Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 1

Duwang Mensahe Hali sa Diyos

Duwang Mensahe Hali sa Diyos

LUCAS 1:5-33

  • IHINULA KAN ANGHEL NA SI GABRIEL AN PAGKAMUNDAG NI JUAN BAUTISTA

  • SINABI NI GABRIEL KI MARIA AN MANUNGOD SA MAABOT NA PAGKAMUNDAG NI JESUS

Masasabi ta na an bilog na Bibliya sarong mensahe hali sa Diyos. Itinao iyan kan satong langitnon na Ama para matukduan kita. Pero, pag-isipan an duwang espesyal na mensahe na itinao mga labing 2,000 na taon na an nakaagi. Itinao iyan kan sarong anghel na an pangaran Gabriel, na “nagtitindog sa atubangan nin Diyos.” (Lucas 1:19) Ano an mga kamugtakan kan itao kan anghel an mahahalagang mensaheng iyan?

Mga taon 3 B.C.E. kaidto. Sain itinao ni Gabriel an inot na mensahe? Sa kabubuludan nin Judea, na posibleng bako man harayo sa Jerusalem, nakaistar an sarong saserdote ni Jehova na an pangaran Zacarias. Siya asin an agom niyang si Elizabeth gurang na, asin dai sindang aki. Turno niya kaidto na maglingkod bilang saserdote sa templo nin Diyos sa Jerusalem. Mantang nasa templo siya, bigla na sanang nagpahiling si Gabriel harani sa may altar nin insenso.

Natural sana na matakot si Zacarias. Pero pinahupa kan anghel an takot ni Zacarias kan ini magsabi: “Dai ka matakot, Zacarias, huli ta dinangog na may pag-uyon an saimong pagngayo-ngayo, asin an saimong agom na si Elizabeth mangangaki nin sarong aking lalaki, asin papangaranan mo siyang Juan.” Sinabi pa ni Gabriel na si Juan “magigin importanteng marhay na tawo sa paghiling ni Jehova” asin ‘aandamon niya para ki Jehova an banwaan.’—Lucas 1:13-17.

Para ki Zacarias, garo baga masakit paniwalaan iyan. Taano? Huling gurang na sinda ni Elizabeth. Huli kaiyan sinabihan siya ni Gabriel: “Magigin púla ka asin dai ka makakataram sagkod sa aldaw na mangyari an mga bagay na ini, huli ta dai ka nagtubod sa mga tataramon ko.”—Lucas 1:20.

Miyentras tanto, nagngangalas an mga tawo sa luwas kun taano ta nahahaloy si Zacarias sa laog. Nagluwas man giraray siya, pero dai na siya nakakataram. Nakakapagsenyas sana siya gamit an saiyang kamot. Malinaw na may nahiling siyang bisyon mantang nasa templo.

Kan matapos ni Zacarias an paglilingkod sa templo, nagpuli na siya. Dai nahaloy pagkatapos kaiyan, nagbados si Elizabeth! Sa laog nin limang bulan, mantang hinahalat an saiyang pangangaki, nagdanay si Elizabeth sa saindang harong na dai man lamang nagluwas-luwas.

Dangan nagpahiling giraray si Gabriel. Kiisay? Sa sarong hoben na daraga na an pangaran Maria, na nakaistar sa norte kan Jerusalem, sa siyudad nin Nazaret, sa rehiyon na inaapod na Galilea. Ano an sinabi sa saiya kan anghel? Sinabi kaini: “Nawiwilihan ka nin Diyos.” Nagpadagos pa ini sa pagsabi: “Uya! magbabados ka asin mangangaki nin sarong aking lalaki, asin papangaranan mo siyang Jesus.” Sinabi pa ni Gabriel: “An sarong ini ibibilang na importanteng marhay saka aapudon na Aki kan Kahuruhalangkawi, . . . asin mamamahala siya sagkod lamang bilang Hadi sa mga gikan ki Jacob, asin dai magkakaigwa nin katapusan an saiyang Kahadian.”—Lucas 1:30-33.

Makakasigurado kita na para ki Gabriel, sarong dakulang pribilehiyo an ipahayag an duwang mensaheng ini. Mantang padagos tang binabasa an manungod ki Juan asin ki Jesus, magigin malinaw kun taano ta mahalagang marhay an mga mensaheng ini hali sa langit.