Hesabu 33:1-56

  • Hatua za safari ya Israeli katika jangwa (1-49)

  • Maagizo kuhusu kushinda inchi ya Kanaani (50-56)

33  Ni hizi zilikuwa hatua za safari ya watu wa Israeli wakati walitoka katika inchi ya Misri+ kulingana na vikundi vyao vya maaskari*+ wakiongozwa na Musa na Haruni.+  Musa aliendelea kuandika mahali walikuwa wanaondoka kulingana na hatua za safari yao kama vile Yehova aliagiza, na ni hizi zilikuwa hatua za safari yao kuanzia mahali waliondoka mupaka mahali pengine:+  Waliondoka Ramesesi+ katika mwezi wa kwanza, siku ya kumi na tano (15) ya mwezi huo.+ Siku hiyohiyo kisha Pasaka,+ Waisraeli waliondoka kwa uhodari* mbele ya macho ya Wamisri wote.  Wakati huo, Wamisri walikuwa wanazika wazaliwa wao wote wa kwanza wenye Yehova alikuwa amepiga na kuua kati yao,+ kwa kuwa Yehova alikuwa ameleta hukumu juu ya miungu yao.+  Kwa hiyo Waisraeli wakaondoka Ramesesi na kupiga kambi Sukoti.+  Kisha wakaondoka Sukoti na kupiga kambi Etamu,+ yenye kuwa kwenye mwisho-mwisho wa jangwa.  Halafu wakaondoka Etamu na wakageuka na kurudia nyuma kuelekea Pihahiroti, yenye kuangaliana na Baal-sefoni,+ na wakapiga kambi mbele ya Migdoli.+  Kisha wakaondoka Pihahiroti na kupita katikati ya bahari+ mupaka jangwa+ na wakaendelea kusafiri kwa siku tatu (3) katika jangwa la Etamu+ na kupiga kambi kule Mara.+  Kisha wakaondoka Mara na kufika Elimu. Sasa kule Elimu kulikuwa chemchemi kumi na mbili (12) za maji na miti ya mitende makumi saba (70), kwa hiyo wakapiga kambi pale.+ 10  Halafu wakaondoka Elimu na kupiga kambi karibu na Bahari Nyekundu. 11  Kisha wakaondoka kwenye Bahari Nyekundu na kupiga kambi katika jangwa la Sini.+ 12  Halafu wakaondoka katika jangwa la Sini na kupiga kambi Dofka. 13  Kisha wakati fulani wakaondoka Dofka na kupiga kambi Alushi. 14  Kisha wakaondoka Alushi na kupiga kambi Refidimu,+ kwenye hakukuwa maji ya kunywa kwa ajili ya watu. 15  Halafu wakaondoka Refidimu na kupiga kambi katika jangwa la Sinai.+ 16  Wakaondoka katika jangwa la Sinai na kupiga kambi Kibrot-hataava.+ 17  Kisha wakaondoka Kibrot-hataava na kupiga kambi Haseroti.+ 18  Kisha pale wakaondoka Haseroti na kupiga kambi Ritma. 19  Kisha wakaondoka Ritma na kupiga kambi Rimon-peresi. 20  Halafu wakaondoka Rimon-peresi na kupiga kambi Libna. 21  Wakaondoka Libna na kupiga kambi Risa. 22  Kisha wakaondoka Risa na kupiga kambi Kehelata. 23  Halafu wakaondoka Kehelata na kupiga kambi kwenye Mulima Sheferi. 24  Kisha wakaondoka kwenye Mulima Sheferi na kupiga kambi Harada. 25  Halafu wakaondoka Harada na kupiga kambi Makeloti. 26  Kisha wakaondoka+ Makeloti na kupiga kambi Tahati. 27  Halafu wakaondoka Tahati na kupiga kambi Tera. 28  Kisha wakaondoka Tera na kupiga kambi Mitka. 29  Kisha wakati fulani wakaondoka Mitka na kupiga kambi Hashmona. 30  Kisha wakaondoka Hashmona na kupiga kambi Moseroti. 31  Halafu wakaondoka Moseroti na kupiga kambi Bene-yaakani.