Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 34

Nagpili si Jesus nin Doseng Apostol

Nagpili si Jesus nin Doseng Apostol

Mga saro may kabangang taon na puon kan si Jesus ipamidbid ni Juan Bautista bilang an Kordero nin Diyos. Kan punan ni Jesus an saiyang ministeryo sa publiko, nagkapirang sinserong lalaki an nagin mga disipulo niya, arog ni Andres, Simon Pedro, Juan, puwedeng kaiba man si Santiago (an tugang ni Juan), Felipe, asin Bartolome (na inaapod man na Natanael). Pag-abot nin panahon, dakul na iba pa an uminiba sa pagsunod ki Cristo.—Juan 1:45-47.

Ngunyan andam na si Jesus para pumili nin mga apostol. An mga ini an magigin dayupot niyang kaiba-iba na tatawan niya nin espesyal na pagsasanay. Pero bago sinda pilion, nagduman si Jesus sa sarong bukid, na posibleng harani sa Dagat nin Galilea asin sa Capernaum. Magdamlag siyang namibi, na posibleng naghahagad nin kadunungan asin bendisyon nin Diyos. Kan sunod na aldaw inapod niya an saiyang mga disipulo asin nagpili nin 12 sa sainda para magin mga apostol.

Pinili ni Jesus an anom na pinangaranan sa inutan, pati na si Mateo, na inapod ni Jesus hali sa opisinang pigbabayadan nin buhis. An lima pang pinili iyo si Judas (na inaapod man na Tadeo asin “aki ni Santiago”), si Simon na Cananeo, si Tomas, si Santiago na aki ni Alfeo, asin si Judas Iscariote.—Mateo 10:2-4; Lucas 6:16.

Sa ngunyan an 12 ini nakaiba-iba na ni Jesus asin midbid na niyang marhay. An pira sa sainda paryente ni Jesus. An magtugang na si Santiago asin Juan malinaw na mga primo o pinsan niya. Asin kun, arog kan iniisip nin iba, si Alfeo tugang ni Jose, an ama-amaan ni Jesus, kun siring an aki ni Alfeo na si apostol Santiago pinsan man ni Jesus.

Siyempre, si Jesus mayong problema sa paggirumdom kan pangaran kan saiyang mga apostol. Pero kaya mo daw na girumdumon an mga pangaran ninda? An saro na makakatabang iyo na tandaan na duwa an may pangaran na Simon, duwa an may pangaran na Santiago, asin duwa an may pangaran na Judas. Si Simon (Pedro) igwang tugang na Andres, asin si Santiago (na aki ni Zebedeo) igwang tugang na Juan. Sarong paagi iyan para magirumduman an pangaran kan walong apostol. An apat pa iyo si Mateo na parasingil nin buhis, si Tomas na kan huri nagduda, si Natanael na inapod hali sa sirong nin kahoy, asin si Felipe na amigo ni Natanael.

Onse sa mga apostol taga Galilea, an sadiring lugar ni Jesus. Si Natanael taga Cana. Si Felipe, Pedro, asin Andres dating taga Betsaida. Pag-abot nin panahon si Pedro asin Andres nagbalyo sa Capernaum, kun sain minalataw na nakaistar si Mateo. Si Santiago asin Juan nakaistar man sa Capernaum o harani diyan, asin pagsira an hanapbuhay ninda diyan. Si Judas Iscariote, na kan huri nagtraydor ki Jesus, an minalataw na solamenteng apostol na taga Judea.