Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 9

An Buhay ni Jesus Mantang Nagdadakula sa Nazaret

An Buhay ni Jesus Mantang Nagdadakula sa Nazaret

MATEO 13:55, 56 MARCOS 6:3

  • NAGDAKULA AN PAMILYA NI JOSE ASIN MARIA

  • NAKANUOD SI JESUS NIN TRABAHO

Si Jesus nagdadakula sa Nazaret, na sarong medyo sadit asin bako gayong midbid na siyudad. Nasa norte iyan kan Judea, sa mabulod na parte kan lugar na inaapod Galilea, sa sulnupan kan dakulang danaw na inaapod na Dagat kan Galilea.

Kan si Jesus mga dos anyos pa sana, dinara siya digdi ni Jose asin Maria hali sa Ehipto. Minalataw na kan panahon na ini, siya pa sana an aki ninda. Pero paghaloy-haloy, namundag an saiyang mga tugang na lalaki sa ina—si Santiago, Jose, Simon, asin Judas. Nagkaigwa man si Jose asin Maria nin mga aking babayi, na mga tugang pa ni Jesus sa ina. Iyo, nagkaigwa si Jesus nin dai mababa sa anom na nguhod na tugang na lalaki saka babayi.

Siyempre, may ibang mga paryente man si Jesus. Naaraman na niyato an manungod ki Elizabeth asin sa saiyang aki na si Juan. Nakaistar sinda sa Judea, na dakul na kilometro an rayo patimog hali sa Nazaret. Si Salome, na minalataw na tugang ni Maria, asin kun siring inaon ni Jesus, nakaistar harani sa sainda sa Galilea. Si Zebedeo an agom ni Salome. Kaya masasabi na an saindang duwang aking lalaki, si Santiago asin Juan, mga primo o pinsan ni Jesus. Dai ta aram kun baga haloy na nakaiba-iba ni Jesus an mga aking ini mantang sinda nagdadakula, pero kan huri nagin dayupot sindang kaiba-iba ni Jesus, na naglingkod bilang mga apostol niya.

Kaipuhan ni Jose na magtrabahong marhay para suportaran an nagdadakula niyang pamilya. Saro siyang karpintero. Pinadakula niya si Jesus bilang sadiri niyang aki, kaya inapod si Jesus na “aki kan karpintero.” (Mateo 13:55) Tinukduan man ni Jose  si Jesus nin pagkarpintero, asin nakanuod ining marhay. Sa katunayan, kan huri nagsarabi an mga tawo manungod ki Jesus: “Ini su karpintero.”—Marcos 6:3.

Nakasentro sa pagsamba ki Jehova an buhay kan pamilya ni Jose. Bilang pagsunod sa Katugunan nin Diyos, tinukduan ni Jose asin Maria nin espirituwal na mga bagay an saindang mga aki ‘kun sinda nagtutukaw sa saindang harong asin kun sinda naglalakaw sa dalan asin kun sinda naghihigda asin kun sinda minabangon.’ (Deuteronomio 6:6-9) Igwa nin sinagoga sa Nazaret. Makakasiguro kita na regular na iiniiba ni Jose an pamilya niya para sumamba duman. Kan huri, nasambitan na si Jesus nagduman sa sinagoga “siring sa kinatudan niya pag aldaw nin Sabbath.” (Lucas 4:16) Ikinakaugma man na marhay kan pamilya ninda an regular na pagbaklay pasiring sa templo ni Jehova sa Jerusalem.