Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 93

Mahahayag an Aki nin Tawo

Mahahayag an Aki nin Tawo

LUCAS 17:20-37

  • NASA TAHAW NINDA AN KAHADIAN NIN DIYOS

  • ANO AN MGA MANGYAYARI PAG MAHAYAG SI JESUS?

Posibleng nasa Samaria pa o Galilea si Jesus. Hinapot siya ngunyan kan mga Fariseo dapit sa pagdatong kan Kahadian, na inaasahan nindang magigin magarbo asin may seremonya. Pero, sinabi niya: “An Kahadian nin Diyos dai madatong sa paaging risang-risa; ni sasabihon man nin mga tawo, ‘Hilinga, yaon digdi!’ o, ‘Yaon duman!’ Huli ta an Kahadian nin Diyos nasa tahaw nindo.”—Lucas 17:20, 21.

Tibaad iniisip nin iba na an buot sabihon ni Jesus iyo na an Kahadian namamahala sa puso kan mga lingkod nin Diyos. Pero, dai iyan puwede, huling an Kahadian mayo sa puso kan mga Fariseong kaulay ni Jesus. Alagad, nasa tahaw ninda iyan huling an piniling Hadi kan Kahadian nin Diyos, si Jesus, nasa tahaw mismo ninda.—Mateo 21:5.

Posibleng marhay na pakahali kan mga Fariseo, nagtao si Jesus sa mga disipulo nin dagdag pang mga detalye dapit sa pagdatong kan Kahadian. Mapadapit sa saiyang presensiya bilang tagapamahala kan Kahadian, nagpatanid nguna siya: “Maabot an panahon na mamawuton nindong mahiling an saro sa mga aldaw kan Aki nin tawo, alagad dai nindo iyan mahihiling.” (Lucas 17:22) An buot niyang sabihon, sa maabot na panahon pa mamamahala sa Kahadian an Aki nin tawo. Bago pa umabot an panahon na iyan, tibaad minamawot nang marhay iyan kan ibang mga disipulo, pero kaipuhan nindang padagos na halaton an itinalaan na panahon nin Diyos sa pagdatong kan Aki nin tawo.

Nagpadagos si Jesus: “Masarabi sa saindo an mga tawo, ‘Hilinga, yaon duman!’ o, ‘Hilinga, yaon digdi!’ Dai kamo magluwas o magsunod sa sainda. Huli ta kun paanong an kikilat minasilyab puon sa sarong parte kan kalangitan sagkod sa saro pang parte kan kalangitan, magigin arog man kaiyan an Aki nin tawo sa saiyang aldaw.” (Lucas 17:23, 24) Ano an makakatabang sa mga disipulo para dai sinda magsunod sa palsong mga mesiyas? Sinabi ni Jesus na an pagdatong kan tunay na Mesiyas magigin siring sa kikilat na nahihiling sa mahiwason na lugar. An ebidensiya kan saiyang presensiya bilang tagapamahala kan Kahadian malinaw na mahihiling kan gabos na mapagmasid.

Dangan ikinumparar ni Jesus an suanoy na mga pangyayari para ipahiling an magigin kaisipan kan mga tawo durante kan maabot niyang presensiya: “Kun ano an nangyari kaidtong mga aldaw ni Noe, arog man kaiyan an mangyayari sa mga aldaw kan Aki nin tawo . . . Siring man, arog kan nangyari kaidtong mga aldaw ni Lot: an mga tawo nagkakarakan, nag-iirinom, nagbabarakal, nagpapabakal, nagtataranom, nagtuturugdok. Alagad kan aldaw na si Lot luminuwas sa Sodoma, uminuran nin kalayo saka asupre hali sa langit asin nagkagaradan sinda gabos. Arog man kaiyan an mangyayari sa aldaw na mahahayag an Aki nin tawo.”—Lucas 17:26-30.

Dai man sinasabi ni Jesus na an mga tawo kan aldaw ni Noe saka kan aldaw ni Lot linaglag huling ginigibo ninda an normal na mga gibuhon arog nin pagkakan, pag-inom, pagbakal, pagpabakal, pagtanom, asin pagtugdok. Ginibo man ni Noe asin ni Lot saka kan mga pamilya ninda an nagkapira kaiyan. Pero an ibang mga tawo kaidto naggigibo kaiyan na dai nagtatao nin atensiyon sa kabutan nin Diyos asin binabaliwala  an panahon na kinabubuhayan ninda. Huli kaini, sinasadol ni Jesus an mga disipulo na tawan nin atensiyon an kabutan nin Diyos asin aktibong makikabtang sa paggibo kaiyan. Kaya ipinapahiling niya sa sainda an paagi kun paano maiingatan—kun paano magdadanay na buhay—pag ipaabot na nin Diyos an kalaglagan sa ngapit.

Kaipuhan na likayan kan mga disipulo na mairayo an atensiyon ninda huli kan mga bagay sa kinaban na nakapalibot sa sainda, an “mga bagay na nasa harong.” Sinabi ni Jesus: “Sa aldaw na iyan an tawong yaon sa bubungan nin harong pero an mga gamit niya yaon sa harong dai na magbaba tanganing kuanon an mga ini, asin siring man, an tawong yaon duman sa uma dai na dapat magbalik sa mga bagay na nasa harong. Girumdumon an agom ni Lot.” (Lucas 17:31, 32) Siya nagin sarong hariging asin.

Sa pagpapadagos kan paglaladawan ni Jesus sa mangyayari pag namahala na an Aki nin tawo bilang Hadi, sinabi niya sa mga disipulo: “Sa bangging iyan duwang tawo an yaon sa sarong higdaan; an saro iiiba, pero an saro iwawalat.” (Lucas 17:34) Kaya may mga maliligtas, pero an iba iwawalat, buot sabihon, magagadan.

Naghapot an mga disipulo: “Sain, Kagurangnan?” Nagsimbag si Jesus: “Kun hain an bangkay, duman man magkakatiripon an mga agila.” (Lucas 17:37) Iyo, may mga magigin arog sa mga agila na harayo an naaabot kan paghiling. An mga disipulong ini matiripon sa tunay na Cristo, an Aki nin tawo. Sa maabot na panahon na iyan, tatawan niya an mga disipulo nin nagliligtas-buhay na katotoohan para sa mga may pagtubod.