Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 Seksiyon 6

Huring mga Aldaw kan Ministeryo ni Jesus

“An saimong hadi minadatong sa saimo.”—MATEO 21:5

Huring mga Aldaw kan Ministeryo ni Jesus

SA SEKSIYON NA INI

KAPITULO 101

An Handaan sa Harong ni Simon sa Betania

Si Maria, na tugang na babayi ni Lazaro, naggibo nin sarong bagay na nagin dahilan nin diriskusyunan, pero sinurog siya ni Jesus.

KAPITULO 102

An Hadi Naglaog sa Jerusalem na Nakasakay sa Ugbon na Asno

Inutob niya an kinyentos na taon nang ihinula.

KAPITULO 103

Lininig Giraray an Templo

Garo lehitimo man an negosyo kan mga pararibay nin kuwarta saka mga nagtitinda sa Jerusalem, kaya taano ta inapod sinda ni Jesus na mga parahabon?

KAPITULO 104

Nadangog kan mga Judio an Boses nin Diyos

May pagkakaiba daw an pagtubod ki Jesus asin an pagpahiling kaiyan paagi sa mga gibo?

KAPITULO 105

Ginamit an Puon nin Higera Para Magtukdo Dapit sa Pagtubod

Itinukdo ni Jesus sa saiyang mga disipulo an kapangyarihan kan pagtubod asin ipinaliwanag niya kun taano ta isinikwal nin Diyos an nasyon nin Israel.

KAPITULO 106

Duwang Ilustrasyon Manungod sa mga Ubasan

Aramon an kahulugan kan mga parabula manungod sa sarong tawo na sinabihan an saiyang mga aki na magtrabaho sa saiyang ubasan asin an manungod sa sarong tawo na ipinaasikaso an saiyang ubasan sa maraot na mga paratanom.

KAPITULO 107

Ipinaapod kan Hadi an mga Imbitado sa Bangkete sa Kasal

An parabula ni Jesus saro talagang hula.

KAPITULO 108

Inulang Niya an Pagpurbar na Dakupon Siya sa Itinataram Niya

Pinasilensiyo niya nguna an mga Fariseo, dangan an mga Saduceo, asin kan huri an nagkasararong mga kaiwal niya.

KAPITULO 109

Kinondenar an mga Kaiwal sa Relihiyon

Taano ta kinondenar ni Jesus an sadiring mga pagmansay kan ibang relihiyon?

KAPITULO 110

An Huring Aldaw ni Jesus sa Templo

Ginamit niya an halimbawa kan pobreng babaying balo para magtukdo nin sarong mahalagang leksiyon.

KAPITULO 111

Naghagad nin Tanda an mga Apostol

Igwa nin inot na kautuban an saiyang hula kaidtong inot na siglo. Igwa daw iyan nin maabot na mas dakulang kautuban?

KAPITULO 112

Sarong Leksiyon Dapit sa Pagigin Mapagbantay—An mga Daraga

Sinabi daw ni Jesus na an kabanga kan saiyang mga disipulo mangmang asin an kabanga mga mapagmansay?

KAPITULO 113

Sarong Leksiyon Dapit sa Pagigin Mahigos—An mga Talento

Ipinaliwanag kan parabula ni Jesus an sinabi niyang ini: “An siisay man na igwa, tatawan nin mas dakul pa.”

KAPITULO 114

Huhukuman ni Cristo an mga Karnero Asin mga Kanding

Paagi sa paggamit nin pambihirang ilustrasyon, ipinaliwanag ni Jesus an basehan para sa daing sagkod na paghukom.

KAPITULO 115

Harani Na an Ultimong Paskuwa ni Jesus

Taano ta makahulugan an pagkauruyon kan mga lider nin relihiyon na bayadan si Judas nin eksaktong 30 sinsilyong pirak para trayduron si Jesus?

KAPITULO 116

Nagtukdo Manungod sa Kapakumbabaan kan Ultimong Paskuwa

Nabigla sa saiya an mga apostol kan gibuhon niya an trabaho nin sarong uripon.

KAPITULO 117

An Pamanggihan kan Kagurangnan

Pinunan ni Jesus an sarong girumduman, o memoryal, na dapat iselebrar kan saiyang mga parasunod kada taon pag Nisan 14.

KAPITULO 118

Diriskusyunan Manungod sa Kun Siisay an Pinakaurog

Nalingawan na kan mga apostol an leksiyon na itinukdo pa sana ni Jesus kan bangging idto.

KAPITULO 119

Si Jesus—An Dalan, an Katotoohan, Asin an Buhay

Nagtukdo si Jesus nin sarong mapuwersang katotoohan manungod sa kun paano madulok sa Diyos.

