Ekisodo 34:1-35

  • Anapanganso miyala ina yosema (1-4)

  • Mose anaona ulemerero wa Yehova (5-9)

  • Mfundo zokhudza pangano zinabwerezedwa (10-28)

  • Nkhope ya Mose inkawala (29-35)

34  Kenako Yehova anauza Mose kuti: “Sema miyala iwiri yofanana ndi yoyamba ija,+ ndipo ine ndidzalemba pamiyala yosemayo mawu amene anali pamiyala yoyamba ija,+ imene iwe unaswa.+  Ndipo ukonzeke kuti mawa mʼmawa ukakwere phiri la Sinai nʼkukakhala pamaso panga kumeneko pamwamba pa phirilo.+  Koma usakwere mʼphirimo ndi wina aliyense, ndipo musapezeke wina aliyense mmenemo. Ngakhale nkhosa kapena ngʼombe zisadye mʼmunsi mwa phirilo.”+  Choncho Mose anasema miyala iwiri yofanana ndi yoyamba ija, ndipo anadzuka mʼmamawa kwambiri nʼkukwera phiri la Sinai atanyamula miyala iwiriyo mʼmanja mwake, mogwirizana ndi zimene Yehova anamulamula.  Kenako Yehova anatsika+ mumtambo nʼkuima pafupi ndi Mose ndipo analengeza dzina lake lakuti Yehova.+  Ndiyeno Yehova anadutsa pamaso pa Mose akulengeza kuti: “Yehova, Yehova, Mulungu wachifundo+ ndi wokoma mtima,*+ wosakwiya msanga+ ndiponso wachikondi chokhulupirika chochuluka+ komanso choonadi.*+  Amasonyeza chikondi chokhulupirika kwa mibadwo masauzande,+ amakhululuka zolakwa ndi machimo,+ koma sadzalekerera wolakwa osamʼpatsa chilango.+ Amalanga ana, zidzukulu ndi ana a zidzukuluzo chifukwa cha zolakwa za abambo awo.”+  Nthawi yomweyo Mose anagwada nʼkuweramira pansi.  Kenako iye anati: “Tsopano ngati mwandikomera mtima, inu Yehova, chonde Yehova, muyende nafe ndipo mukhale pakati pathu,+ ngakhale kuti ndife anthu ouma khosi.+ Mutikhululukirenso zolakwa zathu ndi machimo athu,+ ndipo mutitenge kukhala chuma chanu.” 10  Poyankha Mulungu anati: “Ine ndikuchita nanu pangano ili: Ndidzachita zinthu zodabwitsa pamaso pa anthu ako onse, zimene sizinachitikepo padziko lonse lapansi kapena pakati pa mitundu yonse.+ Ndipo anthu onse okuzungulirani adzaonadi ntchito za Yehova, chifukwa ndidzakuchitirani chinthu chochititsa mantha.+ 11  Koma inu mumvere mosamala zimene ndikukulamulani lero.+ Inetu ndikuthamangitsa pamaso panu Aamori, Akanani, Ahiti, Aperezi, Ahivi ndi Ayebusi.+ 12  Samalani kuti musachite pangano ndi anthu amʼdziko limene mukupitako,+ kuopera kuti ungakhale msampha kwa inu.+ 13  Koma maguwa awo ansembe mukawagwetse, zipilala zawo zopatulika mukaziphwanye ndipo mizati* yawo yopatulika mukaidule.+ 14  Musagwadire mulungu wina,+ chifukwa Yehova amafuna kuti anthu azidzipereka kwa iye yekha.* Iye ndi Mulungu amene amafuna kuti anthu azidzipereka kwa iye yekha.*+ 15  Samalani kuti musachite pangano ndi anthu okhala mʼdzikomo, chifukwa akamachita uhule ndi milungu yawo komanso kupereka nsembe kwa milungu yawo,+ wina adzakuitanani kunyumba kwake ndipo nanunso mudzadya nsembe yakeyo.+ 16  Kenako mudzatengadi ena mwa ana awo aakazi kuti akhale akazi a ana anu aamuna.+ Ndipo ana awo aakazi adzachita uhule ndi milungu yawo nʼkuchititsa ana anu aamuna kuchita uhule ndi milungu yawo.+ 17  Musapange milungu ya chitsulo chosungunula.+ 18  Muzichita Chikondwerero cha Mikate Yopanda Zofufumitsa.+ Mogwirizana ndi zimene ndinakulamulani, muzidya mikate yopanda zofufumitsa masiku 7 mʼmwezi wa Abibu* pa nthawi imene inaikidwa,+ chifukwa munatuluka mu Iguputo mʼmwezi wa Abibu. 