Sumala kan Marcos 6:1-56

  • Hi Jesus waray karawata ha iya kalugaringon nga lugar (1-6)

  • An Dose gintagan hin instruksyon ha ministeryo (7-13)

  • Namatay hi Juan nga Parabawtismo (14-29)

  • Jesus nagpakaon hin 5,000 (30-44)

  • Hi Jesus naglakat ha bawbaw han tubig (45-52)

  • Pagpanambal ha Genesaret (53-56)

6  Binaya hiya didto ngan kinadto ha iya kalugaringon nga lugar,+ ngan an iya mga disipulo sinunod ha iya.  Han Sabbath, nagtikang hiya pagtutdo ha sinagoga, ngan an kadam-an han nakabati ha iya nahipausa ngan nagsiring: “Diin nakuha hini nga tawo ini nga mga butang?+ Ngan kay ano nga iginhatag ha iya ini nga kinaadman, ngan paonan-o an sugad nga gamhanan nga mga buhat nahihimo pinaagi han iya mga kamot?+  Diri ba ini an panday,+ an anak ni Maria+ ngan bugto nira Santiago,+ Jose, Judas, ngan Simon?+ Ngan diri ba an iya mga bugto nga babaye aanhi kaupod naton?” Salit nahipakdol* hira tungod ha iya.  Pero hi Jesus nagsiring ha ira: “An usa nga propeta ginpapasidunggan ha bisan diin labot la ha iya kalugaringon nga lugar ngan ha iya mga paryente ngan ha iya kalugaringon nga panimalay.”+  Salit waray hiya makahimo didto hin bisan ano nga gamhanan nga buhat labot la han pagtungbaw han iya mga kamot ha pipira nga may sakit ngan pagtambal ha ira.  Ha pagkamatuod, nahipausa hiya ha ira kawaray-pagtoo. Ngan ginlibot niya an mga baryo hito nga lugar basi manutdo.+  Yana iya iginpatawag an Dose ngan nagtikang pagsugo ha ira hin tagduha-duha,+ ngan gintagan niya hira hin awtoridad ha maghugaw nga mga espiritu.+  Sugad man, iya hira ginsugo nga diri magdara hin bisan ano ha biyahe labot la han tungkod—waray tinapay, waray surudlan hin pagkaon, waray kwarta* ha ira mga paha+  pero magsul-ot hin sandalyas ngan diri magsul-ot hin duha nga bado.* 10  Dugang pa, nagsiring hiya ha ira: “Bisan diin nga balay kamo sumulod, pagpabilin kamo didto tubtob nga bumaya kamo hito nga lugar.+ 11  Ngan bisan diin nga lugar nga diri kamo karawaton o diri pamatian, paggawas niyo dida hito, ipadpad an tapotapo nga aada ha iyo mga tiil* sugad nga pamatuod ha ira.”+ 12  Katapos linakat hira ngan nagsangyaw nga sadang magbasol an mga tawo,+ 13  ngan nagpagawas hira hin damu nga demonyo+ ngan ginpahiran hin lana an damu nga may sakit ngan gintambal hira. 14  Yana hi Hadi Herodes nakabati hini, kay nagin bantog an ngaran ni Jesus, ngan an mga tawo nasiring: “Hi Juan nga Parabawtismo ginbuhi tikang ha mga patay, ngan ito an hinungdan nga nakakahimo hiya hin gamhanan nga mga buhat.”+ 15  Kondi an iba nasiring: “Hiya hi Elias.” An iba liwat nasiring: “Usa hiya nga propeta pariho han mga propeta han naglabay.”+ 16  Kondi han hinbatian ito ni Herodes, nagsiring hiya: “Ginbuhi hi Juan nga akon ginpugotan.” 17  Kay hadto hi Herodes mismo an nagsugo ngan nag-aresto ngan naggapos ngan nagpriso kan Juan tungod kan Herodias, nga asawa ni Felipe nga iya bugto, kay iya gin-asawa hi Herodias.+ 18  Tungod ito kay hi Juan nagsiniring kan Herodes: “Diri uyon ha balaud nga magin asawa mo an asawa han imo bugto.”