Taba Yende Yeneñozwi ki Mark 13:1-37

 • NAKO YA KUFELA KWA LIFASI (1-37)

  • Lindwa, lizikinyeho, kutaela kwa lico (8)

  • Taba yende ikakutazwa (10)

  • Ñalelwa yetuna (19)

  • Kutaha kwa Mwanaa mutu (26)

  • Swanisezo ya kota ya feiga (28-31)

  • Muzwelepili kutona (32-37)

13  Jesu hanaazwa mwa tempele, yomuñwi wa balutiwa bahae ali ku yena: “Muluti, hakubone! Macwe a ni miyaho ye ki zende hahulu!”+  Kono Jesu ali ku yena: “Waibona miyaho yemituna ye? Hakuna licwe lelika siyala fahalimwaa leliñwi fa sibaka se, lisika wisezwa fafasi.”+  Hanaainzi fa Lilundu la Likota za Olive, kutalimana ni tempele, Pitrosi, Jakobo, Joani, ni Andreasi bamubuza kwatuko, bali:  “Haku lutaluseze, lika zeo likaezahala lili, mi ki sifi sisupo sesika bonisa fo likafitela kwa mafelelezo lika zeo kaufela?”+  Jesu kihaa kala kubabulelela, ali: “Mutokomele kuli musike mwakeluswa ki mutu.+  Babañata bakataha ka libizo laka, bali: ‘Ki na Kreste,’ mi bakakelusa babañata.  Hape hamuka utwa lindwa ni lipiho za lindwa, musike mwasaba; lika zeo linani kuezahala, kono mafelelezo hasika fita kale.+  “Kakuli sicaba sikalwanisa sicaba sesiñwi, ni mubuso ulwanise mubuso omuñwi;+ kukaba ni lizikinyeho mwa sibaka sesiñwi kuya ku sesiñwi; hape lico likataela.+ Lika zeo ki makalelo a linako za ziyezi.+  “Haili mina, mutokomele. Batu baka miisa kwa likuta zenyinyani,+ mi mukanatakiwa mwa masinagoge+ ni kuyemiswa fapilaa babusisi ni malena kabakala ka, kuli ibe bupaki ku bona.+ 10  Hape taba yende inani kukutazwa pili kwa macaba kaufela.+ 11  Mi haba miisa kwa kuta, musike mwaikalelwa semuka bulela; kono mubulele semuka fiwa kubulela kaufela ka nako yeo, kakuli haki mina mubulela, kono ki moya okenile.+ 12  Hape mutu ukabulaisisa munyani kamba muhulwanaa hae, mi ndate ukabulaisisa mwanaa hae, mi bana bakafetuhela bashemi babona ni kubabulaisisa.+ 13  Mi mukatoiwa ki batu kaufela kabakala libizo laka.+ Kono yaitiisize* kuisa kwa mafelelezo+ ukapiliswa.+ 14  “Kono hamuka bona nto yenyenyisa yetahisa sinyeho+ iyemi mwa sibaka moisa swaneli kuyema, (mubali alemuhe), fohe baba mwa Judea bakale kusabela kwa malundu.+ 15  Mutu yali fa situwa sa ndu asike atuluka kamba kukena mwa ndu yahae kuyo nga sika; 16  mi yali mwa simu asike akutela lika zekwamulaho kuyo nga siapalo sahae sa fahalimu. 17  Bumai bukaba kwa basali babaitwezi ni babaanyisa limbututu mwa mazazi ao!+ 18  Muzwelepili kulapela kuli lika zeo lisike zaezahala mwa nako ya maliha; 19  kakuli mazazi ao akaba mazazi a ñalelwa+ yesika bonwa kale kuzwa kwa simuluho ya pupo yanaabupile Mulimu kuisa nako yeo, mi haina kubonwa hape.+ 20  Mane kambesi Jehova* kufukuza kwa mazazi ao, hakuna yanaaka piliswa. Kono kabakala baketiwa baaketile, ufukulize kwa mazazi ao.+ 21  “Mi hape, haiba mutu amibulelela kuli: ‘Hamubone! Kreste ki yo kwanu,’ kamba ‘Hamubone! Ki yale kwale,’ musike mwalumela.+ 22  Kakuli bo Kreste ba buhata ni bapolofita ba buhata bakataha+ mi bakafa lisupo ni kueza misebezi yekomokisa, kuli haiba kukonahala, bakeluse baketiwa. 23  Cwale mina mutokomele.+ Nimibulelezi cimo lika kaufela. 24  “Kono mwa mazazi ao, hamulaho wa ñalelwa yeo, lizazi likaunsufala, mi kweli haina kubenyisa liseli layona,+ 25  mi linaleli likawa kwa lihalimu, mi maata a mwa mahalimu akazikinyeha. 26  Mi cwale bakabona Mwanaa mutu+ hataha mwa malu ka maata amatuna ni kanya.+ 27  Mi cwale ukaluma mangeloi ni kukubukanya baketiwa bahae hamoho kuzwa mwa maneku amane,* kukala kwa mafelelezo a lifasi kuisa kwa mafelelezo a lihalimu.+ 28  “Cwale muitute sesiñwi kwa swanisezo ye ya kota ya feiga: Mutai wayona omunca usamela feela ni kushoshela matali, mwaziba kuli mbumbi i fakaufi.+ 29  Ka mukwa oswana, ni mina hamubona lika zeo liezahala, muzibe kuli Mwanaa mutu u fakaufi, u fa munyako.+ 30  Kaniti namibulelela nili, lusika lo haluna kufela, kufitela lika zeo kaufela liezahala.+ 31  Lihalimu ni lifasi likafela,+ kono manzwi aka ona haana kufela.+ 32  “Haili ka za lizazi kamba nako yeo, hakuna yaliziba, ibe mangeloi a kwa lihalimu kamba Mwana, konji Ndate.+ 33  Muzwelepili kulibelela, muzwelepili kutona,+ kakuli hamuzibi kuli nako yetomilwe ifita lili.+ 34  Kuswana sina mutu yanaatamile musipili wa kuya kwa naha ya kwahule, yanaasiile ndu yahae ni kufa batanga bahae maata,+ afa yomuñwi ni yomuñwi musebezi, mi alaela mulibeleli wa munyako kuli azwelepili kutona.+ 35  Ka mukwa ocwalo, muzwelepili kutona, kakuli hamuzibi nako yataha muñaa ndu,+ nji ki manzibwana kamba ki fahalaa busihu kamba masa asika patalala kale* kamba ki kakusasana-sasana,+ 36  kuli hataha ka sipundumukela, asike amifumana inze mulobezi.+ 37  Kono seni mibulelela, nisibulelela batu kaufela, nili: Muzwelepili kutona.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yaitiisa.”
Linzwi ka linzwi, “mioya yemine.”
Linzwi ka linzwi, “ka nako yeulila mukombwe.”