Hesabu 26:1-65

  • Makabila ya Israeli yanahesabiwa mara ya pili (1-65)

26  Kisha pigo hilo,+ Yehova akamuambia Musa na Eleazari mwana wa Haruni kuhani:  “Muhesabie mukusanyiko wote wa Waisraeli kuanzia miaka makumi mbili (20) na zaidi, kulingana na jamaa zao za upande wa baba, muhesabie wale wote wenye wanaweza kutumika katika jeshi katika Israeli.”+  Kwa hiyo Musa na Eleazari+ kuhani wakasema na watu katika maeneo tambarare ya jangwa la Moabu+ karibu na Yordani kule Yeriko,+ na kuwaambia:  “Muwahesabie kuanzia miaka makumi mbili (20) na zaidi, kama vile Yehova alimuamuru Musa.”+ Sasa wana wa Israeli wenye walitoka katika inchi ya Misri walikuwa:  Rubeni,+ muzaliwa wa kwanza wa Israeli; wana wa Rubeni+ walikuwa: kutoka kwa Hanoki, familia ya Wahanoki; kutoka kwa Palu, familia ya Wapalu;  kutoka kwa Hezroni, familia ya Wahezroni; kutoka kwa Karmi, familia ya Wakarmi.  Ni hizo zilikuwa familia za Warubeni, na watu wenye waliandikishwa katika familia hizo walikuwa elfu makumi ine na tatu na mia saba makumi tatu (43 730).+  Mwana wa Palu alikuwa Eliabu.  Na wana wa Eliabu walikuwa Nemueli, Datani, na Abiramu. Huyu Datani na Abiramu walikuwa wenye kuchaguliwa wa mukusanyiko wenye walimupinga Musa+ na Haruni pamoja na kikundi cha Kora+ wakati walimupinga Yehova.+ 10  Kisha dunia ikafunguka* na kuwameza. Kuhusu Kora, alikufa pamoja na watu wenye walimuunga mukono wakati moto uliteketeza watu mia mbili makumi tano (250).+ Na wakakuwa mufano wa kuonya.+ 11  Lakini, wana wa Kora hawakukufa.+ 12  Wana wa Simeoni+ kulingana na familia zao walikuwa: kutoka kwa Nemueli, familia ya Wanemueli; kutoka kwa Yamini, familia ya Wayamini; kutoka kwa Yakini, familia ya Wayakini; 13  kutoka kwa Zera, familia ya Wazera; kutoka kwa Shauli, familia ya Washauli. 14  Ni hizo zilikuwa familia za Wasimeoni: elfu makumi mbili na mbili na mia mbili (22 200).+ 15  Wana wa Gadi+ kulingana na familia zao walikuwa: kutoka kwa Sefoni, familia ya Wasefoni; kutoka kwa Hagi, familia ya Wahagi; kutoka kwa Shuni, familia ya Washuni; 16  kutoka kwa Ozni, familia ya Waozni; kutoka kwa Eri, familia ya Waeri; 17  kutoka kwa Arodi, familia ya Waarodi; kutoka kwa Areli, familia ya Waareli. 18  Ni hizo zilikuwa familia za wana wa Gadi, na watu wenye waliandikishwa katika familia hizo walikuwa elfu makumi ine na mia tano (40 500).+ 19  Wana wa Yuda+ walikuwa Eri na Onani.+ Lakini, Eri na Onani walikufa katika inchi ya Kanaani.+ 20  Na wana wa Yuda kulingana na familia zao walikuwa: kutoka kwa Shela,+ familia ya Washela; kutoka kwa Perezi,+ familia ya Waperezi; kutoka kwa Zera,+ familia ya Wazera. 21  Na wana wa Perezi walikuwa: kutoka kwa Hezroni,+ familia ya Wahezroni; kutoka kwa Hamuli,+ familia ya Wahamuli. 22  Ni hizo zilikuwa familia za Yuda, na watu wenye waliandikishwa katika familia hizo walikuwa elfu makumi saba na sita na mia tano (76 500).