Taba Yende Yeneñozwi ki Mark 10:1-52

  • Linyalo ni teleko (1-12)

  • Jesu ufuyaula banana (13-16)

  • Puzo ya mutangana yafumile (17-25)

  • Kuitombolela Mubuso (26-31)

  • Lifu la Jesu lapolofitwa hape (32-34)

  • Kupo ya Jakobo ni Joani (35-45)

    • Jesu ki tiululo ya babañata (45)

  • Bartimea wa sibofu wafoliswa (46-52)

10  Jesu hazwa mo, ataha mwa libaka ze kwa miseto* ya Judea mwabuse bwa Jordani, mi batu babañata hape bato kubukana ku yena. Akala kubaluta hape sina mwanaaezezanga kamita.+  Mi Bafalisi bataha kuli bamulike, mi bamubuza ka za haiba nekulumelezwa kuli muuna aleleke musalaa hae.+  Abaalaba, ali: “Ki sifi sanaa milaezi Mushe?”  Bali: “Mushe naalumelelize kuñolela musali liñolo la teleko ni kumulukulula.”+  Kono Jesu ali ku bona: “Mushe naamiñolezi mulao wo kabakala pilu-taata yamina.+  Kono kuzwa kwa makalelo a pupo, ‘Naabaezize bali muuna ni musali.+  Ka libaka leo, muuna ukasiya ndatahe ni mahe,+  mi bubeli bwabona bakaba nama iliñwi,’+ kuli mane habasali bababeli, kono sebali nama iliñwi.  Kabakaleo, sakopanyize Mulimu, kusike kwaba ni mutu yasikauhanya.”+ 10  Hane bali mwa ndu hape, balutiwa bakala kumubuza ka za taba yeo. 11  Ali ku bona: “Mutu kaufela yaleleka musalaa hae ni kunyala usili ufoseza musalaa hae ka bubuki,+ 12  mi musali haiba anyalwa ku muuna usili hamulaho wa kusiya* muunaa hae, wabuka.”+ 13  Cwale batu bakala kumutiseza banana babanyinyani kuli abaswale, kono balutiwa babakalimela.+ 14  Jesu habona cwalo, anyema mi ali ku bona: “Hamutuhele banana babanyinyani batahe ku na; musike mwalika kubahanisa, kakuli Mubuso wa Mulimu ki wa babacwalo.+ 15  Kaniti namibulelela nili, mutu kaufela yasaamuheli Mubuso wa Mulimu sina mwanana yomunyinyani haana kukena mwateñi nikamuta.”+ 16  Mi aswala banana mwa mazoho ahae ni kukala kubafuyaula, inze ababeya mazoho fahalimu.+ 17  Hanaaya, mutu yomuñwi amumatela mwa nzila ni kuyo wa ka mañwele fapilaa hae mi amubuza, ali: “Muluti yomunde, ki sifi senilukela kueza kuli niyole saanda sa bupilo bobusa feli?”+ 18  Jesu ali ku yena: “Unibizezañi kuli yomunde? Hakuna yomunde kwandaa Mulimu anosi.+ 19  Waziba milao ye: ‘Usike wabulaya yomuñwi,+ usike wabuka,+ usike wauzwa,+ usike wafa bupaki bwa buhata,+ usike waputelela yomuñwi,+ kuteka ndataho ni maho.’”+ 20  Mutu yo ali ku yena: “Muluti, zeo kaufela nilimamezi kuzwa kwa bwanana bwaka.” 21  Jesu amutalima ka lilato mi ali: “Kunani nto yeñwi yeusa tokwa kueza: Zamaya, uyo lekisa zeuluwile mi ufe babotana, mi ukaba ni bufumu kwa lihalimu; mi utahe unilatelele.”+ 22  Kono aswaba hautwa kalabo yeo mi aya inze aishondile, kakuli naaluwile zeñata.+ 23  Hamulaho wa kutalima batu, Jesu abulelela balutiwa bahae kuli: “Kukaba taata hahulu ku babanani masheleñi kukena mwa Mubuso wa Mulimu!”+ 24  Kono balutiwa bakomoka habautwa manzwi ahae. Jesu kihaa li ku bona: “Mina bana baka, kutaata hahulu kukena mwa Mubuso wa Mulimu! 25  Kubunolo kuli kamele ikene mwa liito la ndonga kufita mutu yafumile kukena mwa Mubuso wa Mulimu.”+ 26  Mane kihona bakomoka hahulu ni kufita mi bali ku yena:* “Cwale ki mañi he yakona kupiliswa?”+ 27  Jesu abatalima, mi ali: “Kwa batu taba yeo haikonahali, kono ku Mulimu hakucwalo, kakuli lika kaufela zakonahala ku Mulimu.”+ 28  Pitrosi kihaa li ku yena: “Hakubone! Lusiile lika kaufela ni kukulatelela.”