Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Tanganing Maarog si Jesus, Magin . . .

Tanganing Maarog si Jesus, Magin . . .

MAHIHIRAKON

Huling perpektong tawo si Jesus, dai siya nag-agi kan dakul sa mga kasakitan asin kahaditan na inaagihan kan ibang mga tawo. Pero hararom an pagmalasakit niya sa mga tawo. Andam siyang magsakripisyo para sa sainda tanganing gibuhon an urog pa sa kinakaipuhan. Iyo, napahiro siya nin pagkahirak para tabangan an iba. Hurop-hurupon an mga halimbawa sa Kapitulo 32, 37, 57, 99.

MADALING DULUKON

Namatian kan gabos​—⁠hoben man o gurang​—⁠na puwede sindang dumulok ki Jesus huling dai siya nakakaalangan na ranihan ni nagpapaimportante man. Namatian nindang interesado si Jesus sa sainda bilang indibidwal kaya pamugtak an buot ninda sa saiya. Para masabutan ini, hilingon an Kapitulo 25, 27, 95.

MAPINAMIBI

Regular na namimibi si Jesus nin udok sa saiyang Ama, solo man siya o kaiba an tunay na mga parasamba. Namibi siya sa dakul na pagkakataon, bako sanang pag makakan. Namibi siya para magpasalamat sa saiyang Ama, para umawon an Diyos, asin para humagad nin paggiya bago gumibo nin magabat na mga desisyon. Hilingon an mga halimbawa sa Kapitulo 24, 34, 91, 122, 123.

BAKONG MAKASADIRI

May mga panahon na puwede na kuta magpahingalo si Jesus, pero ininot niya an pangangaipo kan iba. Mayo sa saiya an kaisipan na ako nguna. Sa bagay man na ini, nagtao siya nin arugan na puwede tang maingat na sunudon. Pag-adalan an arugan na iyan sa Kapitulo 19, 41, 52.

MAPAGPATAWAD

Dai sana itinukdo ni Jesus kun taano ta kaipuhan na magin mapagpatawad​—⁠ipinahiling man niya iyan kan kaibanan niya an mga disipulo asin an iba pa. Hurop-hurupon iyan sa Kapitulo 26, 40, 64, 85, 131.

MAIGOT

Ihinula na an kadaklan kan mga Judio dai maako sa Mesiyas, asin na gagadanon siya kan saiyang mga kaiwal. Kaya puwede kutang su pinakamagian sana an ginibo ni Jesus para sa mga tawo. Pero, maigot niyang sinuportaran an tunay na pagsamba. Nagin halimbawa siya nin kaigutan sa gabos niyang parasunod na napapaatubang sa kawaran nin interes o pagtumang pa ngani. Hilingon an Kapitulo 16, 72, 103.

MAPAKUMBABA

Si Jesus nakakalabi sa bakong perpektong mga tawo sa dai mabilang na paagi, arog baga kun sa kaaraman asin kadunungan. Daing duda na huli sa pagigin perpekto, may pisikal asin mental na mga kakayahan siya na nakakalabi nanggad sa iba. Pero, mapakumbaba siyang naglingkod sa iba. Manunudan mo iyan sa Kapitulo 10, 62, 66, 94, 116.

MAPASENSIYA

Si Jesus padagos na nagin mapasensiya sa mga apostol asin sa iba pa pag dai ninda nagibong arugon an saiyang halimbawa o dai ninda naisagibo an mga sinabi niya. Mapasensiya niyang inuutro sa sainda an mga leksiyon na kaipuhan ninda para magin mas harani sinda ki Jehova. Hurop-hurupon an mga halimbawa kan pagigin mapasensiya ni Jesus sa Kapitulo 74, 98, 118, 135.