Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 45

Mas Makapangyarihan Kisa sa Dakul na Demonyo

Mas Makapangyarihan Kisa sa Dakul na Demonyo

MATEO 8:28-34 MARCOS 5:1-20 LUCAS 8:26-39

  • PINALAYAS AN MGA DEMONYO ASIN PINABALYO SA MGA URIG

Kan an mga disipulo makabalyo na sa ibong na tampi pakatapos kan nakakatakot nindang eksperyensiya sa dagat, may nahiling sindang nakakabigla. Duwang grabe kaisog na lalaki, na parehong sinasaniban nin demonyo, an nagluwas hali sa karaning sementeryo asin nagdalagan pasiring ki Jesus! Saro sa sainda an nagin sentro kan atensiyon, posibleng huling mas madahas ini asin mas haloy nang kontrolado kan mga demonyo.

An makahirak na lalaking ini naglalakaw-lakaw na huba. Aldaw-banggi siyang “sigeng kurahaw sa mga lulubngan asin sa kabukidan saka piglulugad niya nin mga gapo an saiyang sadiri.” (Marcos 5:5) Maisugon siya kaya nagkakatarakot an mga tawo na mag-agi sa parteng idto kan tinampo. May mga nagpurbar na gapuson siya, pero pinapatod niya an mga kadena asin pigpupurutol an kadena sa bitis niya. Dai nin siisay man an may kusog na pugulan siya.

Kan paparani ki Jesus an lalaki, luminuhod ini sa saiya asin pinakurahaw kan mga demonyo na nagkokontrol digdi: “Anong tuyo mo, Jesus, Aki kan Kahuruhalangkawing Diyos? Sumumpa ka sa ngaran nin Diyos na dai mo ako papasakitan.” Ipinahiling ni Jesus na may awtoridad siya sa mga demonyo kan siya magbuot: “Magluwas ka sa tawong iyan, ika na maraot na espiritu.”—Marcos 5:7, 8.

An totoo, dakul na demonyo an nagsasanib sa lalaki. Kan maghapot si Jesus, “Ano an pangaran mo?” an simbag kaini: “Lehiyon an pangaran ko, huli ta dakul kami.” (Marcos 5:9) An Romanong lehiyon kompuwesto nin rinibong suldados; kaya, dakul na demonyo an nagsasanib sa lalaking ini, asin nauugma sinda sa pagsakit kaini. Nakimahirak sinda ki Jesus na “dai niya sinda pagbutan na magduman sa kairaruman.” Minalataw na naaraman ninda kun ano an kaaabtan ninda asin kan namumuon sa sainda na si Satanas.—Lucas 8:31.

Nagkakarakan sa harani an sarong grupo nin mga 2,000 na urig, mga hayop na maati sigun sa Katugunan asin dai ngani dapat atamanon kan mga Judio. Nagsabi an mga demonyo: “Padumanon mo kami sa mga urig, tanganing lumaog kami sa sainda.” (Marcos 5:12) Itinugot ni Jesus na magralaog sinda sa mga urig. Huli kaini, an gabos na 2,000 na urig nagdaralagan sa ampas asin nagkarulunod sa dagat.

Kan mahiling ini kan mga nag-aataman kan mga urig, naghidali sinda para ipamareta ini sa siyudad saka sa mga lugar sa palibot. Nagruluwas an mga  tawo para hilingon kun ano an nangyari. Pag-abot ninda, nahiling ninda na an lalaking linuwasan nin mga demonyo rahay na saka tultol na an isip. Sa katunayan, nakabado na ini saka nakatukaw sa may pamitisan ni Jesus!

Pinangibabawan nin takot an mga tawong nakadangog kaini o nakahiling sa lalaki, huling nahahadit sinda sa iba pang bagay na puwedeng gibuhon ni Jesus. Pinakiulayan ninda si Jesus na maghali sa rehiyon ninda. Kan maglunad na si Jesus sa sakayan para humali, an lalaki na dating may demonyo nakimahirak na umiba sa saiya. Pero sinabi ni Jesus sa lalaki: “Magpuli ka sa mga paryente mo, asin ibareta mo sa sainda an gabos na ginibo ni Jehova para sa saimo asin an pagkahirak na ipinahiling niya sa saimo.”—Marcos 5:19.

Parating tinutugon ni Jesus an mga pinarahay niya na dai magsabi sa kiisay man huling gusto niya na an mga tawo magkaigwa nin tamang pagmansay dapit sa saiya asin na dai sana basta magdangog sa pinasobrahan na mga bareta. Sa pagkakataon na ini, an lalaki na dating may demonyo sarong buhay na pruweba kan kapangyarihan ni Jesus asin makakapagpatotoo sa mga tawong tibaad dai personal na mahuhulitan ni Jesus. An patotoo niya puwede man na magpatunay na mayong katotoohan an ano man na negatibong bareta manungod sa pagkagadan kan mga urig. Kaya naghali an lalaki asin nagpuon na ipamareta sa bilog na Decapolis an ginibo sa saiya ni Jesus.