+ 23  Wana wa Isakari+ kulingana na familia zao walikuwa: kutoka kwa Tola,+ familia ya Watola; kutoka kwa Puva, familia ya Wapuni; 24  kutoka kwa Yashubu, familia ya Wayashubu; kutoka kwa Shimroni, familia ya Washimroni. 25  Ni hizo zilikuwa familia za Isakari, na watu wenye waliandikishwa katika familia hizo walikuwa elfu makumi sita na ine na mia tatu (64 300).+ 26  Wana wa Zabuloni+ kulingana na familia zao walikuwa: kutoka kwa Seredi, familia ya Waseredi; kutoka kwa Eloni, familia ya Waeloni; kutoka kwa Yahleeli, familia ya Wayahleeli. 27  Ni hizo zilikuwa familia za Wazabuloni, na watu wenye waliandikishwa katika familia hizo walikuwa elfu makumi sita na mia tano (60 500).+ 28  Wana wa Yosefu+ kulingana na familia zao walikuwa: Manase na Efraimu.+ 29  Wana wa Manase+ walikuwa: kutoka kwa Makiri,+ familia ya Wamakiri; na Makiri alikuwa baba ya Gileadi;+ kutoka kwa Gileadi, familia ya Wagileadi. 30  Hawa ndio walikuwa wana wa Gileadi: kutoka kwa Yezeri, familia ya Wayezeri; kutoka kwa Heleki, familia ya Waheleki; 31  kutoka kwa Asrieli, familia ya Waasrieli; kutoka kwa Shekemu, familia ya Washekemu; 32  kutoka kwa Shemida, familia ya Washemida; kutoka kwa Heferi, familia ya Waheferi. 33  Sasa Selofehadi mwana wa Heferi hakukuwa na watoto wanaume, alikuwa na watoto wanamuke tu,+ na majina ya watoto wanamuke wa Selofehadi+ yalikuwa Mala, Noa, Hogla, Milka, na Tirsa. 34  Ni hizo zilikuwa familia za Manase, na watu wenye waliandikishwa katika familia hizo walikuwa elfu makumi tano na mbili na mia saba (52 700).+ 35  Hawa ndio walikuwa wana wa Efraimu+ kulingana na familia zao: kutoka kwa Shutela,+ familia ya Washutela; kutoka kwa Bekeri, familia ya Wabekeri; kutoka kwa Tahani, familia ya Watahani. 36  Na hawa ndio walikuwa wana wa Shutela: kutoka kwa Erani, familia ya Waerani. 37  Ni hizo zilikuwa familia za wana wa Efraimu, na watu wenye waliandikishwa katika familia hizo walikuwa elfu makumi tatu na mbili na mia tano (32 500).+ Hao ndio walikuwa wana wa Yosefu kulingana na familia zao. 38  Wana wa Benyamini+ kulingana na familia zao walikuwa: kutoka kwa Bela,+ familia ya Wabela; kutoka kwa Ashbeli, familia ya Waashbeli; kutoka kwa Ahiramu, familia ya Waahiramu; 39  kutoka kwa Shefufamu, familia ya Washufamu; kutoka kwa Hufamu, familia ya Wahufamu. 40  Wana wa Bela walikuwa Ardi na Naamani:+ kutoka kwa Ardi, familia ya Waardi; kutoka kwa Naamani, familia ya Wanaamani. 41  Hao ndio walikuwa wana wa Benyamini kulingana na familia zao, na watu wenye waliandikishwa katika familia hizo walikuwa elfu makumi ine na tano na mia sita (45 600).+ 42  Hawa ndio walikuwa wana wa Dani+ kulingana na familia zao: kutoka kwa Shuhamu, familia ya Washuhamu. Ni hizo zilikuwa familia za Dani kulingana na familia zao. 43  Familia zote za Washuhamu, za watu wenye waliandikishwa katika familia hizo, zilikuwa elfu makumi sita na ine na mia ine (64 400).