+ 29  Jesu ali: “Kaniti namibulelela nili, hakuna mutu yasiile ndu kamba banyani kamba bahulwani kamba likaizeli kamba bo mahe kamba bo ndatahe kamba bana kamba masimu kabakala ka ni kabakala taba yende+ 30  yasike afumana hamwanda mwa nako ye—mandu, banyani, bahulwani, likaizeli, bo ma, bana, ni masimu, ka manyando+—mi mwa linako zetaha* afumane bupilo bobusa feli. 31  Kono babañata babali bapili bakaba ba mafelelezo, mi ba mafelelezo bakaba bapili.”+ 32  Cwale nebali mwa nzila kukambamela kwa Jerusalema, mi Jesu naabazamaya kwapili, mi balutiwa bakomoka, kono bane bamulatelela bakala kukenelwa ki sabo. Hape abizeza ba 12 kwatuko mi akala kubabulelela lika ze, zenetuha liezahala ku yena, ali+ 33  “Hamubone! Lukambamela kwa Jerusalema, mi Mwanaa mutu ukafiwa mwa mazoho a baprisita babahulu ni bañoli. Baka muatulela lifu ni kumufa mwa mazoho a batu ba macaba, 34  mi bao baka musheununa ni kumukwelaka mati ni kumushapaka ni kumubulaya, kono hamulaho wa mazazi amalaalu ukazuha.”+ 35  Jakobo ni Joani, bana ba Zebedea,+ bamuatumela, mi bali ku yena: “Muluti, lubata kuli uluezeze seluka kukupa kaufela.”+ 36  Ali ku bona: “Mubata kuli nimiezezeñi?” 37  Baalaba, bali: “Ululumeleze kuli hase uli mwa kanya yahao, lukuine yomuñwi ku la bulyo ni yomuñwi ku la nzohoto.”+ 38  Kono Jesu ali ku bona: “Hamuzibi semukupa. Kana mwakona kunwa mwa komoki yeninwa ku yona kamba kukolobezwa ka kolobezo yenikolobezwa ka yona?”+ 39  Bali ku yena: “Lwakona.” Jesu kihaa li ku bona: “Mukanwa mwa komoki yeninwa ku yona, ni kukolobezwa ka kolobezo yenikolobezwa ka yona.+ 40  Kono taba ya kuniina ku la bulyo kamba la nzohoto haki yaka kuli niife, kono libaka zeo ki za babalukiselizwe cwalo.” 41  Balutiwa babañwi baalishumi habautwa cwalo, banyemela Jakobo ni Joani.+ 42  Kono Jesu ababiza, mi ali ku bona: “Mwaziba kuli bababonahala* kuli ki bona babusi ba macaba baahatelela mi babatuna babona baabusa ka taata.+ 43  Hakulukeli kuba cwalo mwahalaa mina; kono mutu kaufela yabata kuba yomutuna mwahalaa mina ulukela kuba sikombwa samina,+ 44  mi mutu kaufela yabata kuba wapili mwahalaa mina ulukela kuba mutangaa mina kaufela. 45  Kakuli nihaiba Mwanaa mutu naasika tela kuto sebelezwa, kono kuli asebeleze+ ni kufa bupilo* bwahae sina tiululo kuli aliulule babañata.”+ 46  Cwale bataha mwa Jeriko. Kono yena ni balutiwa bahae ni buñata bobutuna hane bazwa mwa Jeriko, Bartimea (mwanaa Timea), sibofu yanaakupelelanga, naainzi kwatuko ni nzila.+ 47  Hautwile kuli ki Jesu wa Munazareta, akala kuhuwa, anzaali: “Jesu, Mwanaa Davida,+ haku nishwele makeke!”+ 48  Babañata kiha bamukalimela, bamubulelela kuli akuze, kono yena kihona aswalelela kuhuwa ka taata, ali: “Mwanaa Davida, haku nishwele makeke!” 49  Jesu kihaa yema mi ali: “Hamu nibizeze yena.” Mi babiza muuna wa sibofu yo, bali ku yena: “Hakutiye pilu! Yema; wakubiza.” 50  Ayumba siapalo sahae sa fahalimu, ayema kapili mi aya ku Jesu. 51  Jesu kihaa li ku yena: “Kiñi seubata kuli nikuezeze?” Muuna wa sibofu yo ali ku yena: “Rabboni,* meeto aka abone.” 52  Mi Jesu ali ku yena: “Zamaya. Tumelo yahao ikufolisize.”+ Mi honafo meeto ahae akala kubona,+ mi akala kulatelela Jesu mwa nzila.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “milulwani.”
Kamba “kuleleka.”
Kamba mwendi, “babulelisana.”
Kamba “linako za kwapili.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “babaangiwa.”
Kamba “moyo.”
Lelitalusa “Muluti.”