19  Mwana aliyense wamwamuna woyamba kubadwa* ndi wanga,+ kuphatikizapo mwana woyamba kubadwa wa ziweto zanu zonse, kaya ndi mwana woyamba kubadwa wa ngʼombe kapena nkhosa.+ 20  Mwana woyamba kubadwa wa bulu muzimuwombola ndi nkhosa. Koma ngati simungamuwombole, muzimuthyola khosi. Ndipo muziwombola mwana wanu wamwamuna aliyense woyamba kubadwa.+ Palibe amene ayenera kuonekera kwa ine chimanjamanja. 21  Muzigwira ntchito zanu kwa masiku 6, koma pa tsiku la 7 muzipuma.*+ Ngakhale pa nthawi yolima ndi yokolola muzipuma. 22  Muzichita Chikondwerero cha Masabata,* ndipo pochita chikondwerero chimenechi muzipereka tirigu woyamba kucha pa tirigu amene mwakolola. Kumapeto kwa chaka muzichita Chikondwerero cha Zokolola.*+ 23  Katatu pa chaka, mwamuna aliyense pakati panu azikaonekera pamaso pa Ambuye woona, Yehova, Mulungu wa Isiraeli.+ 24  Mitundu ya anthu ndidzaithamangitsira kutali ndi inu,+ ndipo ndidzakulitsa dera lanu. Palibe aliyense amene adzasirire dziko lanu mukapita kukaona nkhope ya Yehova Mulungu wanu katatu pa chaka. 25  Mukamapereka magazi a nsembe yanga musawapereke limodzi ndi chilichonse chokhala ndi zofufumitsa.+ Musamasunge nsembe ya chikondwerero cha Pasika mpaka mʼmawa.+ 26  Zipatso zoyamba kucha zabwino kwambiri zamʼmunda mwanu muzibwera nazo kunyumba ya Yehova Mulungu wanu.+ Musamawiritse mwana wa mbuzi mumkaka wa mayi ake.”+ 27  Yehova anapitiriza kuuza Mose kuti: “Ulembe mawuwa+ chifukwa ine ndikuchita pangano ndi iwe komanso Isiraeli mogwirizana ndi mawu amenewa.”+ 28  Choncho Mose anakhalabe mʼphirimo ndi Yehova masiku 40, masana ndi usiku. Iye sanadye mkate kapena kumwa madzi.+ Ndipo Mulungu analemba mawu a pangano, Malamulo Khumi,* pamiyala yosemayo.+ 29  Ndiyeno Mose anatsika mʼphiri la Sinai atanyamula miyala iwiri ya Umboni ija mʼmanja mwake.+ Pamene ankatsika mʼphirimo, Mose sankadziwa kuti nkhope yake ikuwala chifukwa choti amalankhula ndi Mulungu. 30  Aroni ndi Aisiraeli onse ataona Mose, anaona kuti nkhope yake ikuwala ndipo anaopa kumuyandikira.+ 31  Koma Mose anawaitana. Choncho Aroni ndi atsogoleri onse a gulu la Isiraeli anapita kwa iye, ndipo Mose analankhula nawo. 32  Kenako Aisiraeli onse anamuyandikira, ndipo iye anawapatsa malamulo onse amene Yehova anamupatsa mʼphiri la Sinai.+ 33  Mose akamaliza kulankhula nawo ankaika chophimba pankhope yake.+ 34  Koma Mose akamalowa mʼchihema chokumanako kukaonekera kwa Yehova kuti akalankhule naye, ankachotsa chophimbacho mpaka atatulukamo.+ Kenako ankapita kwa Aisiraeli nʼkuwauza zimene walamulidwa.+ 35  Ndipo Aisiraeli anaona kuti nkhope ya Mose ikuwala. Choncho Mose anaphimbanso nkhope yake mpaka atabwerera kukalankhula ndi Mulungu.+

Mawu a M'munsi

Kapena kuti, “wokhulupirika.”
Kapena kuti, “wachisomo.”
Kapena kuti, “Yehova, dzina lake ndi amafuna kuti anthu azidzipereka kwa iye yekha.”
Kapena kuti, “amene salekerera opikisana naye.”
Mʼchilankhulo choyambirira, “aliyense wotsegula mimba ya mayi ake.”
Kapena kuti, “muzisunga sabata.”
Kapena kuti, “Mawiki.”
Chimadziwikanso kuti Chikondwerero cha Misasa (Mahema).
Mʼchilankhulo choyambirira, “Mawu Khumi.”