+ 32  Na wakaondoka Bene-yaakani na kupiga kambi Hor-hagidgadi. 33  Halafu wakaondoka Hor-hagidgadi na kupiga kambi Yotbata.+ 34  Kisha wakati fulani wakaondoka Yotbata na kupiga kambi Abrona. 35  Halafu wakaondoka Abrona na kupiga kambi Esion-geberi.+ 36  Kisha wakaondoka Esion-geberi na kupiga kambi katika jangwa la Zini,+ ni kusema, Kadeshi. 37  Kisha wakati fulani wakaondoka Kadeshi na kupiga kambi kwenye Mulima Hori,+ kwenye mupaka wa inchi ya Edomu. 38  Na Haruni kuhani akapanda juu ya Mulima Hori kwa agizo la Yehova na akakufia kule katika mwaka wa makumi ine (40) kisha Waisraeli kutoka katika inchi ya Misri, katika mwezi wa tano (5), siku ya kwanza ya mwezi huo.+ 39  Haruni alikuwa na miaka mia moja makumi mbili na tatu (123) wakati alikufa juu ya Mulima Hori. 40  Sasa mufalme wa Aradi,+ Mukanaani mwenye alikuwa anaishi Negebu katika inchi ya Kanaani, akasikia kwamba Waisraeli wanakuja. 41  Kisha wakati fulani wakaondoka kwenye Mulima Hori+ na kupiga kambi Salmona. 42  Halafu wakaondoka Salmona na kupiga kambi Punoni. 43  Kisha wakaondoka Punoni na kupiga kambi Oboti.+ 44  Halafu wakaondoka Oboti na kupiga kambi Iye-abarimu, kwenye mupaka wa Moabu.+ 45  Kisha wakati fulani wakaondoka Iyimu na kupiga kambi Dibon-gadi.+ 46  Halafu wakaondoka Dibon-gadi na kupiga kambi Almon-diblataimu. 47  Kisha wakaondoka Almon-diblataimu na kupiga kambi kwenye milima ya Abarimu+ mbele ya Nebo.+ 48  Mwishowe wakaondoka kwenye milima ya Abarimu na kupiga kambi katika maeneo tambarare ya jangwa la Moabu karibu na Yordani kule Yeriko.+ 49  Wakaendelea kupiga kambi pembeni ya Muto Yordani, kuanzia Bet-yeshimoti mupaka Abel-shitimu,+ katika maeneo tambarare ya jangwa la Moabu. 50  Yehova akasema na Musa katika maeneo tambarare ya jangwa la Moabu karibu na Yordani kule Yeriko, na akamuambia: 51  “Sema na Waisraeli na uwaambie: ‘Muko munavuka Muto Yordani ili kuingia katika inchi ya Kanaani.+ 52  Munapaswa kufukuza wakaaji wote wa inchi hiyo kutoka mbele yenu na kuharibu majiwe yao ya kuchongwa+ na sanamu zao zote za metali,*+ na munapaswa kubomoa kila mahali pao patakatifu pa juu.+ 53  Na mutariti inchi hiyo na kuishi ndani yake, kwa maana hakika nitawapatia inchi hiyo ili muiriti.+ 54  Munapaswa kugawanya inchi hiyo kwa kura+ ili kuwa uriti kati ya familia zenu. Kwa kikundi kikubwa mutaongeza uriti wake, na kwa kikundi kidogo mutapunguza uriti wake.+ Uriti wa kila mutu utakuwa mahali kwenye kura yake itaangukia. Mutapokea uriti wenu wa inchi kulingana na makabila ya baba zenu.+ 55  “‘Lakini, kama hamufukuze wakaaji wa inchi hiyo kutoka mbele yenu,+ wale wenye mutaacha watakuwa kama vitu vya kuumiza katika macho yenu na kama miiba kwenye mbavu zenu, na watawasumbua katika inchi kwenye mutaishi.+ 56  Na nitawatendea ninyi mambo yenye nilikusudia kuwatendea wao.’”+

Maelezo ya Chini

Tnn., “kulingana na majeshi yao.”
Tnn., “mukono wenye kuinuliwa.”
Tnn., “sanamu za kuyeyushwa.”