Hesabu 14:1-45

  • Watu wanataka kurudia Misri (1-10)

    • Yoshua na Kalebu wanaleta habari ya muzuri (6-9)

  • Yehova anakasirika; Musa anamulilia (11-19)

  • Azabu: miaka makumi ine katika jangwa (20-38)

  • Waamaleki wanapata ushindi juu ya Israeli (39-45)

14  Kisha mukusanyiko wote ukapandisha sauti yao, na watu wakaendelea kulalamika na kulia usiku huo wote.+  Waisraeli wote wakaanza kumunungunikia Musa na Haruni,+ na mukusanyiko wote ukawanungunikia, na kusema: “Ingekuwa muzuri kama tungekufia katika inchi ya Misri, ao ingekuwa muzuri kama tungekufia katika jangwa hili!  Sababu gani Yehova anatuleta kwenye inchi hii ili tuuawe kwa upanga?+ Bibi zetu na watoto wetu watakuwa vitu vyenye vinanyanganywa katika vita.+ Je, haiko muzuri zaidi turudie Misri?”+  Hata walikuwa wanaambiana: “Tuchague kiongozi na turudie Misri!”+  Basi Musa na Haruni wakaanguka uso chini mbele ya kutaniko lote la Waisraeli lenye lilikuwa limekusanyika.  Yoshua+ mwana wa Nuni na Kalebu+ mwana wa Yefune, wenye walikuwa kati ya watu ambao walipeleleza inchi, wakapasua nguo zao,  na wakaambia mukusanyiko wote wa Waisraeli hivi: “Inchi yenye tulipita ndani yake ili kuipeleleza ni inchi ya muzuri sana, ya muzuri kabisa.+  Kama Yehova anapendezwa na sisi, hakika atatuingiza katika inchi hii na kutupatia ikuwe yetu, inchi yenye kutiririka maziwa na asali.+  Lakini musimuasi Yehova, na musiogope watu wa inchi hiyo,+ kwa maana tutawameza.* Ulinzi wao umeondolewa juu yao, na Yehova iko* pamoja na sisi.+ Musiwaogope.” 10  Lakini, mukusanyiko wote ukasema wapigwe majiwe.+ Hata hivyo utukufu wa Yehova ukatokea juu ya hema ya mukutano mbele ya watu wote wa Israeli.+ 11  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Watu hawa wataendelea kunikosea heshima mupaka wakati gani,+ na watakataa kuniamini mupaka wakati gani ijapokuwa alama zote zenye nilifanya kati yao?+ 12  Acha niwapige kwa ugonjwa wa kuambukiza na kuwafukuza, na acha nikufanye wewe kuwa taifa kubwa zaidi na lenye nguvu zaidi kuliko wao.”+ 13  Lakini Musa akamuambia Yehova: “Kisha Wamisri, wenye katikati yao ulitosha watu hawa kwa nguvu zako, watasikia,+ 14  na wataambia wakaaji wa inchi hii juu ya jambo hilo. Wakaaji hao pia wamesikia kwamba wewe, Yehova, uko kati ya watu hawa+ na umewatokea uso kwa uso.+ Wewe ni Yehova, na wingu lako limesimama juu yao, na unawatangulia katika nguzo ya wingu wakati wa muchana na katika nguzo ya moto wakati wa usiku.+ 15  Kama unaua watu hawa wote mara moja,* mataifa yenye yamesikia sifa zako yatasema hivi: 16  ‘Yehova hakuweza kuingiza watu hawa katika inchi yenye aliapa kuwa angewapatia, ndiyo sababu aliwachinja katika jangwa.’+ 17  Sasa, tafazali, Ee Yehova, acha nguvu zako zikuwe kubwa, kama vile uliahidi wakati ulisema, 18  ‘Yehova, hakasirike haraka na ni mwenye upendo mwingi mushikamanifu,*+ mwenye kusamehe kosa na uovu, lakini hatakosa hata kidogo kupatia azabu wenye kosa, mwenye kuleta azabu juu ya wana kwa sababu ya kosa la baba zao, juu ya kizazi cha tatu (3) na juu ya kizazi cha ine (4).’+ 19  Tafazali, samehe kosa la watu hawa kulingana na upendo wako mwingi mushikamanifu, kama vile umesamehe watu hawa kuanzia Misri mupaka sasa.”+ 20  Kisha Yehova akasema: “Ninawasamehe kama vile unasema.+ 21  Lakini kwa upande mwingine, kama vile hakika ninaishi, dunia yote itajaa utukufu wa Yehova.+ 22  Hata hivyo, hakuna mutu hata mumoja kati ya watu hao wenye wameona utukufu wangu na alama+ zenye nilifanya katika inchi ya Misri na katika jangwa na wenye bado wameendelea kunijaribu+ mara hizi kumi (10) na hawasikilize sauti yangu+ 23  mwenye ataona inchi yenye niliapa kwamba nitapatia baba zao. Hapana, hakuna mutu hata mumoja katikati ya wale wenye kunikosea heshima mwenye ataiona.