto na an pagsulsol nin mga parakasala nagtatao nin dakulang kagaya-gayahan sa langit, nagsaysay si Jesus nin saro pang ilustrasyon, sarong sitwasyon sa laog nin harong: “O siisay na babayi na igwa nin sampulong sinsilyong drakma, kun mawara niya an saro sa mga drakma, an dai mapalaad nin lampara dangan maninighid sa saiyang harong asin maingat na maghahanap sagkod na makua niya iyan? Asin pag nanumpungan na niya iyan, aapudon niya an saiyang mga amiga saka mga pagtaraid, na sinasabi, ‘Makipag-ugma kamo sa sako, ta nakua ko na an sinsilyong drakma na nawara ko.’”—Lucas 15:8, 9.

An punto digdi ni Jesus kapareho kan sa ilustrasyon niya manungod sa nawarang karnero. Nagsabi siya: “Sa kaparehong paagi, sinasabi ko sa saindo, nagkakaigwa nin kagaya-gayahan an mga anghel nin Diyos dahil sa sarong parakasala na nagsusulsol.”—Lucas 15:10.

Imahinara na sana, interesadong marhay an mga anghel nin Diyos sa pagsulsol nin mga parakasala! Interesante nanggad ini huling an mga parakasalang nagsusulsol na tatawan nin lugar sa Kahadian nin Diyos sa langit magigin mas halangkaw pa an posisyon kisa sa mga anghel! (1 Corinto 6:2, 3) Pero dai nauuri an mga anghel. Kaya ano an dapat tang mamatian pag an sarong parakasala nagbalik sa Diyos na lubos na nagsusulsol?