Hesabu 34:1-29

  • Mipaka ya Kanaani (1-15)

  • Wanaume wanapewa kazi ya kugawanya inchi (16-29)

34  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia:  “Patia Waisraeli maagizo haya: ‘Wakati mutaingia katika inchi ya Kanaani,+ hiyo ndiyo inchi yenye itawaangukia kuwa uriti, inchi ya Kanaani kulingana na mipaka yake.+  “‘Mupaka wenu wa kusini utaanzia kwenye jangwa la Zini pembeni ya Edomu, na mupaka wenu wa kusini kwenye upande wa mashariki utakuwa kuanzia mwisho wa Bahari ya Chumvi.*+  Mupaka wenu utakunja na kuenda upande wa kusini wa mupando wa Akrabimu+ na utaendelea mupaka Zini, na kuishia upande wa kusini wa Kadesh-barnea.+ Kisha utaenda Hasar-adari+ na kuendelea mupaka Asimoni.  Mupaka huo utakunja kule Asimoni na kuelekea kwenye Bonde la Muto* la Misri, na kuishia kwenye Bahari.*+  “‘Mupaka wenu wa mangaribi utakuwa Bahari Kubwa* na eneo la pembeni ya bahari. Huo utakuwa mupaka wenu wa mangaribi.+  “‘Sasa huu ndio utakuwa mupaka wenu wa kaskazini: Mutatia alama ya mupaka wenu kuanzia Bahari Kubwa mupaka Mulima Hori.  Kuanzia Mulima Hori mutatia alama ya mupaka kufikia Lebo-hamati,*+ na mupaka huo utaishia Sedadi.+  Na utaendelea kufikia Zifroni, na kuishia Hasar-enani.+ Huo utakuwa mupaka wenu wa kaskazini. 10  “‘Kisha mutatia alama ya mupaka wenu wa mashariki kuanzia Hasar-enani mupaka Shefamu. 11  Mupaka huo utaanzia Shefamu kufikia Ribla kufikia upande wa mashariki wa Aini, na utashuka na kuvuka muteremuko wa mashariki wa Bahari ya Kinereti.*+ 12  Mupaka huo utaendelea kufikia Yordani na kuishia kwenye Bahari ya Chumvi.+ Hiyo ndiyo itakuwa inchi yenu+ na mipaka yenye kuizunguka.’” 13  Kwa hiyo Musa akawapatia Waisraeli maagizo, na kuwaambia: “Hiyo ndiyo inchi yenye mutagawanya kwa kura ili kuwa uriti wenu,+ kama vile Yehova ameamuru kuipatia makabila kenda (9) na nusu. 14  Kwa maana kabila la Rubeni kulingana na jamaa yao ya upande wa baba, kabila la Gadi kulingana na jamaa yao ya upande wa baba, na nusu ya kabila la Manase tayari yamekamata uriti wao.+ 15  Makabila hayo mbili na nusu tayari yamekamata uriti wao upande wa mashariki wa eneo la Yordani karibu na Yeriko, kuelekea mahali jua linatokea.”+ 16  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 17  “Haya ndiyo majina ya wanaume wenye watawagawia inchi ili muiriti: Eleazari+ kuhani na Yoshua+ mwana wa Nuni. 18  Na mutakamata mukubwa mumoja katika kila kabila ili kugawanya inchi kuwa uriti wenu.+ 19  Haya ndiyo majina ya wanaume hao: katika kabila la Yuda,+ Kalebu+ mwana wa Yefune; 20  katika kabila la wana wa Simeoni,+ Shemueli mwana wa Amihudi; 21  katika kabila la Benyamini,+ Elidadi mwana wa Kisloni; 22  katika kabila la wana wa Dani,+ mukubwa mumoja, Buki mwana wa Yogli; 23  kati ya wana wa Yosefu+ katika kabila la wana wa Manase,+ mukubwa mumoja, Hanieli mwana wa Efodi; 24  katika kabila la wana wa Efraimu,+ mukubwa mumoja, Kemueli mwana wa Shiftani; 25  katika kabila la wana wa Zabuloni,+ mukubwa mumoja, Elisafani mwana wa Parnaki; 26  katika kabila la wana wa Isakari,+ mukubwa mumoja, Paltieli mwana wa Azani; 27  katika kabila la wana wa Asheri,+ mukubwa mumoja, Ahihudi mwana wa Shelomi, 28  katika kabila la wana wa Naftali,+ mukubwa mumoja, Pedaheli mwana wa Amihudi.” 29  Hao ndio wanaume wenye Yehova aliamuru wagawie Waisraeli inchi katika inchi ya Kanaani.+

Maelezo ya Chini

Ni kusema, Bahari Yenye Kufa.
Ni kusema, ile Bahari Kubwa, Mediterania.
Ni kusema, Mediterania.
Ao “muingilio wa Hamati.”
Ni kusema, ziwa la Genesareti, ao Bahari ya Galilaya.