Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 6

An Ipinanugang Aki

An Ipinanugang Aki

LUCAS 2:21-39

  • TINURI SI JESUS ASIN PAGHALOY-HALOY DINARA SA TEMPLO

Imbes na magbalik sa Nazaret, si Jose asin Maria nagdanay sa Betlehem. Kan si Jesus walong aldaw na, siya ipinaturi ninda bilang pagsunod sa Katugunan nin Diyos sa Israel. (Levitico 12:2, 3) Nakaugalian man na tawan nin pangaran an umboy sa aldaw na iyan. Pinangaranan ninda nin Jesus an saindang aki, arog kan sinabi kan anghel na si Gabriel.

Luminihis an labing sarong bulan, asin si Jesus 40 aldaw na. Sain siya ngunyan dinara kan saiyang mga magurang? Sa templo sa Jerusalem, na mga pira sanang kilometro hali sa iniistaran ninda. Sigun sa Katugunan, 40 aldaw pakapangaki sa sarong aking lalaki, an ina dapat na magdara sa templo nin dulot para sa pagdadalisay.—Levitico 12:4-8.

Iyan an ginibo ni Maria. Bilang saiyang dulot, nagdara siya nin duwang sadit na gamgam. Ipinaparisa kaini an kamugtakan sa buhay ni Jose asin Maria. Sigun sa Katugunan, sarong aki pang lalaking karnero asin sarong aki pang gamgam an dapat idulot. Pero kun dai nin kakayahan an ina na magdulot kaiyan, igo na an duwang agbaan o duwang salampati. Arog kaini an kamugtakan ni Maria kaya iyan sana an idinulot niya.

Sa templo, sarong gurang na lalaki an nagdulok ki Jose asin Maria. An saiyang pangaran Simeon. Sinabi sa saiya ni Jehova na bago siya magadan, mahihiling niya an ipinanugang Cristo, o Mesiyas. Sa aldaw na ini, giniyahan kan banal na espiritu si Simeon pasiring sa templo, kun sain nahiling niya si Jose asin Maria na kurukarga an saindang umboy na aking lalaki. Kinarga ni Simeon an umboy.

Mantang karga ni Simeon si Jesus, nagpasalamat siya sa Diyos, na nagsasabi: “Ngunyan, Soberanong Kagurangnan, an saimong uripon puwede nang magpahingalo nin tuninong sa kagadanan kauyon kan saimong sinabi, huli ta nahiling kan sakuyang mga mata an saimong paagi nin pagliligtas na saimong inandam tanganing mahiling kan gabos na nasyon; siya liwanag para sa paghali kan diklom na nakakatahob sa mga nasyon, asin siya kamurawayan kan saimong banwaan na Israel.”—Lucas 2:29-32.

Nagngalas si Jose asin Maria kan madangog ninda ini. Binendisyunan sinda ni Simeon dangan sinabihan si Maria na an saiyang aki “an magigin dahilan kan pagbagsak asin kan pagbangon nin dakul sa Israel” asin na makakaeksperyensiya siya nin kamunduan, siring sa matarom na espada na papalagbason sa saiya.—Lucas 2:34.

Yaon man sa aldaw na ini an 84 anyos na propetisang si Ana. Sa katunayan, dai siya nuarin man nagpalta sa templo. Kan oras mismong ini, nagdulok siya ki Jose, ki Maria asin sa umboy na si Jesus. Nagpuon si Ana na magpasalamat sa Diyos asin nagtaram manungod ki Jesus sa gabos na maghihinanyog.

Imahinara kun gurano nanggad kaugma si Jose asin Maria huli sa mga pangyayaring ini sa templo! Siguradong an gabos na ini nagpapatunay na an saindang aki iyo an Saro na Ipinanuga nin Diyos.