+ 44  Wana wa Asheri+ kulingana na familia zao walikuwa: kutoka kwa Imna, familia ya Waimna; kutoka kwa Ishvi, familia ya Waishvi; kutoka kwa Beria, familia ya Waberia; 45  kutoka kwa wana wa Beria: kutoka kwa Heberi, familia ya Waheberi; kutoka kwa Malkieli, familia ya Wamalkieli. 46  Jina la binti ya Asheri lilikuwa Sera. 47  Ni hizo zilikuwa familia za wana wa Asheri, na watu wenye waliandikishwa katika familia hizo walikuwa elfu makumi tano na tatu na mia ine (53 400).+ 48  Wana wa Naftali+ kulingana na familia zao walikuwa: kutoka kwa Yahzeeli, familia ya Wayahzeeli; kutoka kwa Guni, familia ya Waguni; 49  kutoka kwa Yezeri, familia ya Wayezeri; kutoka kwa Shilemu, familia ya Washilemu. 50  Ni hizo zilikuwa familia za Naftali kulingana na familia zao, na watu wenye waliandikishwa katika familia hizo walikuwa elfu makumi ine na tano na mia ine (45 400).+ 51  Hii ndiyo hesabu ya wale wote wenye waliandikishwa kati ya Waisraeli: elfu mia sita na moja na mia saba makumi tatu (601 730).+ 52  Kisha Yehova akamuambia Musa: 53  “Inchi itagawanywa kuwa uriti kati ya watu hao kulingana na oroza ya majina.*+ 54  Kwa ajili ya vikundi vikubwa, utaongeza uriti, na kwa ajili ya vikundi vidogo, utapunguza uriti.+ Kila kikundi kitapewa uriti kulingana na hesabu ya watu wenye waliandikishwa. 55  Lakini, inchi itagawanywa kwa kura.+ Watu watapokea uriti wao kulingana na majina ya makabila ya baba zao. 56  Kila uriti utaamuliwa kwa kura na kugawanywa kati ya vikundi vikubwa na vikundi vidogo.” 57  Sasa hawa ndio wenye waliandikishwa kati ya Walawi+ kulingana na familia zao: kutoka kwa Gershoni, familia ya Wagershoni; kutoka kwa Kohati,+ familia ya Wakohati; kutoka kwa Merari, familia ya Wamerari. 58  Ni hizi zilikuwa familia za Walawi: familia ya Walibni,+ familia ya Wahebroni,+ familia ya Wamali,+ familia ya Wamushi,+ familia ya Wakora.+ Kohati alikuwa baba ya Amramu.+ 59  Na jina la bibi ya Amramu lilikuwa Yokebedi,+ binti ya Lawi; mwenye bibi ya Lawi alimuzalia katika inchi ya Misri. Na alimuzalia Amramu: Haruni na Musa na Miriamu dada yao.+ 60  Kisha Haruni akamuzaa Nadabu, Abihu, Eleazari, na Itamari.+ 61  Lakini Nadabu na Abihu walikufa kwa sababu ya kutoa moto wenye hauruhusiwe mbele ya Yehova.+ 62  Wale wote wenye waliandikishwa walikuwa elfu makumi mbili na tatu (23 000), wanaume wote kuanzia mwezi mumoja na zaidi.+ Kwa maana hawakuandikishwa kati ya Waisraeli,+ kwa sababu hawakupaswa kupewa uriti kati ya Waisraeli.+ 63  Hao ndio waliandikishwa na Musa na Eleazari kuhani wakati waliandikisha Waisraeli katika maeneo tambarare ya jangwa la Moabu karibu na Yordani kule Yeriko. 64  Lakini hakuna hata mumoja kati yao mwenye alikuwa ameandikishwa na Musa na Haruni kuhani wakati walihesabia Waisraeli katika jangwa la Sinai.+ 65  Kwa maana Yehova alikuwa amesema kuwahusu: “Hakika watakufa katika jangwa.”+ Kwa hiyo hakuna mutu hata mumoja kati yao mwenye alibakia isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “ikafungua kinywa chake.”
Ao “kulingana na hesabu ya majina yenye yaliandikishwa.”