Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 117

An Pamanggihan kan Kagurangnan

An Pamanggihan kan Kagurangnan

MATEO 26:21-29 MARCOS 14:18-25 LUCAS 22:19-23 JUAN 13:18-30

  • IHINAYAG SI JUDAS NA SARONG TRAYDOR

  • PINUNAN NI JESUS AN SARONG PAMANGGIHAN NIN PAGGIRUMDOM

Dai pa sana nahahaloy pakapuon kan bangging ini, tinukduan ni Jesus an mga apostol nin sarong leksiyon dapit sa kapakumbabaan paagi sa paghugas niya kan mga bitis ninda. Ngunyan, minalataw na pakatapos kan pamanggihan kan Paskuwa, kinotar niya an makahulang sinabi ni David: “An dayupot kong amigo, na pinagkakatiwalaan ko, na nagkakakan kan sakuyang tinapay, tuminumang sa sako.” Dangan nagpaliwanag siya: “An saro sa saindo matraydor sa sako.”—Salmo 41:9; Juan 13:18, 21.

Naghirilingan sa kada saro an mga apostol, asin naghapot an kada saro: “Kagurangnan, bako ako iyan, bako?” Pati si Judas Iscariote arog man kaiyan an ginibo. Sinabihan ni Pedro si Juan, na nakatukaw harani ki Jesus sa may lamesa, na ihapot kun siisay ining matraydor na ini. Kaya ruminani si Juan sa may daghan ni Jesus asin naghapot: “Kagurangnan, siisay siya?”—Mateo 26:22; Juan 13:25.

Nagsimbag si Jesus: “Siya an tatawan ko kan tinapay na isasawsaw ko.” Pagkasawsaw niya kan tinapay, itinao niya iyan ki Judas, na sinasabi: “Babayaan kamo gabos kan Aki nin tawo, siring kan nasusurat manungod sa saiya, alagad hirak man kan tawong iyan na matraydor sa Aki nin tawo! Mas marahay pa sa tawong iyan na dai siya namundag.” (Juan 13:26; Mateo 26:24) Dangan luminaog si Satanas sa puso ni Judas. An lalaking ini, na nagin nang maraot, tinugutan an sadiri na gibuhon an kabutan kan Diyablo kaya nagin siyang an “aki nin kapahamakan.”—Juan 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Sinabi ni Jesus ki Judas: “An ginigibo mo, hidalion mo na.” Naghuhuna an ibang mga apostol na dahil si Judas an may kapot kan kahon nin kuwarta, siya sinasabihan ni Jesus: “‘Magbakal ka kan mga kaipuhan ta sa kapiyestahan,’ o na magtao siya sa mga pobre.” (Juan 13:27-30) Pero, huminali si Judas para trayduron si Jesus.

Kan banggi man sanang ini sa pamanggihan kan Paskuwa, pinunan ni Jesus an sarong bagong klase nin pamanggihan. Nagkua siya nin tinapay, nagpasalamat sa Diyos, binaraak iyan, asin itinao sa saiyang mga apostol para kakanon. Nagsabi siya:  “Nangangahulugan ini kan sakuyang hawak, na itatao para sa saindo. Padagos nindong gibuhon ini sa pagrumdom sa sako.” (Lucas 22:19) Ipinasa an tinapay, asin kinakan iyan kan mga apostol.

Nagkua ngunyan si Jesus nin sarong kopa nin arak, nagpasalamat sa Diyos, asin ipinasa ini sa sainda. Saro-saro sindang nag-inom sa kopa, na dapit diyan sinabi ni Jesus: “An kopang ini nangangahulugan kan bagong tipan base sa sakuyang dugo, na papabuluson para sa saindo.”—Lucas 22:20.

Sa siring, pinunan ni Jesus an sarong girumduman, o memoryal, kan saiyang kagadanan na dapat iselebrar kan mga parasunod niya kada taon pag Nisan 14. Ipapagirumdom kaiyan an ginibo ni Jesus saka kan saiyang Ama tanganing patalingkason sa sumpa nin kasalan asin kagadanan an mga tawong may pagtubod. Labi nanggad iyan sa nagibo kan Paskuwa para sa mga Judio, huling itinatampok kaiyan an tunay na katalingkasan para sa nagtutubod na katawuhan.

Sinabi ni Jesus na an saiyang dugo “papabuluson tanganing mapatawad an mga kasalan kan dakul.” Kaiba sa mga magkakamit kan siring na kapatawadan an maimbod na mga apostol asin iba pang maimbod na mga disipulo. Sinda an mga makakaibanan niya sa Kahadian kan saiyang Ama.—Mateo 26:28, 29.