Hesabu 31:1-54

  • Midiani analipizwa kisasi (1-12)

    • Balaamu anauawa (8)

  • Maagizo kuhusu vitu vyenye vinachukuliwa katika vita (13-54)

31  Kisha Yehova akamuambia Musa:  “Lipiza kisasi+ juu ya Wamidiani kwa ajili ya Waisraeli.+ Kisha utakusanywa kwa watu wako.”*+  Kwa hiyo Musa akasema na watu, na kuwaambia: “Mutayarishe wanaume wenye kuwa kati yenu ili wapigane na Midiani na kulipiza kisasi cha Yehova juu ya Midiani.  Mutatuma katika jeshi wanaume elfu moja (1 000) kutoka katika kila kabila kati ya makabila yote ya Israeli.”  Kwa hiyo kutoka kati ya maelfu ya Israeli,+ wanaume elfu moja (1 000) walichaguliwa katika kila kabila, wanaume elfu kumi na mbili (12 000) walitayarishwa kwa ajili ya vita.*  Kisha Musa akawatuma kwenye jeshi, wanaume elfu moja (1 000) wa kila kabila, pamoja na Finehasi+ mwana wa Eleazari kuhani kwa ajili ya jeshi, mwenye alikuwa na vyombo vitakatifu na tarumbeta za kutoa tangazo+ katika mukono wake.  Wakapigana na Midiani, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa, na wakaua wanaume wote.  Kati ya watu wenye waliuawa, kulikuwa wafalme tano (5) wa Midiani, ni kusema, Evi, Rekemu, Suri, Huru, na Reba. Pia walimuua Balaamu+ mwana wa Beori kwa upanga.  Lakini Waisraeli walibeba wanamuke na watoto wa Midiani wakiwa wametekwa. Pia walinyanganya mifugo yao yote, wanyama wao wote, na vitu vyao vyote. 10  Na waliteketeza kwa moto miji yote yenye Wamidiani waliishi ndani na kambi zao zote.* 11  Na walikamata vitu vyote vyenye vinachukuliwa katika vita na vitu vyote vyenye vinanyanganywa katika vita, watu na wanyama. 12  Kisha wakaleta watu wenye walikamatwa mateka, vitu vyenye vinanyanganywa katika vita, na vitu vyenye vinachukuliwa katika vita mbele ya Musa na Eleazari kuhani na mukusanyiko wote wa Waisraeli, kwenye kambi katika maeneo tambarare ya jangwa la Moabu+ karibu na Yordani kule Yeriko. 13  Kisha Musa na Eleazari kuhani na wakubwa wote wa mukusanyiko wakatoka ili kukutana nao inje ya kambi. 14  Lakini Musa akakasirika sana kwa sababu ya wanaume wenye waliwekwa ili kusimamia jeshi, wakubwa wa maelfu na wakubwa wa mamia wenye walikuwa wanarudia kutoka kwenye vita. 15  Musa akawaambia: “Hamukuua wanamuke wote? 16  Muangalie! Wao ndio kupitia neno la Balaamu walishawishi Waisraeli wakose uaminifu+ kwa Yehova katika jambo la Peori,+ na hivyo pigo likakuja juu ya mukusanyiko wa Yehova.+ 17  Sasa muue kila mutoto mwanaume kati ya watoto na kila mwanamuke mwenye amekwisha kufanya ngono na mwanaume. 18  Lakini musiue vijana wanamuke wote wenye hawajafanya ngono na mwanaume.+ 19  Na munapaswa kupiga kambi inje ya kambi kwa siku saba (7). Kila mumoja kati yenu mwenye ameua mutu* na kila mumoja kati yenu mwenye amegusa mutu mwenye aliuawa+ anapaswa kujitakasa+ siku ya tatu (3) na siku ya saba, ninyi na watu wenu wenye walikamatwa mateka. 20  Na munapaswa kutakasa kutokana na zambi kila nguo, kila kitu cha ngozi, kila kitu chenye kilitengenezwa na manyoya ya mbuzi, na kila kitu cha mbao.” 21  Kisha Eleazari kuhani akaambia wanaume wa jeshi wenye walikuwa wameenda katika vita: “Hii ndiyo amri ya sheria yenye Yehova amemuamuru Musa, 22  ‘Ni zahabu, feza, shaba, chuma, bati, na risasi tu, 23  kila kitu chenye hakiwezi kuungua katika moto, mutakipitisha katika moto, na kitakuwa safi. Lakini, kinapaswa pia kusafishwa kwa maji ya kutakasa.+ Kila kitu chenye kinaweza kuungua katika moto, mutakipitisha ndani ya maji. 24  Na munapaswa kufua nguo zenu siku ya saba (7) na kuwa safi, na kisha munaweza kuingia katika kambi.’”+ 25  Kisha Yehova akamuambia Musa hivi: 26  “Hesabia vitu vyenye vinanyanganywa katika vita, hesabia watu na wanyama wenye walikamatwa mateka; ufanye vile pamoja na Eleazari kuhani na vichwa vya jamaa za upande wa baba za mukusanyiko. 27  Ugawe vitu vyenye vinanyanganywa katika sehemu mbili ili maaskari wenye walienda katika vita wapate sehemu moja na watu wengine wote wa mukusanyiko sehemu ingine.