Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 54

Si Jesus—“An Tinapay nin Buhay”

Si Jesus—“An Tinapay nin Buhay”

JUAN 6:25-48

  • SI JESUS AN “TINAPAY HALI SA LANGIT”

Sa may sirangan na baybayon kan Dagat kan Galilea, si Jesus milagrosong nagpakakan nin rinibo dangan nagdulag kan gusto siyang gibuhon na hadi kan mga tawo. Kan bangging iyan naglakaw siya sa ibabaw kan maalipuros na dagat asin ilinigtas si Pedro, na naglakaw man sa ibabaw nin tubig pero nagpuon na lumubog huling luminuya an pagtubod. Pinakalma man ni Jesus an duros para iligtas an saiyang mga disipulo sa posibleng pagkawasak kan sakayan.

Nakabalik na si Jesus sa may sulnupan na baybayon kan dagat, sa lugar nin Capernaum. Nanumpungan siya kan mga pinakakan niya paagi sa milagro asin naghapot sinda: “Kasuarin ka nag-abot digdi?” Sinadol sinda ni Jesus asin sinabihan na hinahanap ninda siya huling nag-aasa sindang pakakanon giraray. Sinadol niya sinda na ‘magpagal, bakong para sa kakanon na nararaot, kundi para sa kakanon na dai nararaot na nagtatao nin buhay na daing katapusan.’ Kaya naghapot sinda: “Ano an dapat niyamong gibuhon tanganing mautob mi an mga gibong inuuyunan nin Diyos?”—Juan 6:25-28.

Tibaad an iniisip ninda iyo an mga kahagadan na nakasurat sa Katugunan, pero idinuon ni Jesus an gibo na pinakamahalaga: “Ini an gibong inuuyunan nin Diyos, na magtubod kamo sa saro na isinugo niya.” Pero sa ibong kan gabos na ginibo ni Jesus, an mga tawo mayo kan siring na pagtubod sa saiya. Gusto ninda na gumibo si Jesus nin tanda tanganing magtubod sinda sa saiya. “Anong gibo an gigibuhon mo?” an hapot ninda. “An samuyang mga apuon nagkakan kan manna sa kaawagan, siring kan nasusurat: ‘Tinawan niya sinda nin tinapay hali sa langit tanganing kakanon.’”—Juan 6:29-31; Salmo 78:24.

Manungod sa paghagad ninda nin tanda, idinuon ni Jesus sa mga tawo kun siisay an tunay na Gikanan nin milagrosong mga probisyon: “Sinisigurado ko nanggad sa saindo, si Moises dai nagtao sa saindo kan tinapay hali sa langit, alagad an sakuyang Ama nagtatao sa saindo kan tunay na tinapay hali sa langit. Huli ta an tinapay nin Diyos iyo an saro na nagbaba hali sa langit asin nagtatao nin buhay sa kinaban.” Dai ninda naintindihan an saiyang punto, kaya nakiulay sinda: “Kagurangnan, tawan mo kami pirmi kan tinapay na ini.” (Juan 6:32-34) Pero anong “tinapay” an buot sabihon ni Jesus?

Nagpaliwanag siya: “Ako an tinapay nin buhay. An siisay man na minadulok sa sako dai na nanggad magugutom, asin an siisay man na minatubod sa sako dai na nanggad nuarin man mapapaha. Pero arog kan sabi ko sa saindo, nahihiling na ngani nindo ako alagad ta dai kamo nagtutubod. . . . Nagbaba ako hali sa langit tanganing gibuhon, bako an sadiri kong kabutan, kundi an kabutan niya na nagsugo sa sako. Ini an kabutan kan nagsugo sa sako, na mayo akong maiwara sa gabos na itinao niya sa sako, kundi na buhayon ko liwat sinda sa huring aldaw. Huli ta ini an kabutan kan sakuyang Ama, na an gabos na nakakamidbid sa Aki asin nagtutubod sa saiya magkaigwa nin buhay na daing katapusan.”—Juan 6:35-40.

Naanggot an mga Judio asin nagpuon na maggurumod-gumod sa saiya. Taano ta sinasabi niyang siya an “tinapay na nagbaba hali sa langit”? (Juan 6:41) Para sa sainda, saro sana siyang aki nin mga magurang na tawo sa siyudad nin Nazaret sa Galilea. Naghapot an mga tawo: “Bakong iyo ini si Jesus na aki ni Jose? Midbid ta an saiyang ama asin ina.”—Juan 6:42.

“Magpundo kamo sa paggurumod-gumod,” an simbag ni Jesus. “Mayo nin tawong makakadulok sa sako apuwera sana kun irani siya kan Ama na nagsugo sa sako, asin bubuhayon ko siya liwat sa huring aldaw. Nasusurat sa Mga Propeta: ‘Sinda gabos tutukduan ni Jehova.’ An lambang saro na nagdadangog sa Ama asin nakakanuod minadulok sa sako. Dai buot sabihon na igwang tawong nakahiling sa Ama; an nakahiling lang sa Ama iyo idtong naggikan sa Diyos. Sinisigurado ko nanggad sa saindo, an siisay man na minatubod igwa nin buhay na daing katapusan.”—Juan 6:43-47; Isaias 54:13.

Kan makipag-ulay siya ki Nicodemo bago kaini, sinambit ni Jesus an buhay na daing katapusan asin ikinonektar iyan sa pagtubod sa Aki nin tawo, na sinasabi: ‘An siisay man na nagtutubod sa [bugtong  na Aki nin Diyos] dai malalaglag kundi magkakaigwa nin buhay na daing katapusan.’ (Juan 3:15, 16) Pero ngunyan dakul na tawo an kaulay niya, asin sinasabi niya sa sainda na siya igwa nin papel o kabtang para magkamit sinda nin buhay na daing katapusan, na dai maitatao kan manna ni kan tinapay na parating nakukua sa Galilea. Kaya paano makakamtan an buhay na daing katapusan? Inutro ni Jesus an saiyang mga tataramon: “Ako an tinapay nin buhay.”—Juan 6:48.

Nagpadagos an pag-urulay na ini manungod sa tinapay hali sa langit, asin natapos iyan mantang si Jesus nagtutukdo sa sinagoga sa Capernaum.