Taba Yende Yeneñozwi ki Mark 14:1-72

  • Baprisita balela kubulaya Jesu (1, 2)

  • Jesu useliwa mafula a sende (3-9)

  • Judasi ubeteka Jesu (10, 11)

  • Paseka ya mafelelezo (12-21)

  • Kutoma Mukiti wa Mulalelo wa Mulena (22-26)

  • Jesu upolofita kuli Pitrosi uka mulatula (27-31)

  • Jesu walapela mwa simu ya Getsemani (32-42)

  • Jesu watamiwa (43-52)

  • Kuzekiswa fapilaa kuta ya Sanhedrini (53-65)

  • Pitrosi ulatula Jesu (66-72)

14  Cwale nese kusiyezi mazazi amabeli kuli kuezwe Paseka+ ni Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela.+ Mi baprisita babahulu ni bañoli nebabata nzila ya kumuswala* ka yona ka bupumi* ni kumubulaya;+  kakuli nebali: “Isiñi ka nako ya mukiti; kakuli mwendi batu bakasuhana bazusa mufilifili.”  Mi hanaali mwa Betania inzaa ca* mwa ndu ya Simoni wa mbingwa, kwataha musali yanaalwezi botela ya alabastera, mone kuinzi mafula a sende, ili nardi tota, atula hahulu. Musali yo akwalula botela yeo mi akala kumusela mafula ao fa toho.+  Babañwi hababona cwalo, banyema, babulelisana, bali: “Kiñi seasinyelizwe mafula a sende a?  Kakuli mafula a sende a, naakabe alekisizwe masheleñi afitelela lidinari* ze 300 mi masheleñi ao naakafiwa babotana!” Mi banyemela hahulu* musali yo.  Kono Jesu ali: “Hamu mutuhele. Kiñi zemubata kumukataleza? Uezize kezo yende ku na.+  Kakuli babotana muinzi ni bona nako kaufela,+ mi mwakona kubatusa fomulatela kaufela, kono hamuna kuba ni na nako kaufela.+  Uezize mwanaakonela; uniselile cimo mafula a sende fa mubili, kuli alukise za kubulukiwa kwaka.+  Kaniti namibulelela nili, kai ni kai koikutazwa taba yende mwa lifasi kaufela,+ saezize musali yo ni sona sikabulelwa kuli ahupulwe ka sona.”+ 10  Mi Judasi Isikariota, yomuñwi wa ba 12, aya kwa baprisita babahulu kuli ayo mubeteka ku bona.+ 11  Habautwile cwalo, bataba mi bamusepisa kumufa masheleñi a silivera.+ Kihaa kalisa kubata nako yende ya kumubeteka. 12  Cwale fa lizazi lapili la mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela,+ lona lene baezanga sitabelo sa Paseka,+ balutiwa bahae bali ku yena: “Ki kai koubata kuli luyo kulukiseza kuyo cela Paseka?”+ 13  Kihaa luma balutiwa bahae bababeli mi ali ku bona: “Muye mwa muleneñi, mi muuna yalwezi nkwana ya mezi ukakopana ni mina. Mumulatelele,+ 14  mi mwakayo kena kaufela, mubulelele muñaa ndu yeo muli: ‘Muluti uli: “Ukai muzuzu wa baenyi monikona kucela Paseka ni balutiwa baka?”’ 15  Mi uka mibonisa muzuzu omutuna wa kwahalimu, mokunani zetokwahala kaufela. Mululukiseze mwateñi Paseka.” 16  Balutiwa kiha baya, bakena mwa muleneñi mi bafumana lika kaufela sina mwanaa babulelezi, mi baitukiseza Paseka. 17  Manzibwana, ataha ni ba 12.+ 18  Mi hane bainzi kwa tafule banze baca, Jesu ali: “Kaniti namibulelela nili, yomuñwi ku mina yaca ni na, uka nibeteka.”+ 19  Kiha baswaba hahulu mi bakala kumubuza, alimuñwi ka alimuñwi, bali: “Kana ki na?” 20  Ali ku bona: “Ki yomuñwi wa ba 12, yakenya lizoho ni na mwa mukeke.+ 21  Kakuli Mwanaa mutu waya, sina mokuñolezwi ka za hae, kono unani bumai mutu yo Mwanaa mutu abetekwa ka yena!+ Neikaba hande kambe mutu yo naasika pepwa.”