KAPITULO 120

Namumunga Bilang mga Sanga Asin an Pagigin Amigo ni Jesus

Sa anong paagi “namumunga” an mga disipulo ni Jesus?

KAPITULO 121

“Kusugan Nindo an Saindong Buot! Dinaog Ko an Kinaban”

Sa paanong paagi dinaog ni Jesus an kinaban kun ginadan siya kaiyan?

KAPITULO 122

An Pantapos na Pamibi ni Jesus sa Kuwarto sa Itaas

Lininaw niya na may nagibo siyang mas importante pa kisa sa pagtao nin kaligtasan sa katawuhan.

KAPITULO 123

An Pamibi ni Jesus kan Siya Mamunduon

Taano ta namibi si Jesus: “Halia sa sako an kopang ini”? Habo na daw niya kan saiyang papel na magadan bilang pantubos?

KAPITULO 124

Trinaydor si Cristo Asin Inarestar

Nahanap ni Judas si Jesus dawa pa matangaon na.

KAPITULO 125

Dinara si Jesus ki Annas, Dangan ki Caifas

An pagbista ki Jesus sarong paghamak sa hustisya.

KAPITULO 126

Pirang Beses na Pagnigar sa Harong ni Caifas

Baga man makusog an pagtubod asin debosyon ni Pedro, paano niya nagibong talikdan tulos si Jesus?

KAPITULO 127

Binista kan Sanhedrin, Dangan sa Atubangan ni Pilato

Ihinayag kan mga Judiong lider nin relihiyon an saindang tunay na intensiyon.

KAPITULO 128

Nahiling ni Pilato Asin ni Herodes na Inosente si Jesus

Taano ta ipinadara ni Pilato si Jesus ki Herodes para husgaran? Mayo daw nin awtoridad si Pilato na husgaran si Jesus?

KAPITULO 129

Si Pilato Nagsabi: “Hilinga! Uya an Tawo!”

Dawa si Pilato napahanga sa pambihirang mga kuwalidad na ipinahiling ni Jesus.

KAPITULO 130

Itinao si Jesus Asin Dinara Tanganing Padusahan nin Kagadanan

Taano ta sinabihan ni Jesus an nagmumundong mga babayi na magtangis para sa saindang sadiri asin para sa mga aki ninda imbes na para sa saiya?

KAPITULO 131

An Inosenteng Hadi Nagdusa sa Harigi

Sa saro sa mga kriminal na sinentensiyahan nin kagadanan kaiba ni Jesus, nagtao siya nin sarong panuga na magkakaigwa nin epekto sa dakul.

KAPITULO 132

“Siguradong an Tawong ini an Aki nin Diyos”

An makangangalas na pagdiklom miyentras na aldaw, an linog, asin an pagkabanga kan kurtina sa templo gabos nagpapatunay nin sarong bagay.

KAPITULO 133

Inandam an Hawak ni Jesus Asin Ilinubong

Taano ta dali-daling ilinubong si Jesus bago magsulnop an saldang?

KAPITULO 134

Daing Laog an Lulubngan—Buhay si Jesus!

Pakabuhay liwat ki Jesus, nagpahiling nguna siya sa sarong babaying disipulo imbes na sa saiyang mga apostol.

KAPITULO 135

An Binuhay Liwat na si Jesus Nagpahiling sa Dakul na Tawo

Paano pinatunayan ni Jesus sa saiyang mga disipulo na binuhay na siya liwat?

KAPITULO 136

Sa May Baybayon kan Dagat kan Galilea

Tulong beses na pinagirumdom si Pedro kun paano niya mapapatunayan an saiyang pagkamuot ki Jesus.

KAPITULO 137

Ginatos na Tawo an Nakahiling sa Saiya Bago kan Pentecostes

Pagkatapos na buhayon liwat si Jesus asin bago siya magsakat sa langit, pauro-utro niyang idinuon sa saiyang mga disipulo kun ano an itatao sa sainda asin kun paano ninda iyan gagamiton.

KAPITULO 138

Si Cristo Nasa Tuo nin Diyos

Ano an gigibuhon ni Jesus mantang hinahalat niya an panahon na mandadaog siya tumang sa saiyang mga kaiwal?WEB:OnSiteAdTitleSi Cristo Nasa Tuo nin Diyos

KAPITULO 139

Papangyarihon an Paraiso Asin Tatapuson an Asignasyon Niya

Dakul pa siyang gigibuhon bago niya itao an Kahadian sa saiyang Diyos asin Ama.