Hesabu 3:1-51

  • Wana wa Haruni (1-4)

  • Walawi wanachaguliwa ili kufanya utumishi (5-39)

  • Kukomboa wazaliwa wa kwanza (40-51)

3  Sasa hawa ndio walikuwa wazao wa familia ya* Haruni na Musa siku yenye Yehova alisema na Musa kwenye Mulima Sinai.+  Haya ndiyo yalikuwa majina ya wana wa Haruni: Nadabu muzaliwa wa kwanza, Abihu,+ Eleazari,+ na Itamari.+  Hayo ndiyo yalikuwa majina ya wana wa Haruni, makuhani wenye kutiwa mafuta wenye walikuwa wamewekwa katika madaraka* ili wafanye kazi ya ukuhani.+  Lakini, Nadabu na Abihu walikufa mbele ya Yehova wakati walitoa moto wenye hauruhusiwe mbele ya Yehova+ katika jangwa la Sinai, na hawakukuwa na wana. Lakini Eleazari+ na Itamari+ waliendelea kufanya kazi ya ukuhani pamoja na Haruni baba yao.  Kisha Yehova akamuambia Musa:  “Leta karibu watu wa kabila la Lawi,+ na uwasimamishe mbele ya Haruni kuhani, na watamutumikia.+  Watatimiza madaraka yao ya kumutumikia na ya kutumikia mukusanyiko wote mbele ya hema ya mukutano kwa kufanya kazi za tabenakulo.  Watatunza vyombo vyote+ vya hema ya mukutano na kutimiza madaraka yao ya kutumikia Waisraeli kwa kufanya kazi za tabenakulo.+  Walawi utawapatia Haruni na wana wake. Ni watu wenye wametolewa, wamepewa Haruni kutoka kati ya Waisraeli.+ 10  Unapaswa kumuweka Haruni na wana wake katika madaraka, na watatimiza madaraka yao ya ukuhani,+ na mutu yeyote mwenye haruhusiwe* mwenye atakaribia atauawa.”+ 11  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 12  “Kwa ngambo yangu, angalia! Mimi ninachukua Walawi kati ya Waisraeli pa nafasi ya wazaliwa wote wa kwanza* wa Waisraeli,+ na Walawi watakuwa wangu. 13  Kwa maana kila muzaliwa wa kwanza ni wangu.+ Siku yenye nilipiga kila muzaliwa wa kwanza katika inchi ya Misri,+ nilijitakasia kila muzaliwa wa kwanza katika Israeli kuanzia muzaliwa wa kwanza wa mwanadamu mupaka wa munyama.+ Watakuwa wangu. Mimi ni Yehova.” 14  Yehova akaendelea kusema na Musa katika jangwa la Sinai,+ na kumuambia: 15  “Uandikishe wana wa Lawi kulingana na jamaa zao za upande wa baba na kulingana na familia zao. Unapaswa kuandikisha kila mwanaume kuanzia mwezi mumoja na zaidi.”+ 16  Kwa hiyo Musa akawaandikisha kama vile Yehova alimuagiza, kama vile alikuwa ameamuriwa. 17  Haya ndiyo yalikuwa majina ya wana wa Lawi: Gershoni, Kohati, na Merari.+ 18  Haya ndiyo yalikuwa majina ya wana wa Gershoni kulingana na familia zao: Libni na Shimei.+ 19  Wana wa Kohati kulingana na familia zao walikuwa Amramu, Ishari, Hebroni, na Uzieli.+ 20  Wana wa Merari kulingana na familia zao walikuwa Mali+ na Mushi.+ Hizo ndizo zilikuwa familia za Walawi kulingana na jamaa zao za upande wa baba. 21  Familia ya Walibni+ na familia ya Washimei zilitokana na Gershoni. Hizo ndizo zilikuwa familia za Wagershoni. 22  Hesabu ya wanaume wao wote wenye waliandikishwa kuanzia mwezi mumoja na zaidi ilikuwa elfu saba na mia tano (7 500).+ 23  Familia za Wagershoni zilipiga kambi nyuma ya tabenakulo+ kuelekea upande wa mangaribi. 24  Mukubwa wa jamaa ya upande wa baba ya Wagershoni alikuwa Eliasafu mwana wa Laeli. 25  Daraka la wana wa Gershoni+ katika hema ya mukutano lilikuwa kutunza tabenakulo na hema,+ kifuniko chake,+ kitambaa cha kuficha+ cha* muingilio wa hema ya mukutano, 26  mapazia yenye kuninginia+ ya kiwanja, kitambaa cha kuficha+ cha* muingilio wa kiwanja chenye kinazunguka tabenakulo na mazabahu, kamba za hema, na utumishi wote wenye unahusiana na vitu hivyo. 27  Familia ya Waamramu, familia ya Waishari, familia ya Wahebroni, na familia ya Wauzieli zilitokana na Kohati. Hizo ndizo zilikuwa familia za Wakohati.+ 28  Hesabu ya wanaume wote kuanzia mwezi mumoja na zaidi ilikuwa elfu munane na mia sita (8 600); walikuwa na daraka la kutunza mahali patakatifu.+ 29  Familia za wana wa Kohati zilipiga kambi upande wa kusini wa tabenakulo.+ 30  Mukubwa wa jamaa ya upande wa baba ya familia za Wakohati alikuwa Elisafani mwana wa Uzieli.