Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 48

Pati sa Nazaret Isinikwal

Pati sa Nazaret Isinikwal

MATEO 9:27-34; 13:54-58 MARCOS 6:1-6

  • PINAUMAYAN NI JESUS AN DUWANG BUTA ASIN AN PÚLA

  • ISINIKWAL SIYA KAN MGA TAWO SA NAZARET

Nagin sibot an maghapon ni Jesus. Pakatapos na magbiyahe hali sa Decapolis, pinaumayan niya an babaying pigdudugo asin binuhay liwat an aking babayi ni Jairo. Pero dai pa natapos diyan an aldaw ni Jesus. Kan pahali na siya sa harong ni Jairo, duwang lalaking buta an nagsusunod na nagkukurahaw: “Mahirak ka sa samo, Aki ni David.”—Mateo 9:27.

Paagi sa pag-apod ki Jesus na “Aki ni David,” ipinahiling kan mga lalaking ini na nagtutubod sinda na si Jesus an tagapagmana kan trono ni David asin sa siring iyo an Mesiyas. Garo baga binaliwala ni Jesus an pakimahirak ninda, posibleng para mahiling kun baga magigin pursigido sinda, asin nagin pursigido man nanggad sinda. Pagkalaog ni Jesus sa harong, nagsunod sa saiya an duwang lalaki. Hinapot sinda ni Jesus: “Nagtutubod kamo na magigibo ko ini?” Sigurado sinda sa simbag ninda: “Iyo po, Kagurangnan.” Dangan dinutan ni Jesus an mga mata ninda asin nagsabi: “Kauyon kan saindong pagtubod, mangyayari iyan sa saindo.”—Mateo 9:28, 29.

Bigla na sana, nakakahiling na sinda! Arog kan sinabi ni Jesus sa iba bago kaini, pinagbutan niya sindang dai ipamareta an ginibo niya. Pero sa sobrang kaugmahan, pigparapamareta ninda iyan.

Kan pahali na an duwang lalaki, dinara sa saiya kan mga tawo an sarong lalaking púla huling sinasaniban ini nin demonyo. Pinalayas ni Jesus an demonyo, asin tulos-tulos na nakataram an lalaki. Napangalas digdi an mga tawo asin nagsarabi: “Dai pa kasuarin man nahiling sa Israel an arog kaini.” May mga Fariseo man duman. Dai ninda maninigaran an mga milagro, kaya inutro ninda an saindang sahot manungod sa pinaghalian kan mga milagro ni Jesus: “Paagi sa tagapamahala kan mga demonyo kaya siya nakakapalayas nin mga demonyo.”—Mateo 9:33, 34.

Dai nahaloy pakatapos kaiyan, nagbalik si Jesus sa sadiring banwa, an Nazaret, asin ngunyan kaibanan na niya an mga disipulo. Mga sarong taon bago kaini, nagtukdo siya sa sinagoga duman. Kan primero, napangalas an mga tawo sa mga sinabi niya, pero kan huri dai ninda nagustuhan an saiyang itinutukdo asin pinurbaran nindang gadanon siya. Ngunyan nagmaigot giraray si Jesus na tabangan an mga kahimanwa sa Nazaret.

Kan Sabbath, nagduman liwat siya sa sinagoga para magtukdo. Dakul an napangalas asin naghapot: “Sain nakua kan tawong ini an saiyang kadunungan asin an kapangyarihan na gumibo kan mga milagrong ini?” Sabi pa ninda: “Bakong iyo ini su aki kan karpintero? Bakong an pangaran kan saiyang ina Maria, tapos an mga tugang niyang lalaki iyo si Santiago, si Jose, si Simon, saka si Judas? Asin an mga tugang niyang babayi, bakong gabos sinda nakaistar sa lugar ta? Kaya paano siya nagkaigwa kan gabos na bagay na ini?”—Mateo 13:54-56.

Sa hiling kan mga tawo, si Jesus saro sanang taga duman sa lugar ninda. ‘Nahiling mi siyang nagdakula,’ an iniisip ninda, ‘kaya paano nangyari na siya an Mesiyas?’ Huli kaiyan, sa ibong kan gabos na ebidensiya—pati na an dakulang kadunungan ni Jesus asin mga milagro niya—siya isinikwal pa man giraray ninda. Huli sa pagigin pamilyar ninda ki Jesus, pati an mga paryente niya habong magtubod sa saiya, na nagin dahilan para sabihon niya: “An sarong propeta tinatawan nin onra sa gabos na lugar apuwera sa sadiri niyang banwa asin sa sadiri niyang harong.”—Mateo 13:57.

Nagngalas nanggad si Jesus sa kawaran ninda nin pagtubod. Kaya dai siya naggibo nin ano man na milagro duman “apuwera sa pagpatong kan saiyang mga kamot sa nagkapira sanang tawo na may hilang asin pagpaumay sa sainda.”—Marcos 6:5, 6.