+ 22  Mi hane banze baca cwalo, Jesu aanga sinkwa, afitisa tapelo ya buitumelo, asikomauna, mi abafa sona, ali: “Hamuunge; sinkwa se, siyemela mubili waka.”+ 23  Mi aanga komoki, afitisa buitumelo mi abafa yona, mi kaufelaa bona banwa mwateñi.+ 24  Mi ali ku bona: “Se, siyemela ‘mali+ aka a tumelelano,’+ aanani kusululelwa babañata.+ 25  Kaniti namibulelela nili, hanisana kunwa hape sesibeiwa ki kota ya veine kufitela lizazi lenika nwa waine yenca mwa Mubuso wa Mulimu.” 26  Kwa mafelelezo, habafeza kuopela milumbeko,* bazwa ni kuya kwa Lilundu la Likota za Olive.+ 27  Mi Jesu ali ku bona: “Mukasitatala kaufelaa mina, kakuli kuñozwi kuli: ‘Nikabulaya mulisana,+ mi lingu likahasana.’+ 28  Kono hase nizusizwe kwa bafu, nikaitangeta ku mina kuya kwa Galilea.”+ 29  Kono Pitrosi ali ku yena: “Babañwi kaufela niko bakasitatala, na hanina kusitatala.”+ 30  Jesu kihaa li ku yena: “Kaniti nakubulelela nili, kacenu luli, bona busihu bo, mukombwe usika lila kale habeli, ukabe unilatuzi halaalu.”+ 31  Kono atiiseza kubulela kuli: “Hanina kukulatula nikamuta, haiba ki kushwa nikashwa ni wena.” Mi babañwi kaufela ni bona babulela nto yeswana.+ 32  Cwale bataha fa sibaka sesibizwa Getsemani, mi ali kwa balutiwa bahae: “Hamuine fa, na hanisa lapela.”+ 33  Mi aanga Pitrosi, Jakobo, ni Joani mi aya ni bona,+ mi akala kuikutwa kuziyeleha ni kukalelwa hahulu. 34  Ali ku bona: “Ni mwa maswabi amatuna hahulu,+ inge nikashwa. Hamuine fa mi muzwelepili kutona.”+ 35  Mi hasaaile fapilinyana, awela fafasi mi akala kulapela kuli, kambe nekukonahala, nako yeo neikafitela kwahule ni yena. 36  Mi ali: “Abba,* Ndate,+ lika kaufela zakonahala ku wena; zwisa komoki ye, ku na. Niteñi kusike kwaba monilatela, kono kube moulatela wena.”+ 37  Akuta mi abafumana kuli balobezi, kihaa li ku Pitrosi: “Simoni, ulobezi? Kana neusina maata a kuzwelapili kutona hora iliñwi?+ 38  Muzwelepili kutona mi muzwelepili kulapela, ilikuli musike mwakena mwa muliko.+ Ki niti, moya ona walata,* kono nama yafokola.”+ 39  Mi aya hape, ayo lapela, anzaabulela nto yeswana.+ 40  Mi akutela ku bona hape, abafumana kuli balobezi, kakuli meeto abona naakatezi, ka mukwa ocwalo nebasa zibi sa kumualaba. 41  Cwale akutela ku bona lwabulaalu mi ali ku bona: “Mwalobala ni kupumula ka nako ye! Kulikani! Nako ifitile!+ Hamubone! Mwanaa mutu wabetekwa ka kufiwa mwa mazoho a baezalibi. 42  Hamuyeme, luzamaye. Hamubone! Yanibeteka u fakaufi.”+ 43  Mi honafo, hanaasa bulela cwalo, Judasi, yomuñwi wa ba 12, apunya ali ni buñata bwa babasweli mikwale ni milamu, bane balumilwe ki baprisita babahulu, ni bañoli, ni baana-bahulu.+ 44  Cwale yanaa mubeteka naautwani ni bona kuli uka bafa sisupo, ali: “Yena yenika tubeta, ki yena; mumuswale, mi mumuise kuli asike amata.” 45  Mi aliba feela ku Jesu, ali ku yena: “Rabbi!”* Mi amutubeta. 46  Kiha bamuswala ni kumutama. 47  Kono yomuñwi wa bane bayemi fakaufi acomola mukwale wahae ni kulema mutangaa muprisita yapahami, kuwencula zebe yahae.+ 48  Kono Jesu ali ku bona: “Kana mutile ni mikwale ni milamu kuto niswala inge babatilo tama lisholi?+ 49  Nenibanga ni mina mwa tempele zazi ni zazi ninze niluta batu,+ kono nemusika niswala. Niteñi, kubile cwalo kuli Mañolo atalelezwe.”