+ 24  Lakini kwa sababu mutumishi wangu Kalebu+ alikuwa na roho tofauti na aliendelea kunifuata kwa moyo wote, hakika nitamuingiza katika inchi kwenye alienda, na wazao wake watairiti.+ 25  Kwa kuwa Waamaleki na Wakanaani+ wanaishi katika bonde,* kesho mugeuke na kuelekea kwenye jangwa kupitia njia ya Bahari Nyekundu.”+ 26  Kisha Yehova akamuambia Musa na Haruni: 27  “Mukusanyiko huu wa watu waovu utaendelea kuninungunikia mupaka wakati gani?+ Nimesikia mambo yenye Waisraeli wako wananungunika juu yangu.+ 28  Uwaambie, ‘“Kama vile hakika ninaishi,” ni vile Yehova anasema, “nitawatendea mambo yaleyale yenye nimesikia munasema!+ 29  Maiti zenu zitaanguka katika jangwa hili,+ ndiyo, watu wote katikati yenu kuanzia miaka makumi mbili (20) na zaidi wenye waliandikishwa, ninyi wote wenye mumeninungunikia.+ 30  Hakuna mutu kati yenu mwenye ataingia katika inchi yenye niliapa* kwamba mutaishi ndani yake+ isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni.+ 31  “‘“Na nitaingiza watoto wenu, wenye mulisema kwamba watakuwa vitu vyenye vinanyanganywa katika vita,+ na watafikia kujua inchi yenye mumekataa.+ 32  Lakini maiti zenu zitaanguka katika jangwa hili. 33  Sasa wana wenu watakuwa wachungaji katika jangwa kwa miaka makumi ine (40),+ na watajibu kwa sababu ya matendo yenu ya kukosa uaminifu* mupaka wakati maiti ya mutu wa mwisho kati yenu itaanguka katika jangwa.+ 34  Kulingana na hesabu ya siku zenye mulipeleleza inchi, siku makumi ine (40),+ siku moja kwa mwaka mumoja, siku moja kwa mwaka mumoja, mutajibu kwa sababu ya makosa yenu kwa miaka makumi ine,+ kwa sababu mutajua maana ya kunipinga mimi.* 35  “‘“Mimi, Yehova, nimesema. Ni vile nitatendea mukusanyiko huu wa watu waovu, wale wenye wamekusanyika pamoja ili kunipinga: Wataishia katika jangwa hili, na watakufia ndani.+ 36  Wanaume wenye Musa alituma ili kupeleleza inchi na wenye walifanya mukusanyiko wote umunungunikie wakati walileta habari ya mubaya juu ya inchi hiyo,+ 37  ndiyo, wanaume hao wenye walileta habari ya mubaya juu ya inchi hiyo watapigwa na kufa mbele ya Yehova.+ 38  Lakini Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune, wenye walikuwa kati ya wale wenye walienda ili kupeleleza inchi, hakika wataendelea kuishi.”’”+ 39  Wakati Musa aliambia Waisraeli wote maneno hayo, watu wakaanza kuomboleza sana. 40  Tena, wakaamuka asubui sana na kujaribu kupanda mupaka kwenye kichwa cha mulima, na kusema: “Sasa tuko tayari kupanda mupaka mahali kwenye Yehova alituambia, kwa maana tumefanya zambi.”+ 41  Lakini Musa akasema: “Sababu gani munavunja agizo la Yehova? Jambo hilo halitakuwa na matokeo ya muzuri. 42  Musipande, kwa sababu Yehova haiko pamoja na ninyi; na mutashindwa na maadui wenu.+ 43  Kwa maana Waamaleki na Wakanaani watapigana na ninyi kule,+ na mutaanguka kwa upanga. Kwa sababu muliacha kumufuata Yehova, Yehova hatakuwa pamoja na ninyi.”+ 44  Hata hivyo, kwa kimbelembele wakapanda kuelekea kwenye kichwa cha mulima,+ lakini sanduku la agano la Yehova halikutoka katikati ya kambi na Musa hakutoka katikati ya kambi.+ 45  Kisha Waamaleki na Wakanaani wenye walikuwa wanaishi katika mulima huo wakashuka na wakawashambulia, wakawasambaza mupaka Horma.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “wao ni mukate kwetu.”
Ao “eko.”
Tnn., “kama mutu mumoja.”
Ao “fazili nyingi zenye upendo.”
Ao “eneo tambarare la chini.”
Tnn., “niliinua mukono wangu.”
Tnn., “ya ukahaba.”
Ao “ya kuwa maadui wangu.”