Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 SEKSIYON 3

An Mahiwas na Ministeryo ni Jesus sa Galilea

‘Nagpuon si Jesus na maghulit: “Magsurulsol kamo, huli ta an kahadian kan kalangitan harani na.”’—Mateo 4:17

An Mahiwas na Ministeryo ni Jesus sa Galilea

SA SEKSIYON NA INI

KAPITULO 20

An Ikaduwang Milagro Mantang Nasa Cana

Dawa mga 26 kilometros an rayo, pinaumayan ni Jesus an sarong aki.

KAPITULO 21

Sa Sinagoga sa Nazaret

Ano an sinabi ni Jesus kaya gusto siyang gadanon kan mga kahimanwa niya?

KAPITULO 22

Apat na Disipulo na Magigin mga Parasira nin Tawo

Inimbitaran niya sinda na bayaan an sarong klase nin pagsira para punan an ibang klase nin pagsira.

KAPITULO 23

Naggibo si Jesus nin mga Milagro sa Capernaum

Pag pinapalayas ni Jesus an mga demonyo sa pigsasaniban kan mga ini, pinupugulan niya an mga ini na sabihon sa mga tawo na siya an Aki nin Diyos. Taano?

KAPITULO 24

Pinahiwas Niya an Saiyang Ministeryo sa Galilea

Nagduman an mga tawo ki Jesus tanganing maumayan, pero ipinaliwanag niya na sa katunayan may mas urog na katuyuhan an saiyang ministeryo.

KAPITULO 25

May Pagkahirak na Pinaumayan an Sarong May Leproso

Paagi sa simple pero mapuwersang kapahayagan nin pagmakulog, pinatunayan ni Jesus na talagang nagmamalasakit siya sa mga pinapaumayan niya.

KAPITULO 26

“Pinatawad Na an mga Kasalan Mo”

Paano ipinahiling ni Jesus na magkakonektar an kasalan asin hilang?

KAPITULO 27

Inapod si Mateo

Taano ta nagkakan si Jesus kaiba kan midbid na mga parakasala?

KAPITULO 28

Taano ta Dai Nag-aayuno an mga Disipulo ni Jesus?

Ginamit ni Jesus an ilustrasyon manungod sa lalagan na anit para itao an simbag.

KAPITULO 29

Puwede Daw na Gumibo nin Marahay an Saro Kun Sabbath?

Taano ta pinersegir si Jesus kan mga Judio sa pagpaumay niya sa lalaki na 38 taon nang may hilang?

KAPITULO 30

Si Jesus Aki nin Diyos

Inisip kan mga Judio na ginigibo ni Jesus an saiyang sadiri na kapantay nin Diyos, pero lininaw ni Jesus na mas halangkaw sa saiya an Diyos.

KAPITULO 31

Pagrapgos nin Trigo kan Aldaw nin Sabbath

Taano ta inapod ni Jesus an saiyang sadiri na “Kagurangnan kan Sabbath”?

KAPITULO 32

Ano an Suno sa Katugunan na Gibuhon Pag Sabbath?

An mga Saduceo asin mga Fariseo na parating magkakontra nagkasararo sa sarong katuyuhan.

KAPITULO 33

Inutob Niya an Hula ni Isaias

Taano ta pinagbutan ni Jesus an mga pinaumayan niya na dai pagsabihon sa iba kun siisay siya o kun ano an ginibo niya?

KAPITULO 34

Nagpili si Jesus nin Doseng Apostol

Ano an pagkakaiba nin sarong apostol asin nin sarong disipulo?

KAPITULO 35

An Bantog na Sermon sa Bukid

Aramon an paliwanag dapit sa panginot na mga punto sa sermon ni Jesus.

KAPITULO 36

An Dakulang Pagtubod kan Senturyon

Ano an ginibo kan opisyal na ini nin hukbo na nakapangalas ki Jesus?

KAPITULO 37

Binuhay Liwat ni Jesus an Aki nin Babaying Balo

An mga nakahiling kan milagrong ini nasabutan an tunay na kahulugan kaiyan.

KAPITULO 38

May Gustong Maaraman si Juan Manungod ki Jesus

Taano ta naghapot si Juan Bautista kun baga si Jesus an Mesiyas? Nagdududa daw si Juan?

KAPITULO 39

Hirak Man sa Henerasyon na Habong Maghimati

Sinabi ni Jesus na sa Aldaw nin Paghukom, mas kahihirakan pa an Sodoma kisa sa Capernaum, an siyudad na nagin sentro kan saiyang gibuhon.

KAPITULO 40

Sarong Leksiyon Manungod sa Pagpapatawad

Kan sabihon ni Jesus sa sarong babayi, na posibleng sarong hostes, na pinatawad na an saiyang mga kasalan, sinasabi daw ni Jesus na mayo man nin maraot kun babalgahon nin saro an katugunan nin Diyos?

KAPITULO 41

Mga Milagro—Paagi sa Kapangyarihan Niisay?

Paghuna kan mga tugang ni Jesus nararaot na an saiyang isip.

KAPITULO 42

Tinuyaw ni Jesus an mga Fariseo

Ano an “tanda ni Jonas na propeta”?

