Hesabu 10:1-36

  • Tarumbeta za feza (1-10)

  • Kuondoka Sinai (11-13)

  • Utaratibu wa kuondoka (14-28)

  • Hobabu anaombwa aongoze Israeli (29-34)

  • Sala ya Musa wakati wa kuvunja kambi (35, 36)

10  Kisha Yehova akamuambia Musa:  “Jitengenezee tarumbeta mbili,+ uzitengeneze na feza kwa kutumia nyundo,* na uzitumie kuita mukusanyiko na kuvunja kambi.  Wakati tarumbeta zote mbili zinapigwa, mukusanyiko wote unapaswa kukusanyika mbele yako kwenye muingilio wa hema ya mukutano.+  Kama tarumbeta moja tu inapigwa, wakubwa peke yao, vichwa vya maelfu ya Israeli, watakusanyika mbele yako.+  “Wakati mutapiga tarumbeta kwa mulio wenye kubadilika-badilika, wale wenye kupiga kambi upande wa mashariki+ wanapaswa kuondoka.  Wakati munapiga tarumbeta mara ya pili kwa mulio wenye kubadilika-badilika, wale wenye kupiga kambi upande wa kusini+ wanapaswa kuondoka. Tarumbeta itapigwa kwa njia hiyo kila mara wakati kambi moja inaondoka.  “Sasa wakati munaita kutaniko kusudi likusanyike pamoja, munapaswa kupiga tarumbeta,+ lakini hapana kwa mulio wenye kubadilika-badilika.  Wana wa Haruni, makuhani, wanapaswa kupiga tarumbeta;+ na kutumia tarumbeta itakuwa sheria ya kudumu katika vizazi vyenu vyote.  “Kama munaenda kupigana vita na mukandamizaji mwenye kuwatesa katika inchi yenu, munapaswa kupiga mulio wa vita kwa tarumbeta hizo,+ na Yehova Mungu wenu atawakumbuka na kuwaokoa katika mikono ya maadui wenu. 10  “Pia, katika siku zenu za kushangilia+—wakati wa sikukuu zenu+ na kwenye mwanzo wa miezi yenu—mutapiga tarumbeta hizo juu ya matoleo yenu ya kuteketezwa+ na zabihu zenu za ushirika;+ tarumbeta hizo zitafanya Mungu wenu awakumbuke. Mimi ni Yehova Mungu wenu.”+ 11  Sasa katika mwaka wa pili, mwezi wa pili, siku ya makumi mbili (20) ya mwezi huo,+ lile wingu liliinuka kutoka juu ya tabenakulo+ ya Ushuhuda. 12  Kwa hiyo Waisraeli wakaanza kuondoka katika jangwa la Sinai kulingana na utaratibu wenye uliwekwa wa kuanza safari,+ na wingu hilo likasimama katika jangwa la Parani.+ 13  Hiyo ilikuwa mara ya kwanza yenye waliondoka kulingana na agizo la Yehova kupitia Musa.+ 14  Kwa hiyo mugawanyo wa makabila tatu (3) wa kambi ya wana wa Yuda uliondoka kwanza kulingana na vikundi vyao vya maaskari,* na Nashoni+ mwana wa Aminadabu alikuwa kiongozi wa kikundi chao cha maaskari. 15  Kiongozi wa kikundi cha maaskari cha kabila la wana wa Isakari alikuwa Netaneli+ mwana wa Zuari. 16  Kiongozi wa kikundi cha maaskari cha kabila la wana wa Zabuloni alikuwa Eliabu+ mwana wa Heloni. 17  Wakati tabenakulo ilibomolewa,+ wana wa Gershoni+ na wana wa Merari,+ wenye walibeba tabenakulo hiyo, waliondoka. 18  Kisha mugawanyo wa makabila tatu (3) wa kambi ya Rubeni uliondoka kulingana na vikundi vyao vya maaskari,* na Elisuri+ mwana wa Shedeuri alikuwa kiongozi wa kikundi chao cha maaskari. 