Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 23

Naggibo si Jesus nin mga Milagro sa Capernaum

Naggibo si Jesus nin mga Milagro sa Capernaum

MATEO 8:14-17 MARCOS 1:21-34 LUCAS 4:31-41

  • NAGPALAYAS SI JESUS NIN DEMONYO

  • PINAUMAYAN AN BABAYING PANUGANGAN NI PEDRO

Inimbitaran ni Jesus an apat na disipulo—si Pedro, Andres, Santiago, asin Juan—para magin mga parasira nin tawo. Ngunyan, na aldaw nin Sabbath, gabos sinda nagduman sa sinagoga sa Capernaum. Nagtukdo si Jesus duman, asin napangalas giraray an mga tawo sa saiyang paagi nin pagtutukdo. Nagtutukdo siya siring sa saro na igwa nin awtoridad asin bakong siring sa mga eskriba.

Sa Sabbath na ini, igwa nin sarong lalaki na may demonyo. Duman mismo sa sinagoga, nagkurahaw nin makusog an lalaki: “Anong tuyo mo sa samo, Jesus na Nazareno? Ano nagdigdi ka tanganing laglagon kami? Aram na aram ko kun siisay ka, an Banal na Lingkod nin Diyos!” Sinaway ni Jesus an demonyo na nagkokontrol sa lalaki, na sinasabi: “Pumundo ka, asin lumuwas ka sa saiya!”—Marcos 1:24, 25.

Huli kaiyan, ilinampog kan maraot na espiritu an lalaki, pinakiray-kisay ini, asin nagkurahaw nin todong kusog. Pero nagluwas an demonyo sa lalaki “na dai ini kinukulgan.” (Lucas 4:35) Napangalas nanggad an mga tawo na nakapalibot sa saiya sa sinagoga! “Ano ini?” an hapot ninda. “May awtoridad siyang nakakapagbuot maski sa maraot na mga espiritu, asin nagsusunod sinda sa saiya.” (Marcos 1:27) Natural sana na makalakop sa bilog na Galilea an bareta manungod sa makangangalas na pangyayaring ini.

Pagkahali sa sinagoga, si Jesus asin an mga disipulo nagduruman sa harong ni Simon, o Pedro. Yaon duman an babaying panugangan ni Pedro na may halangkaw na kalintura. Nakimahirak sinda ki Jesus na tabangan ini. Kaya nagrani si Jesus, kinaputan ini sa kamot, asin ibinangon. Tulos-tulos ining narahay asin inasikaso si Jesus saka an kaiba niyang mga disipulo; posibleng nag-andam ini nin pagkakan para sa sainda.

Kan pasulnop na an aldaw, an mga tawo hali sa manlain-lain na lugar nagduruman sa harong ni Pedro dara an mga pag-iribang may hilang. Dai nahaloy garo baga an bilog na siyudad nagkatiripon na sa may pinto. Taano? Gusto nindang maumayan an mga may hilang. Sa katunayan, ‘an gabos na igwang mga pag-iribang may mga hilang dinarara an mga ini sa saiya. Asin sa pagpatong kan saiyang mga kamot sa kada saro sa sainda, pinaumayan niya sinda.’ (Lucas 4:40) Iyo, ano man an hilang ninda, tinabangan sinda ni Jesus, arog kan ihinula. (Isaias 53:4) Pinaluwas pa ngani niya an mga demonyo sa mga tawong sinasaniban kan mga ini. Kan magruluwas an maraot na mga espiritu, nagkururahaw an mga ini: “Ika an Aki nin Diyos.” (Lucas 4:41) Pero sinaway sinda ni Jesus asin dai tinugutan na magtaram pa. Aram nindang si Jesus iyo an Cristo, pero dai niya gusto na palatawon ninda na naglilingkod sinda sa tunay na Diyos.