Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 52

Milagrosong Pinakakan an Rinibong Tawo

Milagrosong Pinakakan an Rinibong Tawo

MATEO 14:13-21 MARCOS 6:30-44 LUCAS 9:10-17 JUAN 6:1-13

  • NAGPAKAKAN SI JESUS NIN 5,000 NA LALAKI

Katatapos pa sana kan 12 apostol na maghulit sa bilog na Galilea, asin isinaysay ninda ki Jesus “an gabos na bagay na ginibo asin itinukdo ninda.” Napagal sinda asin dai na sindang panahon na magkakan ta dakulon an nag-aarabot asin naghaharali. Kaya nagsabi si Jesus: “Madya kamo, magduman kita sa sarong tagong lugar na kita-kita sana asin magpurupahingalo.”—Marcos 6:30, 31.

Naglunad sinda sa sakayan, na posibleng harani sa Capernaum, asin nagpasiring sa sarong tagong lugar sa sirangan kan Salog nin Jordan lampas pa sa Betsaida. Alagad dakul na tawo an nakahiling sa sainda na naghali, asin naisihan iyan kan iba pa. Sinda gabos sarabay na nagdaralagan sa baybayon asin nagkairinot pa duman bago magduong an sakayan.

Pagbaba ni Jesus sa sakayan, nahiling niya an dakul na tawo asin nahirak siyang marhay sa sainda, huling garo sinda mga karnero na daing pastor. Kaya nagpuon siyang “magtukdo sa sainda nin dakul na bagay” manungod sa Kahadian. (Marcos 6:34) Pinaumayan man niya an “mga nangangaipo nin pagpaumay.” (Lucas 9:11) Sa pag-agi nin mga oras, an mga disipulo nagsabi sa saiya: “Tagong lugar ini asin pabanggi na; isubol mo an mga tawo, tanganing magduman sinda sa mga baryo asin magbakal nin kakanon ninda.”—Mateo 14:15.

Nagsimbag si Jesus: “Dai ninda kaipuhan na maghali; tawan nindo sinda nin makakakan.” (Mateo 14:16) Dawa aram na ni Jesus kun ano an saiyang gigibuhon, pinurbaran niya si Felipe paagi sa paghapot: “Sain kita mabakal nin tinapay na kakakanon kan mga tawong ini?” Si Felipe an hinapot huling siya taga Betsaida na harani duman. Pero, bakong solusyon an pagbakal nin tinapay. Mga 5,000 na lalaki an yaon duman. Asin puwede nanggad na doble pa kaiyan an bilang kan gabos, kun bibilangon pati an mga babayi asin mga aki! Nagsimbag si Felipe: “An 200 na denariong [sarong denario an tangdan sa sarong aldaw na pagtrabaho] kantidad nin tinapay dai magkakaigo tanganing makakakan an kada saro sa sainda nin maski tigdirikit.”—Juan 6:5-7.

Tibaad para ipahiling na imposibleng mapakakan sinda gabos, nagsabi si Andres: “May aking lalaki digdi na igwang limang tinapay na sebada asin duwang sadit na sira. Pero paano ini magkakahusto sa arog kaini kadakul na tawo?”—Juan 6:9.

Tigsuli na, mga Marso o Abril, bago mismo an Paskuwa kan 32 C.E., asin natatahuban na nin berdeng duot, o awot, an gilid nin bulod. Sinabi ni Jesus sa mga disipulo na patukawon sa duot an mga tawo nin grupo-grupo, mga 50 saka 100 katawo kada grupo. Kinua niya an limang tinapay asin duwang sira saka nagpasalamat sa Diyos. Dangan binaranga niya an mga tinapay asin sira. Itinao iyan ni Jesus sa mga disipulo tanganing ipanao sa mga tawo. Makangangalas nanggad ta nakakakan an gabos sagkod na magkabarasog sinda!

Kan barasog na sinda, sinabi ni Jesus sa mga disipulo: “Tipuna nindo an mga tada-tada, tanganing dai nin masayang.” (Juan 6:12) Nakapano pa sinda nin 12 basket nin natipon na mga tada-tada!