+ 19  Salit nagdinumot hi Herodias ha iya ngan karuyag niya nga patayon hiya, kondi waray niya ito mahimo. 20  Kay nahahadlok hi Herodes kan Juan tungod kay maaram hiya nga matadong ngan baraan hiya nga tawo,+ ngan iya hiya ginpapanalipdan. Katapos niya magpinamati kan Juan, diri na hiya maaram han iya bubuhaton, pero malipayon nga nagpadayon hiya ha pagpamati ha iya. 21  Kondi nagkaada higayon hi Herodias han hi Herodes nag-andam hin panihapon ha iya adlaw nga natawhan+ para ha iya higtaas nga mga opisyal ngan ha mga kumander han militar ngan ha pinakaprominente nga kalalakin-an ha Galilea.+ 22  Ngan an anak nga babaye ni Herodias sinulod ngan sinayaw ngan nakapalipay kan Herodes ngan ha mga nangangaon* kaupod niya. An hadi nagsiring ha daraga: “Aroa ha akon an anoman nga imo karuyag, ngan ihahatag ko ito ha imo.” 23  Oo, nanumpa hi Herodes ha iya: “Anoman an aroon mo ha akon, ihahatag ko ito ha imo, tubtob ha katunga han akon ginhadian.” 24  Salit ginawas hiya ngan nagsiring ha iya nanay: “Ano an akon aaroon?” Nagsiring hi Herodias: “An ulo ni Juan nga Parabawtismo.” 25  Nag-aapura nga kinadto dayon hiya ha hadi ngan iginsumat an iya hangyo, nga nasiring: “Karuyag ko nga ihatag mo ha akon yana mismo, ha usa nga bandihado, an ulo ni Juan Bawtista.”+ 26  Bisan kon nakapasubo gud ito ha hadi, diri niya karuyag igbalewaray an iya hangyo, tungod han iya mga panumpa ngan han iya mga bisita.* 27  Salit ginpalakat dayon han hadi an usa nga gwardya ngan ginsugo nga dad-on an ulo ni Juan. Salit linakat hiya ngan ginpugotan hi Juan ha prisohan 28  ngan iginbutang an iya ulo ha usa nga bandihado. Iginhatag niya ito ha daraga, ngan iginhatag ito han daraga ha iya nanay. 29  Han hinbaroan ito han iya mga disipulo, kinadto hira ngan ginkuha an iya lawas ngan iginlubong ito.* 30  An mga apostol nagtirirok ha palibot ni Jesus ngan nagsumat ha iya han ngatanan nga ira ginbuhat ngan igintutdo.+ 31  Ngan nagsiring hiya ha ira: “Tana, kadto kita ha nahibubulag nga lugar nga kita la ngan pamahuway kita hin madaliay.”+ Kay damu an nagkakaabot ngan nagkakabaya, ngan waray na hira bakante nga panahon bisan ha pagkaon. 32  Salit sinakay hira ha sakayan basi kumadto ha nahibubulag nga lugar nga hira la.+ 33  Pero nakita han mga tawo nga linakat hira ngan damu an nahibaro hito, ngan tikang ha ngatanan nga syudad urupod hira nga nandadlagan ngan nahiuna pa ha ira ha pag-abot didto. 34  Paghaw-as niya, nakakita hiya hin damu nga tawo, ngan nalooy hiya ha ira,+ kay sugad hira hin mga karnero nga waray paraataman.+ Ngan nagtikang hiya pagtutdo ha ira hin damu nga butang.+ 35  Yana tikagab-i na, ngan an iya mga disipulo dinaop ha iya ngan nagsiring: “Nahibubulag ini nga lugar, ngan tikagab-i na.+ 36  Palakta na hira basi makakadto hira ha mga lugar ngan mga baryo ha palibot ngan makapalit han ira makakaon.”+ 37  Binaton hiya ha ira: “Tagi niyo hira hin makakaon.” Nagsiring hira ha iya: “Sadang ba kami lumakat ngan pumalit hin kanan 200 ka denaryo* nga tinapay ngan ihatag ito ha mga tawo basi kaunon?”