Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 76

Nagkakan Kaiba nin Sarong Fariseo

Nagkakan Kaiba nin Sarong Fariseo

LUCAS 11:37-54

  • KINONDENAR NI JESUS AN MAPAGSAGIN-SAGIN NA MGA FARISEO

Mantang nasa Judea, inako ni Jesus an imbitasyon nin sarong Fariseo na magkakan sa harong kaini. Posibleng marhay na pangudtuhan iyan imbes na pamanggihan. (Lucas 11:37, 38; ikumparar an Lucas 14:12) Bago magkakan, ginibo kan mga Fariseo an ritwal na paghugas nin kamot sagkod sa siko. Pero dai iyan ginibo ni Jesus. (Mateo 15:1, 2) Dai man nababalga kan siring na paghugas an Katugunan nin Diyos, pero dai iyan hinahagad nin Diyos.

Nagngalas an Fariseo huli ta dai sinunod ni Jesus an tradisyon na iyan. Narisa ini ni Jesus asin nagsabi: “Kamong mga Fariseo, piglilinigan nindo an luwas kan kopa asin plato, alagad sa laog pano-pano kamo nin kapasluan asin karatan. Mga tawong bakong makatanusan! Bakong an guminibo kan luwas iyo man an guminibo kan laog?”—Lucas 11:39, 40.

An isyu bako an pagkaigwa nin malinig na kamot bago magkakan, kundi an pagsagin-sagin sa relihiyon. An mga Fariseo asin iba pa na naghuhugas nin kamot bilang ritwal dai nagigibong linigon an saindang puso sa karatan. Kaya sinadol sinda ni Jesus: “Itao nindo bilang tabang sa mga pobre an mga bagay na nasa laog kan saindong mga puso, asin ta magigin malinig kamo sa gabos na bagay.” (Lucas 11:41) Totoo nanggad iyan! An pagtao dapat maggikan sa mamumuton na puso, bako para pahangaon an iba paagi sa pagsagin-sagin na matanos.

Dai man buot sabihon na dai sinda nagtatao. Idinuon ni Jesus: “Nagtatao kamo kan ikasampulong kabtang kan yerbabuwena asin kan ruda asin kan gabos na iba pang tinanom na pangrekado, pero pigbabaliwala nindo an hustisya nin Diyos asin an pagkamuot sa saiya! May obligasyon kamong magtao kan mga bagay na iyan, alagad dai man pagbaliwalaon ining iba pang mga bagay.” (Lucas 11:42) Kahagadan sa Katugunan nin Diyos an pagtao kan ikasampulong kabtang kan inani. (Deuteronomio 14:22) Kaiba diyan an yerbabuwena asin an ruda, mga tinanom na pangrekado. Maingat na itinatao kan mga Fariseo an ikasampulong kabtang kan mga tinanom na ini, pero paano man an mas importanteng mga kahagadan kan Katugunan, siring kan pagpahiling nin hustisya asin pagigin hababa an buot sa atubangan nin Diyos?—Mikas 6:8.

Nagpadagos si Jesus: “Hirak man sa saindo mga Fariseo, huli ta gustong-gusto nindo an inutan na mga tukawan sa mga sinagoga asin gustong-gusto nindo na tinatawan kamo nin galang sa mga pampublikong lugar! Hirak man sa saindo, huli ta garo kamo mga lulubngan na daing gayo nahihiling, na nagkakaturungtungan nin mga tawong naglalakaw asin dai ninda namamangnuhan!” (Lucas 11:43, 44) Iyo, puwedeng masingkog an mga tawo sa siring na mga lulubngan asin magin maati sa seremonyal na paagi. Ginamit ni Jesus an bagay na iyan para iduon na an pagigin maati kan mga Fariseo daing gayo risa.—Mateo 23:27.

Sarong lalaki na eksperto sa Katugunan nin Diyos an nagreklamo: “Paratukdo, pati kami iniinsulto mo sa mga sinasabi mong iyan.” Pero kaipuhan na marealisar kan mga tawong ini na dai ninda nagigibong tumabang sa mga tawo. Nagsabi si Jesus: “Hirak man pati na sa saindo na mga eksperto sa Katugunan, huli ta pinapagabatan nindo an mga tawo nin mga pasan na masakit darahon, pero kamo mismo dai nindo dinudutan kan saro sa saindong mga muro an mga pasan! Hirak man sa saindo, huli ta itinutugdok nindo an mga lulubngan kan mga propeta, pero ginadan sinda kan mga apuon nindo!”—Lucas 11:45-47.

An mga pasan na sinasabi ni Jesus iyo an berbal na mga tradisyon asin an interpretasyon kan mga Fariseo sa Katugunan. Dai ninda pinapagian an buhay kan mga tawo. Imbes, pinipirit ninda na an gabos dapat na sumunod sa mga tradisyon na ini na nagigin pagabat. Ginadan kan mga apuon ninda an mga propeta nin Diyos puon ki Abel. Sinda ngunyan, na garo baga nagtataong onra sa mga propeta paagi sa pagtugdok nin mga lulubngan para sa mga ini, nag-aarog sa sabuot asin paggawi kan mga apuon ninda. Hinihinguwa pa ngani nindang gadanon an panginot na Propeta nin Diyos. Sinabi ni Jesus na sisingilon  nin Diyos an henerasyon na ini. Nagkatotoo iyan pakalihis nin mga 38 taon, kan 70 C.E.

Nagpadagos si Jesus: “Hirak man sa saindo na mga eksperto sa Katugunan, huli ta hinali nindo sa mga tawo an liyabe nin kaaraman. Kamo mismo dai naglaog, asin inuulang nindo an mga minalaog!” (Lucas 11:52) Dapat kutana, an mga tawong ini an nagtutukdo kan kahulugan kan Tataramon nin Diyos, pero dai, imbes, hinahali ninda sa mga tawo an oportunidad na maaraman asin masabutan iyan.

Ano an reaksiyon kan mga Fariseo asin mga eskriba? Kan pahali na si Jesus, ginipit ninda siya nin grabe asin pinauranan nin mga hapot. Dai sinda naghahapot para makanuod. Imbes, gusto nindang lansihon si Jesus para may masabi siya na magagamit ninda tanganing dakupon siya.