Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 29

Puwede Daw na Gumibo nin Marahay an Saro Kun Sabbath?

Puwede Daw na Gumibo nin Marahay an Saro Kun Sabbath?

JUAN 5:1-16

  • NAGHULIT SI JESUS SA JUDEA

  • PINAUMAYAN NIYA AN SARONG LALAKING MAY HILANG SA MAY KARIGUSAN

Dakul an nagibo ni Jesus durante kan mahiwas niyang ministeryo sa Galilea. Pero kan sabihon ni Jesus na “dapat na ipahayag ko man sa ibang mga siyudad an maugmang bareta kan Kahadian nin Diyos,” bako sana an Galilea an nasa isip niya. Kaya, nagpadagos siya sa “paghulit sa mga sinagoga nin Judea.” (Lucas 4:43, 44) Tama lang ini huling tigsuli na o mga Marso na o Abril, asin harani na an kapiyestahan sa Jerusalem.

Kumpara sa mababasa ta manungod sa ministeryo ni Jesus sa Galilea, dikit sana an sinasabi sa mga Ebanghelyo manungod sa mga ginibo niya sa Judea. Dawa pa bakong magayon an pag-ako kan kadaklan sa Judea, dai iyan nakapugol ki Jesus na maghulit asin gumibo nin marahay sain man siya.

Dai nahaloy nagpasiring si Jesus sa mayor na siyudad kan Judea, an Jerusalem, para sa Paskuwa kan 31 C.E. Sa matawong lugar harani sa Trangkahan nin mga Karnero, may dakulang karigusan na inaapod na Betzata, na napapalibutan nin may atop na mga pasilyo. Dakul na may hilang, buta, asin pilay an nagdidirigdi. Taano? Huling dakul an naniniwala na mauumayan sinda pag nagbuntog sa karigusan kun binubukag an tubig.

Sabbath na ngunyan, asin nahiling ni Jesus sa may karigusan an sarong lalaki na 38 taon nang may hilang. Hinapot siya ni Jesus: “Gusto mong márahay?” Nagsimbag an lalaki: “Ginoo, mayo nin siisay man na mabuntog sa sako sa karigusan pag binubukag an tubig; pag minadiyan na kaya ako sa tubig, iniinutan ako nin iba.”—Juan 5:6, 7.

Siguradong ikinabigla kan lalaki asin kan siisay man na nakadangog an sinabi ni Jesus: “Magbuhat ka! Kuana an banig mo asin maglakaw ka.” (Juan 5:8) Iyan mismo an ginibo niya. Naumayan tulos an lalaki dangan kinua an banig niya asin nagpuon na maglakaw!

Kan mahiling kan mga Judio an lalaki, dai sinda nag-ugma sa makangangalas na bagay na nangyari, imbes mapaghusgar sindang nagsabi: “Sabbath ngunyan, asin bakong suno sa Katugunan na bitbiton mo an banig na iyan.” Nagsimbag sa sainda an lalaki: “Su nagparahay sa sako, siya mismo an nagsabi sa sakuya, ‘Kuana an banig mo asin maglakaw ka.’” (Juan 5:10, 11) Hinahanapan nin sala kan mga Judiong iyan an saro na nagpapaumay kun aldaw nin Sabbath.

“Siisay an tawong iyan na nagsabi sa saimong ‘Kuana iyan asin maglakaw ka’?” an hapot ninda. Taano ta ihinapot ninda iyan sa lalaki? Huling “naghali si Jesus na dai naririsa asin suminalak sa dakul na tawong yaon duman,” asin dai aram kan lalaking naumayan an pangaran ni Jesus. (Juan 5:12, 13) Pero manunumpungan giraray kan lalaking ini si Jesus. Dai nahaloy, nanumpungan kan lalaki si Jesus sa templo asin naaraman kaini kun siisay an nagpaumay sa saiya sa may karigusan.

Hinanap kan naumayan na lalaki an mga Judio na naghapot sa saiya kun siisay an nagpaumay sa saiya. Sinabi niya na si Jesus idto. Kan maaraman ini kan mga Judio, nagduruman sinda ki Jesus. Nagduman daw sinda para maaraman kun sa paanong paagi nagigibo ni Jesus an makangangalas na mga bagay na iyan? Dai. Imbes, nagduman sinda para hanapan nin sala si Jesus sa paggibo nin marahay sa aldaw nin Sabbath. Pinunan pa ngani nindang persegiron siya!