+ 31  Daraka lao lilikuwa kutunza Sanduku,+ meza,+ kinara cha taa,+ mazabahu,+ vyombo+ vyenye vilitumiwa ili kufanya utumishi wa mahali patakatifu, kitambaa cha kuficha,*+ na utumishi wote wenye ulihusiana na vitu hivyo.+ 32  Kichwa cha wakubwa wa Walawi alikuwa Eleazari+ mwana wa Haruni kuhani, mwenye alikuwa mwangalizi juu ya wale wenye walipaswa kufanya kazi za mahali patakatifu. 33  Familia ya Wamali na familia ya Wamushi zilitokana na Merari. Hizo ndizo zilikuwa familia za Merari.+ 34  Hesabu ya wanaume wote wenye waliandikishwa kuanzia mwezi mumoja na zaidi ilikuwa elfu sita na mia mbili (6 200).+ 35  Mukubwa wa jamaa ya upande wa baba ya familia za Merari alikuwa Zurieli mwana wa Abihaili. Walipiga kambi upande wa kaskazini wa tabenakulo.+ 36  Wana wa Merari walikuwa na daraka la kusimamia kadre za mbao+ za tabenakulo, fito zake,+ nguzo zake,+ vikalio vyake, vyombo vyake vyote,+ na utumishi wote wenye ulihusiana na vitu hivyo,+ 37  na pia nguzo zenye zilizunguka kiwanja pande zote na vikalio vyake,+ misumari yake ya hema, na kamba za hema hiyo. 38  Wale wenye walipiga kambi mbele ya tabenakulo kuelekea upande wa mashariki, mbele ya hema ya mukutano kuelekea mahali jua linatokea, walikuwa Musa na Haruni na wana wake. Walikuwa na daraka la kutunza patakatifu, hilo lilikuwa jambo lenye waliombwa kufanya kwa ajili ya Waisraeli. Mutu yeyote mwenye haruhusiwe* mwenye angekaribia alipaswa kuuawa.+ 39  Wanaume wote Walawi kuanzia mwezi mumoja na zaidi, wenye Musa na Haruni waliandikisha kulingana na familia zao kama vile Yehova aliagiza, walikuwa elfu makumi mbili na mbili (22 000). 40  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Uandikishe wazaliwa wote wa kwanza wanaume wa Waisraeli kuanzia mwezi mumoja na zaidi,+ uwahesabie, na uandike majina yao. 41  Unapaswa kukamata Walawi kwa ajili yangu—mimi ni Yehova—pa nafasi ya wazaliwa wote wa kwanza wa Waisraeli,+ na ukamate wanyama wa kufugwa wa Walawi pa nafasi ya wazaliwa wote wa kwanza wa wanyama wa kufugwa wa Waisraeli.”+ 42  Basi Musa akaandikisha wazaliwa wote wa kwanza kati ya Waisraeli, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru. 43  Hesabu ya wazaliwa wote wa kwanza wanaume wenye waliandikishwa kwa majina kuanzia mwezi mumoja na zaidi ilikuwa elfu makumi mbili na mbili na mia mbili makumi saba na tatu (22 273). 44  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 45  “Chukua Walawi pa nafasi ya wazaliwa wote wa kwanza kati ya Waisraeli, na uchukue wanyama wa kufugwa wa Walawi pa nafasi ya wanyama wao wa kufugwa, na Walawi wanapaswa kuwa wangu. Mimi ni Yehova. 46  Ili kulipa bei ya ukombozi+ ya wale wazaliwa wa kwanza mia mbili makumi saba na tatu (273) wa Waisraeli wenye wanazidi hesabu ya Walawi,+ 47  kamata shekeli* tano (5) kwa ajili ya kila mumoja wao,+ kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu.* Shekeli moja ni gera* makumi mbili (20).+ 48  Utamupatia Haruni na wana wake feza hizo zenye ni bei ya ukombozi ya wale wenye wanazidi hesabu ya Walawi.” 49  Kwa hiyo Musa akakamata feza za bei ya ukombozi kutoka kwa wale wenye walizidi bei ya ukombozi ya Walawi. 50  Alikamata feza hizo kutoka kwa wazaliwa wa kwanza wa Waisraeli, shekeli elfu moja na mia tatu makumi sita na tano (1 365), kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu. 51  Kisha Musa akamupatia Haruni na wana wake zile feza za bei ya ukombozi kulingana na neno la* Yehova, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa.

Maelezo ya Chini

Tnn., “hivi ndivyo vilikuwa vizazi vya.”
Tnn., “wenye mikono yao ilikuwa imejazwa.”
Tnn., “mugeni yeyote,” ni kusema, mutu mwenye haiko wa familia ya Haruni.
Tnn., “ya kila muzaliwa wa kwanza mwenye anafungua tumbo la uzazi.”
Ao “pazia la.”
Ao “pazia la.”
Ao “pazia.”
Tnn., “Mugeni yeyote,” ni kusema, mutu mwenye haiko Mulawi.
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0.367). Angalia Nyongeza B14.
Ao “kulingana na shekeli takatifu.”
Gera moja ilikuwa sawa na grame 0.57 (aunsi troi 0.01835). Angalia Nyongeza B14.
Tnn., “kinywa cha.”