Hesabu 13:1-33

  • Wapelelezi kumi na mbili wanatumwa Kanaani (1-24)

  • Wapelelezi kumi wanaleta habari ya mubaya (25-33)

13  Sasa Yehova akasema na Musa, na kumuambia:  “Tuma wanaume ili wapeleleze* inchi ya Kanaani, yenye ninapatia Waisraeli. Tuma mwanaume mumoja kutoka katika kila kabila la babu yake, kila mumoja wao anapaswa kuwa mukubwa+ kati yao.”+  Kwa hiyo Musa akawatuma kutoka katika jangwa la Parani+ kama vile Yehova aliagiza. Wanaume hao wote walikuwa vichwa vya Waisraeli.  Haya ndiyo majina yao: kutoka katika kabila la Rubeni, Shamua mwana wa Zakuri;  kutoka katika kabila la Simeoni, Shafati mwana wa Hori;  kutoka katika kabila la Yuda, Kalebu+ mwana wa Yefune;  kutoka katika kabila la Isakari, Igali mwana wa Yosefu;  kutoka katika kabila la Efraimu, Hoshea+ mwana wa Nuni;  kutoka katika kabila la Benyamini, Palti mwana wa Rafu; 10  kutoka katika kabila la Zabuloni, Gadieli mwana wa Sodi; 11  kutoka katika kabila la Yosefu,+ kwa ajili ya kabila la Manase,+ Gadi mwana wa Susi; 12  kutoka katika kabila la Dani, Amieli mwana wa Gemali; 13  kutoka katika kabila la Asheri, Seturi mwana wa Mikaeli; 14  kutoka katika kabila la Naftali, Nabi mwana wa Vofsi; 15  kutoka katika kabila la Gadi, Geueli mwana wa Maki. 16  Hayo ndiyo majina ya wanaume wenye Musa alituma ili kupeleleza inchi. Na Musa alimupatia Hoshea mwana wa Nuni jina Yoshua.*+ 17  Wakati Musa alikuwa anawatuma ili kupeleleza inchi ya Kanaani, aliwaambia: “Mupande kule kuingia Negebu, na kisha mupande kwenye eneo lenye milima.+ 18  Munapaswa kuangalia namna inchi hiyo iko+ na kama watu wenye kuishi ndani yake ni wenye nguvu ao ni wazaifu, wako kidogo ao wako wengi, 19  na kama inchi hiyo ni ya muzuri ao ni ya mubaya na kama miji yenye wanaishi ndani ni kambi ao ni ngome. 20  Na muchunguze kama ni inchi tajiri* ao maskini*+ na kama iko na miti ao haina. Munapaswa kuwa hodari+ na kukamata matunda fulani ya inchi hiyo.” Sasa ilikuwa kipindi cha kukomaa kwa zabibu za kwanza.+ 21  Kwa hiyo wakapanda na kupeleleza inchi kuanzia jangwa la Zini+ mupaka Rehobu+ mupaka Lebo-hamati.*+ 22  Wakati walipanda na kuingia Negebu, walifika Hebroni,+ kwenye Ahimani, Sheshai, na Talmai,+ Waanaki,+ walikuwa wanaishi. Na muji wa Hebroni ulijengwa miaka saba (7) mbele ya muji wa Soani wa Misri. 23  Wakati walifika kwenye Bonde* la Eshkoli,+ walikata pale tawi lenye kishada kimoja cha zabibu, na lilibebwa na wanaume wawili kwenye muti, na pia matunda fulani ya makomamanga na tini.+ 24  Wakaita mahali pale Bonde* la Eshkoli*+ kwa sababu ya kishada chenye Waisraeli walikata pale. 25  Wakati siku makumi ine (40) zilimalizika,+ wakarudia kisha kupeleleza inchi hiyo. 26  Kwa hiyo wakarudia kwa Musa na Haruni na mukusanyiko wote wa Waisraeli katika jangwa la Parani, pale Kadeshi.+ Wakaletea habari mukusanyiko wote na kuwaonyesha matunda ya inchi hiyo. 27  Hii ndiyo habari yenye walimuambia Musa: “Tuliingia katika inchi kwenye ulitutuma, na kwa kweli inatiririka maziwa na asali,+ na haya ndiyo matunda yake.+ 28  Lakini, watu wenye kuishi katika inchi hiyo ni wenye nguvu, na miji yenye ngome ni mikubwa sana. Tuliona pia Waanaki kule.+ 29  Waamaleki+ wanaishi katika inchi ya Negebu,+ na Wahiti, Wayebusi,+ na Waamori+ wanaishi katika eneo lenye milima, na Wakanaani+ wanaishi karibu na bahari+ na pembeni-pembeni ya Yordani.” 30  Kisha Kalebu akajaribu kutuliza watu wenye walisimama mbele ya Musa kwa kusema: “Tupande mara moja, na kwa kweli tutairiti, kwa maana hakika tunaweza kumushinda.”+ 31  Lakini wanaume wenye walipanda pamoja naye wakasema: “Hatuwezi kupanda ili kupigana na watu hao, kwa sababu wako na nguvu kutupita.”+ 32  Na wakaendelea kupatia Waisraeli habari ya mubaya+ juu ya inchi yenye walipeleleza, kwa kusema: “Inchi yenye tulipita ndani yake ili kuipeleleza ni inchi yenye inamezaka wakaaji wake, na watu wote wenye tuliona kule ni watu wenye ukubwa wa ajabu.+ 33  Na tuliona kule Wanefili, wana wa Anaki,+ wenye wanatokana na Wanefili, na mbele yao tulionekana kama panzi, nao walituona vilevile.”

Maelezo ya Chini

Ao “wachunguze.”
Ao “Yehoshua,” maana yake “Yehova Ni Wokovu.”
Tnn., “yenye kunona.”
Tnn., “yenye kukonda.”
Ao “njia ya kuingia Hamati.”
Ao “Bonde la Muto.”
Ao “Bonde la Muto.”
Maana yake “Kishada cha Zabibu.”