Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 127

Binista kan Sanhedrin, Dangan sa Atubangan ni Pilato

Binista kan Sanhedrin, Dangan sa Atubangan ni Pilato

MATEO 27:1-11 MARCOS 15:1 LUCAS 22:66–23:3 JUAN 18:28-35

  • BINISTA GIRARAY KAN SANHEDRIN KAN AGA NA

  • NAGPURBAR SI JUDAS ISCARIOTE NA MAGBITAY

  • DINARA SI JESUS KI PILATO PARA SENTENSIYAHAN NIN KAGADANAN

Magmamaagahon na kan nigaran ni Pedro sa ikatulong beses na midbid niya si Jesus. Natapos na kan Sanhedrin an sagin man ngayang pagbista asin nagharali na sinda. Kinaagahan nin Biyernes, nagtiripon liwat sinda, posibleng para magin legal man ngaya an ilegal na pagbista kan banggi. Dinara liwat si Jesus sa atubangan kan Sanhedrin.

Nagbuot giraray an korteng ini: “Kun ika an Cristo, sabihon mo sa samo.” Nagsimbag si Jesus: “Dawa pa sabihon ko sa saindo, dai man talaga kamo maturubod. Saro pa, pag hinapot ko kamo, dai man kamo masirimbag.” Minsan siring, makusog an buot na ipinamidbid niya sa sainda na siya an ihinula sa Daniel 7:13. Sinabi niya: “Puon ngunyan an Aki nin tawo matukaw sa tuo kan makapangyarihan na Diyos.”—Lucas 22:67-69; Mateo 26:63.

Nag-insistir sinda: “Kun siring, ika an Aki nin Diyos?” Nagsimbag siya: “Kamo na mismo an nagsasabi.” Garo baga tinatawan kaini nin katanusan an pagpadusa ki Jesus nin kagadanan sa akusasyon na paglanghad. “Ano ta kaipuhan ta pa nin dagdag na testimonya?” an hapot ninda. (Lucas 22:70, 71; Marcos 14:64) Kaya ginapos ninda si Jesus asin dinara sa Romanong Gobernador na si Poncio Pilato.

Posibleng nahiling ni Judas Iscariote kan dinadara si Jesus ki Pilato. Kan marealisar ni Judas na sinentensiyahan na si Jesus nin kagadanan, nagbasol ini. Pero, imbes na magdulok sa Diyos asin tunay na magsulsol, nagduman si Judas sa mga panginot na saserdote para ibalik an 30 sinsilyong pirak. Sabi niya sa sainda: “Nagkasala ako kan trayduron ko an sarong inosente.” Pero daing puso an simbag ninda: “Anong labot mi diyan? Problema mo iyan!”—Mateo 27:4.

Inarapon ni Judas sa templo an 30 sinsilyong pirak dangan dinagdagan pa an mga kasalan niya paagi sa pagpurbar na maghugot. Kan magbitay siya, minalataw na nabari an sanga na pinaggakudan niya kan pisi. Nahulog siya sa mga gapo, kun sain suminabog an saiyang tulak saka nagruluwas an gabos niyang bituka.—Gibo 1:17, 18.

Amay na aga pa kan darahon si Jesus sa residensiya ni Poncio Pilato. Pero dai naglaog an mga Judio na nagdara sa saiya. Naniniwala sindang magigin maati sinda pag nagrani sa mga Hentil duman. Pag  nangyari ini, dai na sinda puwedeng makikabtang sa pamanggihan sa Nisan 15, an inot na aldaw kan Kapiyestahan kan Tinapay na Daing Lebadura, na minamansay na kabtang kan panahon nin Paskuwa.

Nagluwas si Pilato asin hinapot sinda: “Ano an akusasyon nindo laban sa tawong ini?” Nagsimbag sinda: “Kun an tawong ini daing ginibong maraot, dai mi kutana siya dinara sa saimo.” Posibleng narisa ni Pilato na garo baga pinupurbaran nindang gipiton siya, kaya nagsabi siya: “Darahon nindo siya asin kamo an maghusgar sa saiya sigun sa saindong ley.” Ihinayag kan mga Judio an intensiyon nindang gumadan: “Dai kaming awtoridad na gadanon an siisay man.”—Juan 18:29-31.

Iyo, kun gagadanon ninda si Jesus sa panahon kan kapiyestahan nin Paskuwa, posibleng marhay na magkaaranggot nin grabe an mga tawo. Pero kun makukumbinsir ninda an mga Romano na gadanon si Jesus huli sa sarong kaso nin paglaban sa gobyerno kan Roma, na nasa kapangyarihan kan mga Romano na gibuhon, maaabsuwelto an mga Judiong ini sa paninimbagan sa paghiling kan mga tawo.

Dai sinambit kan mga lider nin relihiyon ki Pilato na sinentensiyahan na ninda si Jesus nin kagadanan sa akusasyon na paglanghad. Nag-imbento sinda ngunyan nin ibang akusasyon: “Nadakop mi an tawong ini na [1] pigsusutsutan an mga namamanwaan na dai magsunod sa gobyerno. [2] Ipinagbabawal niya an pagbayad nin buhis ki Cesar, asin [3] sinasabi niya na siya mismo an Cristo na hadi.”—Lucas 23:2.

Bilang representante kan Roma, may dahilan si Pilato na makilabot sa akusasyon na hinihingako ni Jesus na siya hadi. Kaya naglaog giraray sa residensiya kan gobernador si Pilato, inapod si Jesus, asin naghapot: “Ika an Hadi kan mga Judio?” Sa ibang pagtaram, ‘Ano binalga mo an ley kan imperyo dahil pigdeklarar mo daa an sadiri mo na sarong hadi tumang ki Cesar?’ Posibleng gustong maaraman ni Jesus kun gurano na kadakul kan nababaretaan ni Pilato dapit sa saiya, kaya naghapot siya: “Hinahapot mo daw ini dahil iyan an iniisip mo, o may ibang nagsabi sa saimo manungod sa sako?”—Juan 18:33, 34.

Tanganing ipahiling ni Pilato na mayo siyang aram dapit ki Jesus pero gusto niyang maaraman iyan, nagsimbag siya: “Aram mong bako akong Judio.” Sinabi niya pa: “Dinara ka sa sako kan sadiri mong nasyon asin kan mga panginot na saserdote. Ano an ginibo mo?”—Juan 18:35.

Dai nagpurbar si Jesus na likayan an pinakaisyu—kun baga hadi siya. An isinimbag niya siguradong ikinangalas nanggad kan Gobernador na si Pilato.