+ 50  Mi balutiwa bahae kaufelaa bamuyubeka ni kubaleha.+ 51  Niteñi, mutangana yomuñwi yanaaapezi feela siapalo sa lisila la line yende fa mubili wahae akala kumulatelela fakaufi, mi balika kumuswala, 52  kono asiya siapalo sahae sa line ni kubaleha mapunu.* 53  Cwale baisa Jesu ku muprisita yapahami,+ mi baprisita babahulu kaufela ni baana-bahulu ni bañoli bakopana.+ 54  Kono Pitrosi amulatelela ali kwahulenyana, kuyo fita mane fa patelo ye mwahalaa mandu a muprisita yapahami; mi naainzi hamoho ni likombwa za ndu, anzaaola mulilo.+ 55  Cwale baprisita babahulu ni ba kuta kaufela ya Sanhedrini nebabata bupaki bwa kutama Jesu ka bona kuli bamubulaye, kono nebapalelwa kufumana bupaki nibobukana.+ 56  Babañata luli nebafa bupaki bwa buhata ka za hae,+ kono bupaki bwabona nebusa lumelelani. 57  Hape babañwi nebayema ni kufa bupaki bwa buhata ka za hae, banze bali: 58  “Nelu muutwile habulela kuli: ‘Nikawiseza fafasi tempele ye, yeneezizwe ka mazoho, mi mwa mazazi amalaalu nikayaha isili yesike yaezwa ka mazoho.’”+ 59  Kono nihaiba mwa litaba zeo, bupaki bwabona nebusa lumelelani. 60  Cwale muprisita yapahami ayema mwahalaa bona mi abuza Jesu, ali: “Kiñi hausa alabi? Ki lika mañi zeba kutameleza batu ba?”+ 61  Kono yena akuza feela mi hasika baalaba sesiñwi.+ Hape muprisita yapahami akala kumubuza, ali: “Kana ki wena Kreste Mwanaa Yalumbekwa?” 62  Jesu kihaa li: “Ki na; mi mukabona Mwanaa mutu+ ainzi ku la bulyo+ la yamaata mi ataha ka malu a lihalimu.”+ 63  Muprisita yapahami hautwa cwalo, ahahula liapalo zahae, mi ali: “Lusatokwelañi lipaki hape?+ 64  Muikutwezi nyefulo yahae. Katulo yamina ki ifi?”* Kaufelaa bona bali ulukela kushwa.+ 65  Mi babañwi bakala kumukwelaka mati+ ni kumuapesa kwa pata mi bamunataka liñindi ni kumubulelela kuli: “Polofita!” Mi hase bamubakuzi mwa pata, likombwa za kuta zamuisa.+ 66  Cwale Pitrosi hanaali kwatasi fa patelo ye mwahalaa mandu, yomuñwi wa batanga babasizana ba muprisita yapahami ataha.+ 67  Habona Pitrosi inze aola mulilo, amutalimisisa, mi ali: “Ni wena neuli ni Jesu yo wa Munazareta.” 68  Kono alatula, ali: “Hani muzibi, mi haniutwisisi zeubulela,” mi azwela fande kuya kwa makenelo.* 69  Teñi ko, sikombwa yo wamusizana amubona mi akala hape kubulelela bane bayemi bukaufi, ali: “Mutu yo ki yomuñwi wabona.” 70  Hape alatula taba yeo. Mi hamulahonyana, bane bayemi bukaufi hape bakala kubulelela Pitrosi, bali: “Kaniti luli uyomuñwi wabona, kakuli mane u Mugalilea.” 71  Kono akala kukuta ni kukonka, ali: “Mutu yemubulela yo, na hani muzibi!” 72  Honafo mukombwe walila lwabubeli,+ mi Pitrosi ahupula zanaa mubulelezi Jesu kuli: “Mukombwe usika lila kale habeli, ukabe unilatuzi halaalu.”+ Kihaa swaba hahulu mi akala kulila.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “milelo yemaswe.”
Kamba “kumutama.”
Kamba “inze ashendami kwa tafule.”
Kamba “bahalifela; baomanya.”
Kamba “lipina; lisamu.”
Ki linzwi la Siheberu kamba la Siarami lelitalusa “Tate!”
Kamba “watabela.”
Fo kikuli, “Muluti.”
Kamba “asika tina hande ka kukwanelela; atinile feela siapalo sa mwahali.”
Kamba “Mubona cwañi?”
Kamba “makozwana.”