Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 41

Mga Milagro—Paagi sa Kapangyarihan Niisay?

Mga Milagro—Paagi sa Kapangyarihan Niisay?

MATEO 12:22-32 MARCOS 3:19-30 LUCAS 8:1-3

  • NAGPUON AN IKADUWANG PAGLIBOT NI JESUS PARA MAGHULIT

  • NAGPALAYAS NIN MGA DEMONYO ASIN NAGPATANID MANUNGOD SA DAING KAPATAWADAN NA KASALAN

Dai nahaloy pakatapos na magtukdo si Jesus dapit sa pagpapatawad sa harong kan Fariseong si Simon, naglibot giraray siya sa Galilea para maghulit. Nasa ikaduwang taon na siya kan saiyang ministeryo, asin bako siyang solo sa pagbaklay. Kaiba niya an 12 apostol, saka an nagkapirang babayi na ‘pinatalingkas niya sa maraot na mga espiritu asin pinaumayan sa mga hilang.’ (Lucas 8:2) Kabilang diyan si Maria Magdalena, Susana, asin Joana, na an agom sarong opisyal ni Hading Herodes Antipas.

Mantang mas nagdadakul an nakakaaram manungod ki Jesus, mas nag-uurog man an kontrobersiya dapit sa mga ginigibo niya. Nagin risang-risa iyan kan an sarong lalaki na sinasaniban nin demonyo, na buta asin púla, dinara ki Jesus asin narahay. Ngunyan an lalaki nakatalingkas na sa kapangyarihan kan demonyo asin nakakahiling saka nakakataram na. Napangalas nanggad an mga tawo asin nagsarabi: “Iyo na daw ini an Aki ni David?”—Mateo 12:23.

Dakulon an tawong nagkatiripon sa palibot kan harong na dinadagusan ni Jesus mala ta maski an magkakan dai na niya magibo pati kan mga disipulo. Pero, bako gabos nag-iisip na si Jesus an ipinanugang “Aki ni David.” May mga eskriba asin Fariseo na hali pa sa Jerusalem—pero bako para makanuod ki Jesus o suportaran siya. Sinasabi ninda sa mga tawo na “si Beelzebub an nasa likod niya” asin sa siring kakotsaba kan “tagapamahala kan mga demonyo.” (Marcos 3:22) Kan madangog kan mga paryente ni Jesus an manungod sa kariribukan na iyan, nagduruman sinda para kuanon siya. Taano?

Buweno, sa panahon na ini, an mismong mga tugang ni Jesus dai nagtutubod na Aki siya nin Diyos. (Juan 7:5) Huling garo baga si Jesus an nagigin dahilan kan kariribukan na ini, sa hiling ninda bako na siya an Jesus na midbid ninda kaidto kan sinda nagdadakula sa Nazaret. Sa paghuna na igwa na siya nin diperensiya sa isip, sinda nagsabi: “Nararaot na an isip niya.”—Marcos 3:21.

 Pero, ano an pinapatunayan kan ebidensiya? Pinaumayan pa sana ni Jesus an lalaking may demonyo, na ngunyan nakakahiling na saka nakakataram. Dai ini maninigaran nin siisay man. Kaya hininguwa kan mga eskriba asin Fariseo na pakarauton si Jesus paagi sa salang akusasyon. Sabi ninda: “Kaya sana nakakapalayas nin mga demonyo an tawong ini dahil ki Beelzebub, an tagapamahala kan mga demonyo.”—Mateo 12:24.

Aram ni Jesus an iniisip kan mga eskriba asin mga Fariseo, kaya idinuon niya: “An lambang kahadian na nababanga minabagsak, asin an lambang siyudad o harong na nababanga dai makakatindog. Sa kaparehong paagi, kun pinapalayas ni Satanas si Satanas, nababanga na siya; kun siring, paano makakatindog an saiyang kahadian?”—Mateo 12:25, 26.

Kahanga-hanga nanggad na pangangatanusan! Aram kan mga Fariseo na may mga Judio man na nagpapalayas nin demonyo. (Gibo 19:13) Kaya naghapot si Jesus: “Kun nagpapalayas ako nin mga demonyo paagi ki Beelzebub, paagi kiisay pinapalayas sinda kan mga parasunod nindo?” Sa ibang pagtaram, an isinasahot ninda sa saiya dapat man na isahot sa sainda. Dangan nangatanusan pa si Jesus: “Pero kun paagi sa espiritu nin Diyos kaya nakakapalayas ako nin mga demonyo, uminabot na an Kahadian nin Diyos na dai nindo namamangnuhan.”—Mateo 12:27, 28.

Para ipahiling ni Jesus na an pagpalayas niya nin mga demonyo pruweba na mas makusog nanggad an kapangyarihan niya kisa ki Satanas, siya nagsabi: “Paano malalaog nin siisay man an harong nin sarong makusog na tawo asin makukua an mga pagsadiri kaini kun dai niya nguna gapuson an makusog na tawo? Saka sana niya masasamsaman an harong kaini. An siisay man na bakong kampi sa sako tumang sa sako, asin an siisay man na dai ko kaibang nagtitipon nagpapawarak.” (Mateo 12:29, 30) An mga eskriba asin Fariseo siyerto nanggad na laban ki Jesus, kaya patunay ini na mga alipores sinda ni Satanas. Pinagwawararak ninda an mga tawo parayo sa Aki nin Diyos, na naghihiro na may pagsuportar ni Jehova.

Pinatanidan ni Jesus an satanikong mga paratumang na ini: “Papatawadon sa gabos na bagay an mga tawo, dawa ano pang mga kasalan an ginibo ninda asin dawa ano pang paglanghad an itinaram ninda. Alagad an siisay man na maglanghad sa banal na espiritu dai nuarin man nin kapatawadan kundi an saiyang kasalan nagdadanay sagkod lamang.” (Marcos 3:28, 29) Isip-isipa nanggad kun ano an puwedeng kaabtan kan mga nagsasabing hali daa ki Satanas an maliwanag na gibo kan espiritu nin Diyos!