Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 15

An Inot na Milagrong Ginibo Niya

An Inot na Milagrong Ginibo Niya

JUAN 2:1-12

  • AN KASAL SA CANA

  • GINIBO NI JESUS NA ARAK AN TUBIG

Ikatulong aldaw na ngunyan puon kan si Natanael magin saro sa kainot-inuting mga disipulo ni Jesus. Si Jesus asin an pira sa inot na mga disipulong idto nagpanorte pa-Galilea, an sadiri nindang lugar. Pasiring sinda sa Cana, an banwaan na ginikanan ni Natanael. An Cana yaon sa kabubuludan sa norte kan Nazaret, kun sain mismo nagdakula si Jesus. Naimbitaran sinda sa sarong bangkete sa kasal.

Yaon man sa kasal an ina ni Jesus. Huling amiga kan pamilya kan mga ikakasal, minalataw na kaiba si Maria sa mga nagtatabang na mag-asikaso sa dakul na bisita. Kaya narisa niya tulos kan magkaigwa nin problema, na sinabi niya ki Jesus: “Dai na sindang arak.”—Juan 2:3.

Garo man sana sinasabi ni Maria na gibuhan iyan ni Jesus nin paagi. Pero, para iparisa na dai siya uyon sa ginibo ni Maria, nagsimbag si Jesus: “Ano ta makikilabot kita diyan?” (Juan 2:4) Bilang Hading ninombrahan nin Diyos, an saiyang langitnon na Ama sana an puwedeng magsabi kun ano an gigibuhon niya, bako an saiyang pamilya o mga amigo. May kadunungan na ipinabaya ni Maria an bagay na iyan sa saiyang aki, asin sinabi na sana sa mga nagseserbi: “Gibuhon nindo an ano man na sabihon niya.”—Juan 2:5.

Igwa duman nin anom na gapong tapayan, na an kada saro malalagan nin labing sampulong galon nin tubig. Sinabihan ni Jesus an mga nagseserbi: “Panuon nindo nin tubig an mga tapayan.” Dangan sinabi pa niya: “Magkua kamo ngunyan nin dikit asin darahon nindo sa namamahala sa bangkete.”—Juan 2:7, 8.

An namamahala sa bangkete napahangang marhay huling marahay na klase an arak pero dai niya aram na milagroso an pagkagibo kaiyan. Kaya inapod niya an nobyo asin nagsabi: “An ginigibo kan gabos iyo na ilinuluwas nguna an marahay na klaseng arak, asin pag burat na an mga tawo, saka na ninda ipigluluwas an maluyang klase. Pero ika, ngunyan mo pa sana ilinuwas an marahay na klaseng arak.”—Juan 2:10.

Ini an inot na milagrong ginibo ni Jesus. Kan mahiling ini kan inot na mga disipulo, napakusog an pagtubod ninda sa saiya. Pagkatapos, si Jesus, an saiyang ina, asin an saiyang mga tugang na lalaki sa ina, nagpasiring sa Capernaum sa norteng-sulnupan na baybayon kan Dagat kan Galilea.