+ 28  Na kwa ajili ya kodi ya Yehova, mutachukua kati ya maaskari wenye walienda katika vita nafsi* moja kati ya kila nafsi mia tano (500), za wanadamu, za mifugo, za punda, na za kundi. 29  Mutachukua nafsi hiyo katika nusu yao na kuipatia Eleazari kuhani kuwa muchango wa Yehova.+ 30  Katika nusu yenye Waisraeli walipewa, utachukua nafsi moja kati ya nafsi makumi tano (50), za wanadamu, za mifugo, za punda, za kundi, na kila namna ya munyama wa kufugwa, na kuwapatia Walawi,+ wenye wanafanya kazi zenye zinahusiana na tabenakulo ya Yehova.”+ 31  Kwa hiyo Musa na Eleazari kuhani wakafanya kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 32  Vitu vyenye vinachukuliwa katika vita, vitu vyenye vilibakia vyenye watu wenye walienda katika vita walikuwa wamenyanganya, vilikuwa wanyama elfu mia sita makumi saba na tano (675 000) wa kundi, 33  wanyama elfu makumi saba na mbili (72 000) wa mifugo, 34  na punda elfu makumi sita na moja (61 000). 35  Wanamuke wenye walikuwa hawajafanya ngono na mwanaume+ walikuwa wanamuke* elfu makumi tatu na mbili (32 000). 36  Na nusu yenye ilikuwa fungu la wale wenye walienda katika vita ilikuwa wanyama elfu mia tatu makumi tatu na saba na mia tano (337 500) wa kundi. 37  Kodi kwa ajili ya Yehova yenye ilitoka katika kundi ilikuwa mia sita makumi saba na tano (675). 38  Na kulikuwa wanyama elfu makumi tatu na sita (36 000) wa mifugo, na kodi juu yao kwa ajili ya Yehova ilikuwa makumi saba na mbili (72). 39  Na kulikuwa punda elfu makumi tatu na mia tano (30 500), na kodi juu yao kwa ajili ya Yehova ilikuwa makumi sita na moja (61). 40  Na kulikuwa wanadamu* elfu kumi na sita (16 000), na kodi juu yao kwa ajili ya Yehova ilikuwa watu* makumi tatu na mbili (32). 41  Kisha Musa akamupatia Eleazari kuhani kodi hiyo kuwa muchango wa Yehova,+ kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 42  Katika ile nusu ya Waisraeli, yenye Musa alikuwa ametenga na sehemu ya wanaume wenye walipigana vita, 43  ile nusu ya wanyama wa kundi ilikuwa elfu mia tatu makumi tatu na saba na mia tano (337 500), 44  na ya mifugo, wanyama elfu makumi tatu na sita (36 000), 45  na ya punda, elfu makumi tatu na mia tano (30 500), 46  na ya watu,* elfu kumi na sita (16 000). 47  Kisha Musa akachukua katika nusu hiyo ya Waisraeli nafsi moja kati ya nafsi makumi tano (50), za wanadamu na za wanyama, na akazipatia Walawi,+ wenye walifanya kazi ya tabenakulo ya Yehova,+ kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 48  Kisha wanaume wenye waliwekwa ili kusimamia maelfu ya jeshi,+ wakubwa wa maelfu na wakubwa wa mamia, wakamuendea Musa, 49  na wakamuambia Musa: “Watumishi wako wamehesabia wanaume wa vita wenye kuwa chini ya usimamizi wetu, na hakuna hata mumoja kati yetu mwenye amekosekana.+ 50  Kwa hiyo ruhusu kila mumoja wetu atoe vitu vyenye alipata ili vikuwe toleo la Yehova, vitu vya zahabu, minyororo myembamba ya kifundo cha muguu, vikomo, pete za kutia muhuri, mahereni ya masikio, na vitu vingine vya kujipamba, ili kufunika zambi kwa ajili yetu* mbele ya Yehova.” 51  Kwa hiyo Musa na Eleazari kuhani wakapokea zahabu hiyo kutoka kwao, vitu vyote vya kujipamba. 52  Zahabu yote ya muchango wenye walimutolea Yehova ilikuwa shekeli* elfu kumi na sita na mia saba makumi tano (16 750), kutoka kwa wakubwa wa maelfu na wakubwa wa mamia. 53  Maaskari walikuwa wamejikamatia kila mumoja vitu vyenye vinanyanganywa katika vita. 54  Musa na Eleazari kuhani walipokea zahabu hiyo kutoka kwa wakubwa wa maelfu na wakubwa wa mamia na waliileta katika hema ya mukutano ili ikuwe kikumbusho* mbele ya Yehova kwa ajili ya watu wa Israeli.

Maelezo ya Chini

Haya ni maneno ya kishairi yenye kumaanisha kifo.
Ao ”kwa ajili ya jeshi.”
Ao “kambi zao zote zenye kuzungukwa na kuta.”
Ao “nafsi.”
Ao “nafsi.”
Ao “nafsi za wanadamu.”
Ao “nafsi.”
Ao “nafsi za wanadamu.”
Ao “kwa ajili ya nafsi zetu.”
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0.367). Angalia Nyongeza B14.
Ao “ukumbusho.”