Taba Yende Yeneñozwi ki Mark 3:1-35

  • Muuna wa lizoho leliomelezi wafoliswa (1-6)

  • Batu babañata fa likamba (7-12)

  • Baapositola ba 12 (13-19)

  • Kunyefula moya okenile (20-30)

  • Mahe Jesu ni banyani ba Jesu (31-35)

3  Akena hape mwa sinagoge, mi mwateñi nekunani muuna wa lizoho leliomelezi.*+  Cwale batalimisisa Jesu kuli babone haiba ukafolisa muuna yo la Sabata, ilikuli bamutame taba.  Ali ku muuna wa lizoho leliomelezi:* “Nanuha, utahe fahali.”  Cwale kihaa li ku bona: “Kana kwalumelezwa la Sabata, kueza sesinde kamba sesimaswe, kupilisa bupilo* kamba kubulaya?”+ Kono bakutumana feela.  Hasaa batalimile ka bunyemi, ni kuswaba hahulu kabakala kuoma lipilu kwabona,+ ali ku mutu yo: “Otolola lizoho lahao.” Kihaa liotolola, mi laiketa.  Bafalisi hababona cwalo bazwela kwande mi honafo bakala kulelisana ni ba kopano ya Heroda,+ kuli bamubulaye.  Kono Jesu aya kwa liwate hamoho ni balutiwa bahae, mi buñata bobutuna bobuzwa mwa Galilea ni mwa Judea bwamulatelela.+  Nihaiba mwa Jerusalema ni mwa Idumea ni mwabuse bwa Jordani ni mwa libaka za kwa Tire ni Sidoni, buñata bobutuna bwataha ku yena hane buutwile lika zeñata zanaasweli kueza.  Mi abulelela balutiwa bahae kuli bamulukiseze sisepenyana kuli buñata busike bwamupitihanya. 10  Bakeñisa kuli naafolisize babañata, batu kaufela bane bakula matuku amatuna neba mubupelela kuli bamungunyute.+ 11  Nihaiba yona mioya yemasila,+ fone imubonela kaufela, neiwanga fapilaa hae mi neihuwanga, ili: “Ki wena Mwanaa Mulimu.”+ 12  Kono hañata naailaelanga ka taata kuli isike yamuzibahaza.+ 13  Akambama fa lilundu mi abiza banaabata,+ mi bataha ku yena.+ 14  Mi aeza* sikwata sa ba 12, bona banaabizize hape kuli ki baapositola, bane bakazwelapili ni yena ni banaaka luma kuyo kutaza 15  ni kuba ni maata a kuleleka madimona.+ 16  Mi bane bali mwa sikwata sa ba + sanaaezize* seo neli Simoni, yena hape yanaafile libizo la Pitrosi,+ 17  Jakobo mwanaa Zebedea ni Joani munyanaa Jakobo (hape abafa libizo la Boanergesi, lelitalusa “Bana ba Mushika”),+ 18  Andreasi, Filipi, Bartolome, Mateu, Tomasi, Jakobo mwanaa Alfea, Tadea, Simoni wa Mukanani,* 19  ni Judasi Isikariota, yanaa mubetekile hasamulaho. Cwale akena mwa ndu, 20  mi hape buñata bwakubukana, kuli mane nebasa koni nihaiba kuca sico. 21  Kono bahabo yena habautwile zateñi, baya kuli bayo muswala, kakuli nebali: “Watakana.”+ 22  Ni bañoli bane bazwile kwa Jerusalema nebali: “Mutu yo ukenwi ki Beelzebule,* mi uleleka madimona ka maata a mubusi wa madimona.”+ 23  Cwale hasaa babizize kuli batahe ku yena, abulela ku bona ka liswanisezo, ali: “Satani ukona kuleleka cwañi Satani? 24  Haiba mubuso ukauhana kuitwanisa, mubuso wo hauna kuina;+ 25  mi haiba ndu ikauhana kuitwanisa, ndu yeo haina kuina. 26  Hape haiba Satani uyemi kuitwanisa mi ukauhani, hakoni kuina, kono uya kwakufela. 27  Mane hakuna mutu yakena mwa ndu ya muuna yamaata yakona kuuzwa maluwo ahae konji haiba pili atama muuna yamaata yo. Hasaaezize cwalo, kihona akalobela ndu yahae. 28  Nimibulelela niti kuli lika kaufela likaswalelwa batu, kusina taba kuli ki libi mañi zebaeza ni kuli ki linyefulo mañi zebabulela. 29  Kono mutu kaufela yanyefula moya okenile haana kuswalelwa kuya kuile+ kono unani mulatu wa sibi sesisa feli.”+ 30  Naabulezi cwalo kakuli nebaize: “Unani moya omasila.”+ 31  Cwale mahe ni banyani bahae*+ bataha, mi hane bayemi fande cwalo, baluma mutu kuyo mubiza.+ 32  Cwale nekunani batu babañata bane bainzi inze bamupotolohile, mi bamubulelela kuli: “Hakubone! Maho ni banyani bahao bakubata fande.”+ 33  Kono abaalaba, ali: “Me ki mañi ni banyani baka ki bo mañi?” 34  Kihaa talima batu bane bainzi inze bamupotolohile mi ali: “Hamubone, ba ki bona bo ma ni banyani baka!+ 35  Mutu kaufela yaeza tato ya Mulimu, yena yo ki yena munyanaaka ni kaizelaaka ni me.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “leliomelezi luñañali.”
Kamba “leliomelezi luñañali.”
Kamba “moyo.”
Kamba “aketa.”
Kamba “sanaaketile.”
Kamba “wamafulofulo.”
Ki libizo labiziswa Satani.
Fo kikuli, “ba micaha.”