+ 38  Nagsiring hiya ha ira: “Pira ka bug-os an iyo tinapay? Kitaa niyo.” Katapos hibaroan kon pira, nagsiring hira: “Lima, labot pa han duha nga isda.”+ 39  Ngan iya ginsugo an ngatanan nga tawo nga lumingkod hin grupo-grupo ha berde nga kabanwaan.+ 40  Salit nangalingkod hira nga tag-100 ngan tag-50 an kada grupo. 41  Yana katapos kuhaon an lima nga tinapay ngan duha nga isda, hinangad hiya ha langit ngan nag-ampo.*+ Katapos gintipik-tipik niya an mga tinapay ngan nagtikang hiya paghatag hito ha mga disipulo basi ibutang ito ha atubangan han mga tawo, ngan ginbahin-bahin niya an duha nga isda para ha ngatanan. 42  Salit nangaon hira ngatanan ngan nabusog, 43  ngan nakatirok hira hin 12 ka basket nga puno hin mga tipik, labot pa han isda.+ 44  An nangaon han mga tinapay 5,000 nga lalaki. 45  Katapos gud hito, ginpasakay niya ha sakayan an iya mga disipulo ngan ginpauna hira ngadto ha tabok nga baybayon tipakadto ha Betsaida, samtang ginpapalakat niya mismo an mga tawo.+ 46  Pero katapos niya hira palakton, kinadto hiya ha usa nga bukid basi mag-ampo.+ 47  Han masirom na, an sakayan nakadto na ha butnga han dagat, pero hiya nag-uusahan la hito nga lugar.+ 48  Salit han nakita niya nga nakukurian hira pagbugsay, kay nasungsong hira ha hangin, han mga ikaupat nga pagbantay ha gab-i* kinadto hiya ha ira nga naglalakat ha bawbaw han dagat; pero lalabyan la unta* niya hira. 49  Pakakita nira nga naglalakat hiya ha bawbaw han dagat, naghunahuna hira: “Urusahon gud ini nga bisyon!” Ngan nan-gugliat hira. 50  Kay hira ngatanan nakakita ha iya ngan nalisang hira. Pero nagsiring dayon hiya ha ira: “Magmaisugon kamo! Ako ini; ayaw kamo kahadlok.”+ 51  Katapos, sinakay hiya ha sakayan kaupod nira, ngan inundang an hangin. Tungod hito nahipausa gud hira, 52  kay waray nira masabti an kahulogan han milagro may kalabotan han mga tinapay, kondi an ira kasingkasing diri la gihapon nakakasabot. 53  Pakatabok nira, inabot hira ha Genesaret ngan igin-angkla an sakayan ha hirani.+ 54  Pero paghaw-as gud nira ha sakayan, nakilal-an hi Jesus han mga tawo. 55  Nandadadlagan nga ginlibot nira iton bug-os nga rehiyon ngan gindara nira an mga may sakit nga nahigda ha tiheras ngadto ha lugar nga hinbatian nira nga aadto hi Jesus. 56  Ngan ha bisan diin nga mga baryo o mga syudad o kaumhan nga iya ginsusudlan, gindadara han mga tawo an mga may sakit ngadto ha mga merkado, ngan nakikimalooy hira ha iya nga makaptan nira bisan la an sidsid han iya pantungbaw nga bado.+ Ngan an ngatanan nga nagpakakapot hito nag-opay.

Mga footnote

Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
Lit., “tumbaga.”
O “hin reserba nga bado.”
Ha iba nga lugar, “siki.”
O “nangangalingkod ha may lamesa.”
O “ngan han mga nangangalingkod ha may lamesa.”
O “iginbutang ito ha handumanan nga lubnganan.”
Kitaa an Ap. B14.
O “nagyakan hin bendisyon.”
Karuyag sidngon, mga alas-3 han maagahon tubtob ha pagsirang han adlaw ha mga alas-6 han aga.
O “haros malabyan na.”