Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 120

Namumunga Bilang mga Sanga Asin an Pagigin Amigo ni Jesus

Namumunga Bilang mga Sanga Asin an Pagigin Amigo ni Jesus

JUAN 15:1-27

  • AN TUNAY NA PUON NIN UBAS ASIN AN MGA SANGA

  • KUN PAANO MAGDADANAY SA PAGKAMUOT NI JESUS

Pinapakusog ni Jesus an buot kan maimbod na mga apostol paagi sa udok sa pusong pakikipag-ulay sa sainda. Banggihon na, tibaad lampas nang matanga. Nagtao ngunyan si Jesus nin sarong nakakapakusog sa buot na ilustrasyon:

“Ako an tunay na puon nin ubas, asin an sakuyang Ama iyo an paraataman,” an pagpupuon ni Jesus. (Juan 15:1) May pagkakaagid an ilustrasyon na ini sa sinabi kaidto nagkapirang siglo na an nakaagi dapit sa nasyon nin Israel, na inapod na puon nin ubas ni Jehova. (Jeremias 2:21; Oseas 10:1, 2) Pero, isisikwal ni Jehova an nasyon na iyan. (Mateo 23:37, 38) Kaya sarong bagong ideya an sinasabi ni Jesus. Siya an puon nin ubas na inaataman kan saiyang Ama puon pa kan lahidan siya nin banal na espiritu kan 29 C.E. Pero ipinahiling ni Jesus na bako lang siya an isinisimbolo kan puon nin ubas:

“An lambang sanga ko na dai namumunga pinuputol [kan sakuyang Ama], asin an lambang sanga na namumunga tinatakrasan niya para malinigan, tanganing urog pa iyan na mamunga. . . . Kun paanong an sanga dai makakapamunga kun dai iyan magdadanay sa puon nin ubas, dai man kamo makakapamunga kun dai kamo magdadanay na kasaro ko. Ako an puon nin ubas; kamo an mga sanga.”—Juan 15:2-5.

Nanuga si Jesus sa maimbod na mga disipulo na pakahali niya, mapadara siya nin paratabang, an banal na espiritu. Pakalihis nin 51 aldaw, kan an mga apostol asin an iba pa mag-ako kan espiritung iyan, sinda nagin mga sanga kan puon nin ubas. An gabos na “mga sanga” kaipuhan na magdanay na kasaro ni Jesus. Tanganing gibuhon an ano?

Nagpaliwanag siya: “Kun an siisay man nagdadanay na kasaro ko asin ako nagdadanay na kasaro niya, mamumunga ini nin dakul; huli ta kun kamo suway sa sako, dai lamang kamo nin magiginibo.” An ‘mga sangang’ ini—an maimbod niyang mga parasunod—mamumunga nin dakul, aarugon an mga kuwalidad ni Jesus, aktibong ipapakipag-ulay sa iba an manungod sa Kahadian nin Diyos, asin magibo nin dakul pang disipulo. Paano kun an saro dai magdanay na kasaro ni Jesus asin dai mamunga? Nagpaliwanag si Jesus: “Kun an siisay man dai nagdadanay na kasaro ko, inaapon siya.” Pero, sinabi man ni Jesus: “Kun kamo nagdadanay na kasaro ko asin an mga tataramon ko nagdadanay sa saindo, hagadon nindo an ano man na gusto nindo asin itatao iyan sa saindo.”—Juan 15:5-7.

Binalikan ngunyan ni Jesus an duwang beses na niyang sinambit—an pag-utob sa saiyang mga tugon. (Juan 14:15, 21) Ipinaliwanag niya an sarong panginot na paagi para patunayan kan mga disipulo na ginigibo ninda iyan: “Kun inuutob nindo an sakong mga tugon, magdadanay kamo sa sakuyang pagkamuot, kun paanong ako, inuutob ko an mga tugon kan Ama asin nagdadanay ako sa saiyang pagkamuot.” Minsan siring, bako sanang pagkamuot ki Jehova Diyos saka sa saiyang Aki an kaipuhan. Nagsabi si Jesus: “Ini an sakuyang tugon, na kamutan nindo an lambang saro kun paanong namutan ko kamo. Mayo nin pagkamuot na malabi pa kaini, na itao kan saro an saiyang buhay para sa mga amigo niya. Mga amigo ko kamo kun ginigibo nindo an ipinagbubuot ko sa saindo.”—Juan 15:10-14.

Mga pirang oras na sana, ipapahiling ni Jesus an pagkamuot niya paagi sa pagtao kan saiyang buhay para sa gabos na nagtutubod sa saiya. Dapat na mapahiro kan saiyang halimbawa an mga parasunod niya na ipahiling man an siring na mapagsakripisyong pagkamuot sa lambang saro. Mamimidbid sinda paagi sa siring na pagkamuot, arog kan nainot nang sinambit ni Jesus: “Paagi kaini maaaraman kan gabos na kamo sakuyang mga disipulo—kun igwa kamo nin pagkamuot sa lambang saro.”—Juan 13:35.

Dapat tandaan kan mga apostol na inapod sinda ni Jesus na “mga amigo” niya. Ipinaliwanag niya kun taano: “Inapod ko na kamong mga amigo, huli ta ihinayag ko sa saindo an gabos na bagay na nadangog ko sa sakuyang Ama.” Sarong mahalagang relasyon nanggad—an magin dayupot na amigo ni Jesus asin na maaraman an sinabi kan Ama sa saiya! Pero tanganing makamtan an relasyon na ini, dapat sindang  “padagos na mamunga.” Kun gigibuhon ninda iyan, sinabi ni Jesus na ‘ano man an hagadon nindo sa Ama sa ngaran ko, itatao niya iyan sa saindo.’—Juan 15:15, 16.

An pagkamuot sa lambang saro kan ‘mga sangang’ ini, an mga disipulo, makakatabang sa sainda na matagalan an ano man na maabot. Pinatanidan niya sinda na mauungis sa sainda an kinaban, alagad itinao niya an pagrangang ini: “Kun nauungis sa saindo an kinaban, aram nindo na naungis na iyan sa sako bago iyan naungis sa saindo. Kun kamo kabtang kan kinaban, magugustuhan kamo kan kinaban bilang sadiri kaiyan. Ngunyan huling kamo bakong kabtang kan kinaban, . . . kaya nauungis sa saindo an kinaban.”—Juan 15:18, 19.

Urog pang ipinaliwanag ni Jesus kun taano ta mauungis sa sainda an kinaban: “Gigibuhon ninda an gabos na bagay na ini laban sa saindo huli sa ngaran ko, dahil dai ninda midbid Siya na nagsugo sa sako.” Sigun ki Jesus, an mga milagrong ginibo niya masasabing nagpapatunay na nagkasala an mga nauungis sa saiya, huling sinabi niya: “Kun dai ko ginibo sa tahaw ninda an mga bagay na mayo man nin ibang naggibo, mayo kutana sindang kasalan; pero ngunyan na nahiling ninda an mga ginibo ko, nauungis sinda sa sako pati sa sakuyang Ama.” Sa katunayan, an pagkaungis ninda kautuban nin hula.—Juan 15:21, 24, 25; Salmo 35:19; 69:4.

Nanuga giraray si Jesus na ipapadara niya an paratabang, an banal na espiritu. An makapangyarihan na puwersang iyan puwedeng itao sa gabos niyang parasunod asin makakatabang iyan sa sainda na mamunga, na ‘magpatotoo.’— Juan 15:27.