19  Kiongozi wa kikundi cha maaskari cha kabila la wana wa Simeoni alikuwa Shelumieli+ mwana wa Zurishadai. 20  Kiongozi wa kikundi cha maaskari cha kabila la wana wa Gadi alikuwa Eliasafu+ mwana wa Deueli. 21  Kisha Wakohati, wenye walibeba vyombo vya patakatifu,+ wakaondoka. Tabenakulo ilipaswa kusimamishwa wakati wangefika. 22  Kisha mugawanyo wa makabila tatu (3) wa kambi ya wana wa Efraimu uliondoka kulingana na vikundi vyao vya maaskari,* na Elishama+ mwana wa Amihudi alikuwa kiongozi wa kikundi chao cha maaskari. 23  Kiongozi wa kikundi cha maaskari cha kabila la wana wa Manase alikuwa Gamalieli+ mwana wa Pedazuri. 24  Kiongozi wa kikundi cha maaskari cha kabila la wana wa Benyamini alikuwa Abidani+ mwana wa Gideoni. 25  Kisha mugawanyo wa makabila tatu (3) wa kambi ya wana wa Dani uliondoka kulingana na vikundi vyao vya maaskari,* walikuwa kikundi cha nyuma cha kulinda kambi zote, na Ahiezeri+ mwana wa Amishadai alikuwa kiongozi wa kikundi chao cha maaskari. 26  Kiongozi wa kikundi cha maaskari cha kabila la wana wa Asheri alikuwa Pagieli+ mwana wa Okrani. 27  Kiongozi wa kikundi cha maaskari cha kabila la wana wa Naftali alikuwa Ahira+ mwana wa Enani. 28  Huo ndio utaratibu wenye Waisraeli na vikundi vyao vya maaskari* walifuata wakati walikuwa wanaondoka.+ 29  Kisha Musa akamuambia Hobabu mwana wa Reueli,*+ Mumidiani, baba mukwe wa Musa: “Tunaenda mahali kwenye Yehova alisema, ‘Nitawapatia ninyi mahali pale.’+ Kuja basi pamoja na sisi,+ na tutakutendea muzuri, kwa sababu Yehova ameahidi mambo ya muzuri kwa ajili ya Israeli.”+ 30  Lakini akamuambia: “Sitaenda. Nitarudia katika inchi yangu na kwa watu wa jamaa yangu.” 31  Kwa hiyo Musa akamuambia: “Tafazali usituache, kwa maana unajua mahali tunapaswa kupiga kambi katika jangwa, na unaweza kuwa kiongozi wetu.* 32  Na kama unakuja pamoja na sisi,+ kila jambo la muzuri lenye Yehova atatutendea, hakika tutakutendea wewe.” 33  Kwa hiyo wakaanza safari ya siku tatu (3) kutoka kwenye mulima wa Yehova,+ na sanduku+ la agano la Yehova lilisafiri mbele yao safari hiyo ya siku tatu ili kuwatafutia mahali pa kupumuzikia.+ 34  Na wingu la Yehova+ lilikuwa juu yao wakati wa muchana wakati waliondoka mahali walikuwa wamepiga kambi. 35  Kila mara wakati Sanduku hilo lilisafirishwa, Musa alikuwa anasema: “Simama, Ee Yehova,+ na uache maadui wako wasambazwe, na uache wale wenye kukuchukia wakimbie kutoka mbele yako.” 36  Na wakati lilipumuzika, alikuwa anasema: “Ee Yehova, rudia kwa maelfu ya Israeli yenye hayana hesabu.”*+

Maelezo ya Chini

Ao “hama, marteau.”
Tnn., “kulingana na majeshi yao.”
Tnn., “kulingana na majeshi yao.”
Tnn., “kulingana na majeshi yao.”
Tnn., “kulingana na majeshi yao.”
Tnn., “kulingana na majeshi yao.”
Ni kusema, Yetro.
Ao “macho yetu.”
Ao “makumi ya maelfu ya Israeli.”