KAPITULO 43

Mga Ilustrasyon Manungod sa Kahadian

Nagtao si Jesus nin walong ilustrasyon para ipaliwanag an mga aspekto kan Kahadian kan Kalangitan.

KAPITULO 44

Pinakalma ni Jesus an Subasko sa Dagat

Kan pakalmahon ni Jesus an duros saka an dagat, itinukdo niya an sarong mahalagang leksiyon manungod sa magigin buhay sa irarom kan saiyang pamamahala sa Kahadian.

KAPITULO 45

Mas Makapangyarihan Kisa sa Dakul na Demonyo

Puwede daw na bako sanang sarong demonyo an magsanib sa sarong tawo?

KAPITULO 46

Naumayan kan Dutan an Bado ni Jesus

Ipinahiling ni Jesus an saiyang kapangyarihan asin pagkahirak sa nakakapukaw sa buot na pangyayaring ini.

KAPITULO 47

Nabuhay Liwat an Sarong Daragita!

Pigngirisihan si Jesus kan mga tawo kan sabihon niyang nagtuturog sana an gadan na aking babayi. Ano an aram niya na dai ninda aram?

KAPITULO 48

Pati sa Nazaret Isinikwal

Isinikwal si Jesus kan mga tawo sa Nazaret, bako huli sa mga itinukdo o mga milagro niya kundi sa ibang dahilan.

KAPITULO 49

Naghulit sa Galilea, Sinanay an mga Apostol

Ano talaga an buot sabihon kan mga tataramon na “an Kahadian kan kalangitan harani na”?

KAPITULO 50

Inandam na Maghulit Dawa May Persekusyon

Taano ta sinabihan ni Jesus an mga apostol na dumulag pag pinepersegir sinda kun dai man sinda dapat matakot sa kagadanan?

KAPITULO 51

May Ginadan sa Selebrasyon kan Pagkamundag

Nakapaugmang marhay ki Herodes an pagbayle ni Salome kaya nangako siya na itatao niya digdi an ano man na hagadon kaini. Anong nakakapanggirabong bagay an hinagad ni Salome?

KAPITULO 52

Milagrosong Pinakakan an Rinibong Tawo

Mahalagang marhay an milagro ni Jesus kun kaya isinaysay iyan kan apat na Ebanghelyo.

KAPITULO 53

Kaya Niyang Kontrulon an Dagat Asin Duros

Anong mga leksiyon an nanudan kan mga apostol kan maglakaw si Jesus sa ibabaw nin tubig asin pakalmahon an duros?

KAPITULO 54

Si Jesus—“An Tinapay nin Buhay”

Taano ta sinadol ni Jesus an mga tawo dawa ngani nagsakripisyo sinda para magduman sa saiya?

KAPITULO 55

Dakul an Nanggirirabo sa Sinabi ni Jesus

May itinukdo si Jesus na nakakapanggirabong marhay kaya dakul sa saiyang mga disipulo an nagbaya sa saiya.

KAPITULO 56

Ano Talaga an Nagpapaati sa Sarong Tawo?

Iyan daw an minalaog sa saiyang nguso, o an minaluwas diyan?

KAPITULO 57

Pinaumayan an Aking Babayi Asin an Bungog

Taano ta dai nakulgan an buot nin sarong babayi kan iagid ni Jesus sa sadit na mga ido an mga kahimanwa kaini?

KAPITULO 58

Pinadakul an Tinapay, Nagpatanid sa Lebadura

Naintindihan man giraray kan mga disipulo ni Jesus kun anong lebadura an sinasabi niya.

KAPITULO 59

Siisay an Aki nin Tawo?

Ano an mga liyabe kan Kahadian? Siisay an naggamit kaiyan, asin para sa ano?

KAPITULO 60

Naliwat an Itsura—Patanaw kan Kamurawayan Niya

Ano an kahulugan kan pagkaliwat kan itsura ni Cristo?

KAPITULO 61

Pinaumayan an Aking Sinasaniban nin Demonyo

Sinabi ni Jesus na an dahilan kun taano ta dai naumayan an sarong aking lalaki iyo an kakulangan nin pagtubod, pero niisay? Kan aki, kan saiyang ama, o kan mga disipulo ni Jesus?

KAPITULO 62

Sarong Mahalagang Leksiyon sa Kapakumbabaan

May nanudan na mahalagang bagay an adultong mga lalaki sa sarong sadit na aki.

KAPITULO 63

Sadol sa Pagkawara nin Pagtubod Asin Kasalan

Ipinaliwanag niya an tulong-lakdang na proseso sa pag-atubang nin mga problema sa pag-ultanan nin magturugang sa pagtubod.

KAPITULO 64

Kaipuhan na Magpatawad

Gamit an ilustrasyon manungod sa bakong mahihirakon na uripon, ipinahiling ni Jesus kun gurano kahalaga sa Diyos an satong pagigin andam na magpatawad sa iba.

KAPITULO 65

Nagtukdo Mantang Pasiring sa Jerusalem

Sa tulong halipot na pakikipag-ulay, sinabi ni Jesus an mga kaisipan na puwedeng makaulang sa sarong tawo sa pagsunod sa saiya.